Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2023.05.29

GKN.6641.2.4.2023

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku  Prawo zamówień publicznych,  obejmującego  wykonanie  prac  geodezyjno-klasyfikacyjnych polegających na opracowaniu dokumentacji aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie przekwalifikowania gruntu rolnego na grunt leśny - 3 działki położone na terenie Powiatu Białostockiego:    

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski  z siedzibą w Białymstoku ul. E. Orzeszkowej 32 (NIP 542-27-72-590, REGON 052133479), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji

Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski

z siedzibą w Białymstoku ul. E. Orzeszkowej 32

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-05-2023

Data udostępnienia w BIP: 30-05-2023 09:27

Data modyfikacji informacji: 30-05-2023 09:28