Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2023.11.06

 

GKN.6641.2.13.2023

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku  Prawo zamówień publicznych,  opracowanie dokumentacji geodezyjnej  mającej na celu doprowadzenie do zgodności z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t  Dz. U. z 2023r., poz. 1605) danych ewidencji gruntów i budynków wykazanych w części opisowej i graficznej obejmujących obręb: Suraż gm. Suraż.    

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu obejmującym obręb Suraż gm. Suraż oferta złożona przez Geodetę uprawnionego  Marcina  Zimnoch  z siedz.  Ukośna  4 lok 1 15-836 Białystok (NIP 542-295-22-05 REGON 200747997) została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Geodeta uprawniony Marcin Zimnoch

ul. Ukośna 4 lok 1, 15-836 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt.

 

 

Podpisała:

Małgorzata Nowik – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-11-2023

Data udostępnienia w BIP: 06-11-2023 13:48

Data modyfikacji informacji: 06-11-2023 13:49