Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 06.10.2022r.

GKN.272.20.2022

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących:

nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały  pod drogi  w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie  odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 555 ze zm.):

 1. Obręb Dobki   Tykocin - 28 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 24 maja 2022 r. nr AR.6740.3.3.2022 (droga powiatowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
 • działka nr 7/3 o pow. 0,0043 ha, KW BI1B/00113455/7 - sygn. 287.2022;
 • działka nr 7/5 o pow. 0,0055 ha, KW BI1B/00049616/4 - sygn. 288.2022;
 • działka nr 8/1 o pow. 0,0055 ha, KW BI1B/00048289/5 - sygn. 289.2022;
 • działka nr 9/1 o pow. 0,0034 ha, KW BI1B/00040733/7 - sygn. 290.2022;
 • działka nr 10/1 o pow. 0,0069 ha, KW BI1B/00117992/1 - sygn. 291.2022;
 • działka nr 11/1 o pow. 0,0061 ha, KW BI1B/00005532/1 - sygn. 292.2022;
 • działka nr 12/3 o pow. 0,0022 ha, KW BI1B/00005534/5 - sygn. 293.2022;
 • działka nr 12/5 o pow. 0,0024 ha, KW BI1B/00005534/5 - sygn. 294.2022;
 • działka nr 13/1 o pow. 0,0035 ha, KW BI1B/00269557/0 - sygn. 295.2022;
 • działka nr 14/1 o pow. 0,0024 ha, KW BI1B/00113359/4 - sygn. 296.2022;
 • działka nr 17/1 o pow. 0,0010 ha, KW BI1B/00005533/8 - sygn. 297.2022;
 • działka nr 18/1 o pow. 0,0015 ha, KW BI1B/00048289/5 - sygn. 298.2022;
 • działka nr 19/1 o pow. 0,0025 ha, KW BI1B/00134298/1 - sygn. 299.2022;
 • działka nr 20/3 o pow. 0,0008 ha, działka nr 20/4 o pow. 0,0035 ha, KW BI1B/00243858/2 - sygn. 300.2022;
 • działka nr 22/1 o pow. 0,0037 ha, brak informacji o KW - sygn. 313.2022;
 • działka nr 20/6 o pow. 0,0075 ha, KW BI1B/00243858/2 - sygn. 301.2022;
 • działka nr 42/3 o pow. 0,0104 ha, KW BI1B/00243858/2 - sygn. 302.2022;
 • działka nr 46/5 o pow. 0,0179 ha, KW BI1B/00243857/5 - sygn. 303.2022;
 • działka nr 87/32 o pow. 0,0041 ha, KW BI1B/00272585/9 - sygn. 304.2022;
 • działka nr 47/1 o pow. 0,0062 ha, KW BI1B/00005532/1 - sygn. 305.2022;
 • działka nr 21/1 o pow. 0,0148 ha, KW BI1B/00005538/3 - sygn. 306.2022;
 • działka nr 137/1 o pow. 0,0171 ha, KW BI1B/00073037/8 - sygn. 307.2022;
 • działka nr 129/7 o pow. 0,0097 ha, KW BI1B/00272585/9 - sygn. 308.2022;
 • działka nr 129/4 o pow. 0,0885 ha, KW BI1B/00063394/5 – sygn. 312.2022;
 • działka nr 129/5 o pow. 0,0077 ha, KW BI1B/00063394/5 - sygn. 309.2022;
 • działka nr 87/28 o pow. 0,0341 ha, KW BI1B/00063394/5 - sygn. 310.2022;
 • działka nr 87/27 o pow. 0,0126 ha, KW BI1B/00063394/5 - sygn. 311.2022.
 1. Obręb Siekierki gm. Tykocin - 22 działki, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 24 maja 2022r. nr AR.6740.3.3.2022 (droga powiatowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
 • działka nr 907/1 o pow. 0,0033 ha, KW BI1B/00173773/0 - sygn. 314.2022;
 • działka nr 906/1 o pow. 0,0032 ha, KW BI1B/00055200/0 - sygn. 315.2022;
 • działka nr 905/1 o pow. 0,0026 ha, KW BI1B/00249838/8 - sygn. 316.2022;
 • działka nr 904/1 o pow. 0,0059 ha, KW BI1B/00030649/8 - sygn. 317.2022;
 • działka nr 903/1 o pow. 0,0123 ha, KW BI1B/00091550/2 - sygn. 318.2022;
 • działka nr 902/1 o pow. 0,0071 ha, KW BI1B/00144814/8 - sygn. 319.2022;
 • działka nr 901/1 o pow. 0,0066 ha, KW BI1B/00258271/1 - sygn. 320.2022;
 • działka nr 873/1 o pow. 0,0028 ha, KW BI1B/00040789/4 - sygn. 321.2022;
 • działka nr 872/1 o pow. 0,0025 ha, KW BI1B/00274652/4 - sygn. 322.2022;
 • działka nr 598/3 o pow. 0,0050 ha, KW BI1B/00228516/2 - sygn. 323.2022;
 • działka nr 597/1 o pow. 0,0110 ha, KW BI1B/00249838/8 - sygn. 324.2022;
 • działka nr 596/3 o pow. 0,0029 ha, KW BI1B/00164954/7 - sygn. 325.2022;
 • działka nr 596/5 o pow. 0,0018 ha, KW BI1B/00220816/9 - sygn. 326.2022;
 • działka nr 595/15 o pow. 0,0013 ha, brak informacji o KW - sygn. 3272022;
 • działka nr 594/1 o pow. 0,0058 ha, KW BI1B/00037369/0 - sygn. 328.2022;
 • działka nr 593/1 o pow. 0,0160 ha, brak informacji o KW - sygn. 329.2022;
 • działka nr 679/1 o pow. 0,0012 ha, KW BI1B/00151325/5 - sygn. 330.2022;
 • działka nr 678/1 o pow. 0,0013 ha, KW BI1B/00028014/1 - sygn. 331.2022;
 • działka nr 677/1 o pow. 0,0034 ha, KW BI1B/00258271/1 - sygn. 332.2022;
 • działka nr 675/1 o pow. 0,0049 ha, KW BI1B/00116084/6 - sygn. 333.2022;
 • działka nr 673/1 o pow. 0,0057 ha, KW BI1B/00059748/1 - sygn. 334.2022;
 • działka nr 595/14 o pow. 0,0064 ha, KW BI1B/00268368/1 - sygn. 335.2022.

