Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 22.09.2022r.

GKN.272.18.2022

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących:

nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały  pod drogi  w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  - w celu ustalenia za nie  odszkodowania;  przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 555 ze zm.):

 1. Obręb Popowlany gm. Tykocin - 19 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 24 maja 2022 r. nr AR.6740.3.3.2022 (droga powiatowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
 • działka nr 55/3 o pow. 0,0317 ha, KW BI1B/00072228/7 - sygn. 138.2022;
 • działka nr 103/3 o pow. 0,0087 ha, KW BI1B/00069333/2 - sygn. 139.2022;
 • działka nr 103/5 o pow. 0,0028 ha, KW BI1B/00069333/2 - sygn. 140.2022;
 • działka nr 102/1 o pow. 0,0027 ha, KW BI1B/00069333/2 - sygn. 141.2022;
 • działka nr 101/1 o pow. 0,0024 ha, KW BI1B/00089535/4 - sygn. 142.2022;
 • działka nr 100/1 o pow. 0,0009 ha, KW BI1B/00198453/2 - sygn. 143.2022;
 • działka nr 98/1 o pow. 0,0335 ha, KW BI1B/00128455/5 - sygn. 144.2022;
 • działka nr 140/1 o pow. 0,0052 ha, KW BI1B/00128455/5 - sygn. 145.2022;
 • działka nr 35/1 o pow. 0,0013 ha, KW BI1B/00211214/3 - sygn. 146.2022;
 • działka nr 431/1 o pow. 0,0014 ha, KW BI1B/00086436/9 - sygn. 147.2022;
 • działka nr 36/1 o pow. 0,0010 ha, KW BI1B/00285053/5 - sygn. 148.2022;
 • działka nr 37/1 o pow. 0,0022 ha, KW BI1B/00217572/2 - sygn. 149.2022;
 • działka nr 38/1 o pow. 0,0025 ha, KW BI1B/00097981/4 - sygn. 150.2022;
 • działka nr 39/1 o pow. 0,0046 ha, KW BI1B/00137351/2 - sygn. 150.2022;
 • działka nr 40/1 o pow. 0,0051 ha, KW BI1B/00086436/9 - sygn. 150.2022;
 • działka nr 41/1 o pow. 0,0004 ha, KW BI1B/00035185/2 - sygn. 150.2022;
 • działka nr 43/1 o pow. 0,0053 ha, KW BI1B/00088760/3 - sygn. 150.2022;
 • działka nr 47/1 o pow. 0,0156 ha, działka nr 47/2 o pow. 0,0084 ha, KW BI1B/00071685/1 - sygn. 150.2022.
 1. Obręb Saniki gm. Tykocin - 11 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 24 maja  2022 r. nr  6740.3.3.2022 (droga powiatowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
 • działka nr 13/1 o pow. 0,0496 ha, KW BI1B/00022161/4 - sygn. 152.2022;
 • działka nr 49/3 o pow. 0,0089 ha, KW BI1B/00106760/6 - sygn. 153.2022;
 • działka nr 50/1 o pow. 0,0114 ha, KW BI1B/00038765/3 - sygn. 154.2022;
 • działka nr 51/1 o pow. 0,0166 ha, brak informacji o KW - sygn. 155.2022;
 • działka nr 52/1 o pow. 0,0046 ha, KW BI1B/00121908/7 - sygn. 156.2022;
 • działka nr 53/1 o pow. 0,0048 ha, KW BI1B/00098866/9 - sygn. 156.2022;
 • działka nr 54/1 o pow. 0,0053 ha, KW BI1B/00072227/0 - sygn. 156.2022;
 • działka nr 232/3 o pow. 0,0085 ha, brak informacji o KW - sygn. 156.2022;
 • działka nr 237/1 o pow. 0,0084 ha, brak informacji o KW - sygn. 156.2022;
 • działka nr 239/3 o pow. 0,0003 ha, brak informacji o KW - sygn. 156.2022;
 • działka nr 239/5 o pow. 0,0092 ha, KW BI1B/00237236/1 - sygn. 156.2022.
 1. Obręb Bagienki    Tykocin  - 10 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 24 maja  2022 r. nr AR.6740.3.3.2022 (droga powiatowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
 • działka nr 1/16 o pow. 0,0097 ha, działka nr 1/17 o pow. 0,0013 ha, KW BI1B/00040902/3 - sygn. 152.2022;
 • działka nr 2/12 o pow. 0,0019 ha, KW BI1B/00168214/6 - sygn. 153.2022;
 • działka nr 2/10 o pow. 0,0004 ha, brak informacji o KW - sygn. 154.2022;
 • działka nr 1/19 o pow. 0,0023 ha, KW BI1B/00168214/6 - sygn. 155.2022;
 • działka nr 1/21 o pow. 0,0250 ha, działka nr 1/22 o pow. 0,0009 ha, KW BI1B/00040902/3 - sygn. 156.2022;
 • działka nr 12/5 o pow. 0,0026 ha, działka nr 12/6 o pow. 0,0091 ha, działka nr 12/7 o pow. 0,0071 ha, KW BI1B/00120386/4 - sygn. 156.2022.

 

Łącznie 40 działek.

 

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 1. udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 2. w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego;  Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;
 1. operaty sporządzić odrębnie dla każdego poprzedniego właściciela nieruchomości - dotyczy tych osób, które były właścicielami nieruchomości do dnia, w którym decyzja o realizacji inwestycji drogi stała się ostateczna;
 2. operaty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 555 ze zm.); operaty powinny zawierać między innymi: badanie bądź odpisy Ksiąg Wieczystych poszczególnych nieruchomości według stanu na dzień wydania decyzji realizacyjnej, wypisy z ewidencji gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub protokół badania planu, protokół oględzin z udziałem stron, po uprzednim ich zawiadomieniu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o tej czynności, szczegółowy opis nieruchomości (rodzaj upraw rolnych, stan użytków i rodzaj kultury rolnej, zadrzewienia, zakrzaczenia; w przypadku działek zabudowanych: udokumentowanie powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i gospodarczych, nasadzeń, oświetleń, innych nakładów), dokumentację fotograficzną, szkice lokalizacyjne, uzasadnienie wyboru sposobu określania wartości, określenie obszaru z jakiego zebrano transakcje, uzasadnienie zmian trendu czasowego cen nieruchomości. Dane odnośnie wartości  nieruchomości przyjęte  z rejestru cen nieruchomości   należy porównać   z odpowiadającymi im danymi wynikającymi z  aktów notarialnych;                                                                                                                      
 3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 14 listopada 2022 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 29 września 2022 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „operaty szacunkowe nieruchomości drogowych z gm. Tykocin obr. Popowlany, Saniki, Bagienki”.
 2. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

1). Cena ofertowa brutto -  80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2). gwarancja wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                               oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =  -------------------------------------------- x 10 pkt. x 80%

                                                                  oferowana cena brutto

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesięcy:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-09-2022

Data udostępnienia w BIP: 22-09-2022 12:52

Data modyfikacji informacji: 22-09-2022 13:02