Zaproszenie do złożenia oferty

                                                                                                 Białystok  21.08.2023r.

GKN.272.25.2023

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395, fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących:

nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały  pod drogi  w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie  odszkodowania;  przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 555 ze zm.):

 • Obręb Dobrzyniewo Duże gm. Dobrzyniewo Duże - 2 działki, decyzja Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 26.04.2023 r., znak: AR.6740.3.2.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1385B ul. Lipowej z drogą powiatową Nr 1389B ul. Białostocką wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Dobrzyniewie Dużym (Gm. Dobrzyniewo Duże):

 

 1. działka nr 507/11 o pow. 0,0023 ha, BI1B/00037050/1, sygn. GKNII.683.178.2023
 2. działka nr 508/12 o pow. 0,0057 ha, BI1B/00032644/7, sygn. GKNII.683.179.2023

 

 • Obręb Fasty gm. Dobrzyniewo Duże - 39 działek, decyzja Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 24.05.2023 r., znak: AR.6740.3.4.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. podlaskie wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej

 

 1. działka nr 163/52 o pow. 0,0165 ha, BI1B/00101278/5, sygn. GKNII.683.210.2023
 2. działka nr 163/50 o pow. 0,0058 ha, BI1B/00149634/7, sygn. GKNII.683.211.2023
 3. działka nr 160/23 o pow. 0,0037 ha, BI1B/00099917/9, sygn. GKNII.683.212.2023
 4. działka nr 140/91 o pow. 0,0050 ha, BI1B/00141542/9, sygn. GKNII.683.213.2023
 5. działka nr 160/25 o pow. 0,0012 ha, BI1B/00238910/7, sygn. GKNII.683.214.2023
 6. działka nr 160/29 o pow. 0,0056 ha, BI1B/00294131/2, sygn. GKNII.683.215.2023
 7. działka nr 160/21 o pow. 0,0097 ha, BI1B/00293494/7, sygn. GKNII.683.216.2023
 8. działka nr 159/20 o pow. 0,0065 ha, BI1B/00020302/1, sygn. GKNII.683.217.2023
 9. działka nr 159/22 o pow. 0,0170 ha, BI1B/00228008/8, sygn. GKNII.683.218.2023
 10. działka nr 159/16 o pow. 0,0121 ha, BI1B/00228007/1, sygn. GKNII.683.219.2023
 11. działka nr 159/18 o pow. 0,0029 ha, BI1B/00228007/1, sygn. GKNII.683.220.2023
 12. działka nr 158/12 o pow. 0,0103 ha, BI1B/00066219/6, sygn. GKNII.683.221.2023
 13. działka nr 158/14 o pow. 0,0070 ha, BI1B/00197104/4, sygn. GKNII.683.222.2023
 14. działka nr 157/11 o pow. 0,0056 ha, brak informacji o KW, sygn. GKNII.683.223.2023
 15. działka nr 157/9 o pow. 0,0063 ha, brak informacji o KW, sygn. GKNII.683.224.2023
 16. działka nr 157/15 o pow. 0,0061 ha, BI1B/00224257/0, sygn. GKNII.683.225.2023
 17. działka nr 157/13 o pow. 0,0060 ha, BI1B/00176109/6, sygn. GKNII.683.226.2023
 18. działka nr 156/11 o pow. 0,0050 ha, BI1B/00196427/7, sygn. GKNII.683.227.2023
 19. działka nr 156/13 o pow. 0,0250 ha, BI1B/00274595/6, sygn. GKNII.683.228.2023
 20. działka nr 154/15 o pow. 0,0033 ha, BI1B/00062848/6, sygn. GKNII.683.230.2023
 21. działka nr 140/71 o pow. 0,0045 ha, BI1B/00047984/0, sygn. GKNII.683.231.2023
 22. działka nr 140/73 o pow. 0,0045 ha, BI1B/00047984/0, sygn. GKNII.683.232.2023
 23. działka nr 140/75 o pow. 0,0044 ha, BI1B/00034488/9, sygn. GKNII.683.233.2023
 24. działka nr 140/77 o pow. 0,0049 ha, BI1B/00039146/5, sygn. GKNII.683.234.2023
 25. działka nr 140/85 o pow. 0,0100 ha, BI1B/00047984/0, sygn. GKNII.683.235.2023
 26. działka nr 140/87 o pow. 0,0053 ha, BI1B/00047984/0, sygn. GKNII.683.236.2023
 27. działka nr 480/15 o pow. 0,0033 ha, BI1B/00118722/5, sygn. GKNII.683.237.2023
 28. działka nr 480/17 o pow. 0,0076 ha, BI1B/00118722/5, sygn. GKNII.683.238.2023
 29. działka nr 140/69 o pow. 0,0034 ha, BI1B/00031354/0, sygn. GKNII.683.239.2023
 30. działka nr 140/79 o pow. 0,0122 ha, brak informacji o KW, sygn. GKNII.683.240.2023
 31. działka nr 140/97 o pow. 0,0134 ha, brak informacji o KW, sygn. GKNII.683.241.2023
 32. działka nr 140/81 o pow. 0,0049 ha, BI1B/00235714/2, sygn. GKNII.683.242.2023
 33. działka nr 140/83 o pow. 0,0049 ha, brak informacji o KW, sygn. GKNII.683.243.2023
 34. działka nr 140/89 o pow. 0,0053 ha, BI1B/00238913/8, sygn. GKNII.683.244.2023
 35. działka nr 160/27 o pow. 0,0056 ha, BI1B/00238915/2, sygn. GKNII.683.245.2023
 36. działka nr 140/93 o pow. 0,0049 ha, BI1B/00096409/4, sygn. GKNII.683.246.2023
 37. działka nr 140/95 o pow. 0,0085 ha, BI1B/00252453/9, sygn. GKNII.683.247.2023
 38. działka nr 140/101 o pow. 0,0032 ha, BI1B/00261123/3, sygn. GKNII.683.248.2023
 39. działka nr 140/99 o pow. 0,0070 ha, BI1B/00261122/6, sygn. GKNII.683.249.2023

