Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 05.06.2023r.

GKN.272.20.2023

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatu szacunkowego  określającego  wartość odszkodowania za szkody na nieruchomości 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość odszkodowania za udostępnienie nieruchomości w celu wykonania prac związanych z konserwacją urządzeń nie należących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania energii elektrycznej, polegających na wycince drzew, gałęzi oraz  krzewów i podrostów znajdujących się  w pasie wzdłuż linii elektroenergetycznej  110 kV relacji Narew-Bielsk Podlaski - dotyczy działki oznaczonej nr 147 obręb Juchnowiec Dolny gm. Juchnowiec Kościelny Kw: BI1B(00094091/7, na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie art. 124b ust. 4 w związku z art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami sprawa nr GKNII.6821.45.2018, mającego na celu ustalenie odszkodowania za szkody powstałe na skutek tego udostępnienia.

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 • udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 • w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego; Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 06 lipca 2023 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 12 czerwca 2023 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „operat szacunkowy wycena szkód ”.

Do oferty należy załączyć dokumenty  wykazujące, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonane zostało min. 1 zamówienie obejmujące Wykonanie  operatów szacunkowych mających na  celu ustalenie odszkodowań za szkody powstałe na skutek  udostępnienia nieruchomości.

 

 1. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

 

1). Cena   ofertowa  brutto -  80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2). gwarancja  wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                                                       oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   ------------------------------- x 10 pkt. x 80%

                                                          oferowana cena brutto

 

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesięcy:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-06-2023

Data udostępnienia w BIP: 05-06-2023 12:16

Data modyfikacji informacji: 05-06-2023 12:19