Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 19.09.2022r.

GKN.272.14.2022

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm. ) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących:

nieruchomości gruntowych wydzielonych pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami na podstawie:

 • decyzji Burmistrza Choroszczy nr G-I.6831.74.2019 z dnia 12 lutego 2020r.

działka nr 10/4 o pow. 0,0016 ha, obręb Izbiszcze, gm. Choroszcz, KW BI1B/00038071/1 sygn. akt GKNII.683.136.2022;

 • decyzji Burmistrza Choroszczy nr G-I.6831.95.2019 z dnia 12 lutego 2020 r.; działka nr 10/7 o pow. 0,0022ha, obręb Izbiszcze, gm. Choroszcz, KW BI1B/00097779/5

sygn. akt GKNII.683.136.2022;

 • decyzji Burmistrza Choroszczy nr G-I.6831.111.2021 z dnia 7 września 2021 r., działka nr 296/94 o pow. 0,0552 ha obręb Porosły, gm. Choroszcz, KW nr BI1B/00039823/5, akt GKNII.683.377.2022;
 • decyzji Burmistrza Supraśla nr RGGN.6831.113.2019 z dnia 25 marca 2020 r., działka nr 21/22 o pow. 0,0250 ha, działka nr 21/25 o pow. 0,0191ha, działka nr 21/27 o pow. 0,0013 ha, działka nr 21/30 o pow. 0,0622 ha, obręb Olmonty, KW BI1B/00131066/5, akt GKNII.683.195.2022;
 • decyzji Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny nr POR.6831.107.2018 z dnia 3 kwietnia 2019 r działka nr 177/7 o pow. 0,1083 ha obręb Olmonty, gm. Juchnowiec Kościelny, KW nr BI1B/00041770/5, akt GKNII.683.213.2022;
 • decyzji Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny nr POR.6831.33.2019 z dnia 23 września 2019 r., działki nr 177/14 o pow. 0,3996 ha i 177/37 o pow. 0,0432 ha położone w obrębie Olmonty, gm. Juchnowiec Kościelny, KW nr BI1B/00041770/5, akt GKNII.683.213.2022;
 • decyzji Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny nr POR.6831.4.2020 z dnia 26 marca 2020 r., działki nr 177/51 o pow. 0,0790 ha i 177/58 o pow. 0,0807 ha położone w obrębie Olmonty, gm. Juchnowiec Kościelny, KW nr BI1B/00041770/5 akt GKNII.683.213.2022

ŁĄCZNIE 12 DZIAŁEK

 

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 1. udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 2. w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego;  Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym.
 1. operaty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j. t. Dz. U. Nr 2021, poz. 555);
 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

 

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

 

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 28 października 2022 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 26 września 2022 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „operaty szacunkowe nieruchomości art. 98 ”.
 2. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

1). Cena   ofertowa  brutto -  80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2). gwarancja  wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                        oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   -------------------------------- x 10 pkt. x 80%

                                                           oferowana cena brutto

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesiące;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesięcy:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-09-2022

Data udostępnienia w BIP: 19-09-2022 15:41

Data modyfikacji informacji: 19-09-2022 15:42