Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 18.10.2022r.

GKN.272.21.2022

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa:

a) do aktualizacji opłat rocznych nieruchomości z tytułu użytkowania wieczystego, oznaczonych jako działki numerami:

obręb Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka

1578/7 o powierzchni 3,6600 ha – BI1B/00108363/7

1578/20 o powierzchni 0,0381 ha – BI1B/00142260/5

1578/26 o powierzchni 0,1712 ha – BI1B/00135490/4

1578/27 o powierzchni 0,5213 ha – BI1B/00131161/1

1578/28 o powierzchni 0,5943 ha – BI1B/00147779/1

1578/55 o powierzchni 2,1542 ha – BI1B/00145210/1

1578/81 o powierzchni 0,2468 ha – BI1B/00145210/1

1578/109 o powierzchni 1,2917 ha – BI1B/00244412/1

1578/110 o powierzchni 0,3143 ha – BI1B/00142260/5

1578/111 o powierzchni 0,2648 ha – BI1B/00244412/1

1578/141 o powierzchni 2,3310 ha – BI1B/00143090/9

1578/142 o powierzchni 1,8602 ha – BI1B/00249166/6

1578/145 o powierzchni 0,7352 ha – BI1B/00244412/1

1578/146 o powierzchni 1,5000 ha – BI1B/00244412/1

1578/147 o powierzchni 5,5904 ha – BI1B/00244412/1

b) do aktualizacji opłat nieruchomości za trwały zarząd, oznaczonych jako działki numerami:

gmina Choroszcz, obręb Choroszcz

921/1 o powierzchni 0,1378 ha – BI1B/00015680/6

obręb Łapy I, gmina Łapy:

1101/2 o powierzchni 0,1216 ha – BI1B/00176012/9

1106/1 o powierzchni 0,0350 ha – BI1B/00176012/9

645/2 o powierzchni 0,1595 ha – BI1B/00014185/9

853/2 o powierzchni 0,0160 ha – BI1B/00014185/9

854/2 o powierzchni 0,2925 ha – BI1B/00014185/9

855/2 o powierzchni 0,2413 ha – BI1B/00014185/9

858 o powierzchni 0,2242 ha – BI1B/00014185/9

859/2 o powierzchni 0,0766 ha – BI1B/00014185/9

obręb Łapy Szołajdy, gmina Łapy:

14/16 o powierzchni 2,9641 ha - BI1B/00234213/3

obręb Zaścianki, gmina Supraśl:

39/1 o powierzchni 0,1209 ha – BI1B/00248577/3

obręb Supraśl, gmina Supraśl:

668 o powierzchni 0,1035 ha - BI1B/00012954/7

obręb Gródek, gmina Gródek:

125/2 o powierzchni 0,0081 ha – BI1B/00040458/5

1932/1 o powierzchni 0,1250 ha – BI1B/00040458/5

obręb Zabłudów, gmina Zabłudów:

177/1 o powierzchni 0,1311 ha – BI1B/00040457/8

obręb Wasilków, gmina Wasilków:

2924/1 o powierzchni 0,0189 ha - BI1B/00016347/7

2925/1 o powierzchni 0,0165 ha - BI1B/00016347/7

2926/1 o powierzchni 0,0205 ha - BI1B/00016347/7

2927/1 o powierzchni 0,0216 ha - BI1B/00016347/7

2934 o powierzchni 0,1010 ha - BI1B/00016347/7

Łącznie 35 działek.

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 1. udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 2. w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego;  Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;
 1. operaty powinny zawierać między innymi: badanie bądź odpis Księgi Wieczystej nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów, opis nieruchomości, dokumentację fotograficzną,  szkice, uzasadnienie wyboru sposobu określania wartości, określenie obszaru z jakiego zebrano transakcje, uzasadnienie zmian trendu czasowego cen nieruchomości. Dane odnośnie wartości  nieruchomości przyjęte z rejestru cen nieruchomości należy porównać z odpowiadającymi im danymi wynikającymi z aktów notarialnych; 
 2. operaty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j. t. Dz. U. Nr 2021, poz. 555);
 3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 07 grudnia 2022 roku.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do 25 października 2022 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „operaty szacunkowe do aktualizacji opłat wieczystego użytkowania i trwałego zarządu”.

Do oferty należy załączyć dokumenty wykazujące, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonane zostało min.  1 zamówienie obejmujące Wykonanie  operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących

aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie, aktualizacji opłat za trwały zarząd, ustalenia ceny do sprzedaży nieruchomości, określenia wysokości odszkodowania dla potrzeb rozliczenia wzajemnych świadczeń w decyzji o zwrocie nieruchomości.

5. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

1). Cena ofertowa brutto - 80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2). gwarancja wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                      oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   ------------------------------ x 10 pkt. x 80%

                                                          oferowana cena brutto

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesiące:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-10-2022

Data udostępnienia w BIP: 18-10-2022 13:40

Data modyfikacji informacji: 18-10-2022 13:43