Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 22.09.2022r.

GKN.6641.2.10.2022

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie prac geodezyjnych w zakresie opracowania dokumentacji prawno-geodezyjnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw. 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie opracowania dokumentacji prawno-geodezyjnej do przekazania działek leśnych  w zarząd właściwych nadleśnictw, dla działek oznaczonych numerami:

68 o pow. 0.42 ha   położona w obr. Bachury gm. Michałowo udz. Skarbu Państwa ½ i  własność osoby fizycznej 1/2;

14 o pow. 0.75 ha położona w obr. Brzezina gm. Michałowo udz. Skarbu Państwa 1/3 i  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  udz. 1/3 wykonywanie prawa własności Skarbu Państwa oraz  własność osoby fizycznej 1/3;

12 o pow. 0.24 ha położona w obr. Brzezina gm. Michałowo udz. Skarbu Państwa 2/3 i  1/3 -   własność w  udziałach  4 osób b  fizycznych po1/24 i 5/24;

214 o pow. 1.99 ha położona w obr. Kolonia Mostowlany gm. Michałowo udz. Skarbu Państwa ½ i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  udz. ½ wykonywanie prawa własności Skarbu Państwa;

38  o pow. 0.51 ha i 65 o pow. 0.25 ha położone w obr. Wierobie gm. Gródek udz. Skarbu Państwa 1/4 i  ¾  własność  w   udziałach 3 osób  fizycznych po1/4 i 1/2;

40 o pow. 0.21 ha położona w obr. Wierobie gm. Gródek udz. Skarbu Państwa 1/3 i  2/3 -  współwłasność 2 osób fizycznych;

43 o pow. 1.0356 ha położona w obr. Zarzeczany  gm. Gródek udz. Skarbu Państwa 1/2 i  1/2 -  własność 2 osób fizycznych po 1/4;

306 o pow. 0.0666 ha i 346 o pow. 0.5612 ha położone w obr. Łubniki gm. Zabłudów udz. Skarbu Państwa 5/6 i  1/6 -  własność  osoby fizycznej;

186 o pow. 0.5692 ha położona w obr. Zabłudów gm. Zabłudów udz. Skarbu Państwa 3/4 i  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  udz. ¼ wykonywanie prawa własności Skarbu Państwa;

Łącznie 11 działek.

 

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 1. Przeprowadzić wskazanie bądź wznowienie granic zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. W czynnościach okazania położenia punktów granicznych winien bezwzględnie uczestniczyć przedstawiciel właściwego Nadleśnictwa. Toteż czynności te, w tym terminy, winny być z nim uzgodnione, a z wykonanych czynności sporządzony stosowny protokół.
 2. Bezpośrednim wykonawcą prac w terenie winien jak również osobą na stałe kontaktującą się z Zamawiającym bezwzględnie winien być geodeta posiadający uprawnienia zawodowe co najmniej w zakresie 1, 2.
 3. wykonać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi,
 4. po wykonaniu prac przekazać zamawiającemu dokumentację geodezyjną i prawną, w postaci: protokołu wskazania lub wznowienia granic, załącznika graficznego obejmującego przedmiot prac /kopię mapy ewidencyjnej (zasadniczej) z podkolorowaną granicą działki/ oraz dokumentacji potwierdzającej prawo własności Skarbu Państwa w odniesieniu do przedmiotowych gruntów, stanowiącej podstawę wpisu w księgach wieczystych z wykazaniem i pisemnym wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności z ewidencją gruntów. Wszystkie dokumenty należy sporządzić w dwóch egzemplarzach,
 5. przy przesyłaniu korespondencji do stron oraz innych czynnościach na gruncie należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów szczególnych.

 

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

 

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 06 grudnia  2022 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 29 września 2022 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „opracowania geodezyjno - prawne do przekazania gruntów w zarząd nadleśnictw ”.

Do oferty należy załączyć dokumenty  wykazujące, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonane zostało min.  1 zamówienie obejmujące wykonanie dokumentacji  geodezyjno- prawnej wraz z wyznaczeniem punktów granicznych i dokumenty z wykonania tych prac zostały przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 1. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

1). Cena   ofertowa  brutto -  80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2). gwarancja  wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                        oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   -------------------------------- x 10 pkt. x 80%

                                                             oferowana cena brutto

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesięcy:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-09-2022

Data udostępnienia w BIP: 22-09-2022 10:16

Data modyfikacji informacji: 22-09-2022 10:21