Łącznie 41 działek.

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 • udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 • w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego; Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;
 • operaty sporządzić odrębnie dla każdego poprzedniego właściciela nieruchomości - dotyczy tych osób, które były właścicielami nieruchomości do dnia, w którym decyzja o realizacji inwestycji drogi stała się ostateczna;
 • operaty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 555 ze zm.); operaty powinny zawierać między innymi: badanie bądź odpisy Ksiąg Wieczystych poszczególnych nieruchomości według stanu na dzień wydania decyzji realizacyjnej, wypisy z ewidencji gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub protokół badania planu, protokół oględzin z udziałem stron, po uprzednim ich zawiadomieniu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o tej czynności, szczegółowy opis nieruchomości (rodzaj upraw rolnych, stan użytków i rodzaj kultury rolnej, zadrzewienia, zakrzaczenia; w przypadku działek zabudowanych: udokumentowanie powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i gospodarczych, nasadzeń, oświetleń, innych nakładów), dokumentację fotograficzną, szkice lokalizacyjne, uzasadnienie wyboru sposobu określania wartości, określenie obszaru z jakiego zebrano transakcje, uzasadnienie zmian trendu czasowego cen nieruchomości. Dane odnośnie wartości nieruchomości przyjęte  z rejestru cen nieruchomości należy porównać z odpowiadającymi im danymi wynikającymi z aktów notarialnych;                                                                                                                      
 • W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

 

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 31 października 2023 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 25 sierpnia 2023 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „operaty szacunkowe nieruchomości drogowych obr. Fasty, Dobrzyniewo Duże”.

Do oferty należy załączyć dokumenty wykazujące, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonane zostało min.  1 zamówienie obejmujące Wykonanie  operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących nieruchomości, które przejęte zostały  pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, bądź dotyczących wyceny gruntów zajętych pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 1. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

 

1) Cena ofertowa  brutto -  80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2) gwarancja  wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                                                      oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   ----------------------------- x 10 pkt. x 80%

                                                        oferowana cena brutto

 

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:  

 

Minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi 24 miesięcy;

Za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesięcy:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski – Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-08-2023

Data udostępnienia w BIP: 21-08-2023 10:02

Data modyfikacji informacji: 21-08-2023 10:04