Łącznie 50 działek.

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 1. udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 2. w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego;  Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;
 1. operaty sporządzić odrębnie dla każdego poprzedniego właściciela nieruchomości - dotyczy tych osób, które były właścicielami nieruchomości do dnia, w którym decyzja o realizacji inwestycji drogi stała się ostateczna;
 2. operaty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 555 ze zm.); operaty powinny zawierać między innymi: badanie bądź odpisy Ksiąg Wieczystych poszczególnych nieruchomości według stanu na dzień wydania decyzji realizacyjnej, wypisy z ewidencji gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub protokół badania planu, protokół oględzin z udziałem stron, po uprzednim ich zawiadomieniu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o tej czynności, szczegółowy opis nieruchomości (rodzaj upraw rolnych, stan użytków i rodzaj kultury rolnej, zadrzewienia, zakrzaczenia; w przypadku działek zabudowanych: udokumentowanie powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i gospodarczych, nasadzeń, oświetleń, innych nakładów), dokumentację fotograficzną, szkice lokalizacyjne, uzasadnienie wyboru sposobu określania wartości, określenie obszaru z jakiego zebrano transakcje, uzasadnienie zmian trendu czasowego cen nieruchomości. Dane odnośnie wartości nieruchomości przyjęte z rejestru cen nieruchomości należy porównać z odpowiadającymi im danymi wynikającymi z aktów notarialnych;                                                                                                                       
 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

 

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 07 grudnia 2022 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 13 października 2022 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „operaty szacunkowe nieruchomości drogowych z gm. Tykocin obr. Dobki, Siekierki ”.

Do oferty należy załączyć dokumenty wykazujące, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonane zostało min.  1 zamówienie obejmujące Wykonanie  operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących nieruchomości, które przejęte zostały  pod drogi   w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, bądź dotyczących wyceny gruntów zajętych pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 1. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

1). Cena ofertowa  brutto -  80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2). gwarancja  wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                       oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   ------------------------------- x 10 pkt. x 80%

                                                          oferowana cena brutto

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesięcy:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-10-2022

Data udostępnienia w BIP: 06-10-2022 07:50

Data modyfikacji informacji: 06-10-2022 14:36