Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 17.05.2023r.

GKN.6641.2.4.2023

 

Opis przedmiotu zamówienia –  opracowanie dokumentacji aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów  w zakresie przekwalifikowania gruntu rolnego na grunt leśny. 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (j.t.  Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie w roku 2023 prac geodezyjno-klasyfikacyjnych polegających na opracowaniu dokumentacji aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie przekwalifikowania gruntu rolnego na grunt leśny, dla działek  oznaczonych   numerami ewidencyjnymi:

 

 • działka nr 99 i nr 96 położone w obrębie Cisówka gm. Michałowo, powierzchnia przekwalifikowana łącznie  35  ha – decyzja nr ŚR.6164.7.9.2023 z dnia 12.05.2023;
 • działka nr 356/3 położona w obrębie Cisówka gm. Michałowo, powierzchnia przekwalifikowana  26  ha – decyzja nr ŚR.6164.7.12.2023 z dnia 12.05.2023;

 

Łącznie 3 działki, łączna powierzchnia do przekwalifikowania 4.61 ha.

 

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

1) udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami w odniesieniu do działek, dla których zlecono dokonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

2) zamawiane prace obejmują: wykonanie prac polowych związanych z aktualizacją użytków gruntowych i gleboznawczą klasyfikacją gruntów, wniesienie aktualnych użytków i konturów klasyfikacyjnych na mapy ewidencyjne, obliczenie powierzchni konturów klasyfikacyjnych w działkach, sporządzenie map klasyfikacyjnych (z wykazaniem typów i klas gleb)  i wykazów zmian danych ewidencyjnych oraz protokołów z przeprowadzonych aktualizacji; mapy klasyfikacyjne i wykazy zmian danych ewidencyjnych należy sporządzić  w 2 egz. i dokumentacja ta winna być przyjęta do zasobu; wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadamiać organ prowadzący postepowanie z zakresu aktualizacji klasyfikacji gruntów, o terminie czynności wykonywanych w terenie, na minimum 21 dni przed ich rozpoczęciem;

3) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: przede wszystkim:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 30 września 2023 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 26 maja 2023 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne 3 działki z gm. Michałowo ”.
 2. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

1) Cena  ofertowa  brutto -  80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2) gwarancja  wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                                                      oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   ----------------------------- x 10 pkt. x 80%

                                                         oferowana cena brutto

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesiące:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-05-2023

Data udostępnienia w BIP: 17-05-2023 14:30

Data modyfikacji informacji: 17-05-2023 14:33