Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok,17.01.2022r.

GKN.6641.2.1.2022

 

Opis przedmiotu zamówienia – opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dotyczących:

a) wydzielenia gruntu - działka oznaczona nr 32 położona w obr. Zabłudów o pow. 0.9249 ha, zajętego pod drogę powiatową w celu potwierdzenia prawa własności w trybie art. 60 ustawy  z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracją publiczną  wraz z protokólarnym okazaniem na gruncie punktów granicznych tej działki i ich stabilizacją;

b) opracowania podziału działki nr 715/7 o pow. 0.0478 ha położonej w obr. Łapy w związku z potrzebą zbycia jej części na rzecz właściciela działki sąsiedniej w celu poprawy warunków zagospodarowania.

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań:

a) wydzielenie gruntu - działka oznaczona nr 32 położona w obr. Zabłudów o pow. 0.9249 ha, zajętego pod drogę powiatową w celu potwierdzenia prawa własności  w trybie art. 60 ustawy  z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracją publiczną wraz z protokólarnym okazaniem na gruncie punktów granicznych działki nr 32 i ich stabilizacją na gruncie;

b) opracowanie podziału działki nr 715/7 o pow. 0.0478 ha położonej w obr. Łapy w związku z potrzebą zbycia jej części na rzecz właściciela działki sąsiedniej w celu poprawy warunków zagospodarowania. 

 1. W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy uwzględnić:

1) Bezpośrednim wykonawcą prac w terenie, jak również osobą na stałe kontaktującą się z Zamawiającym bezwzględnie winien być geodeta posiadający uprawnienia zawodowe co najmniej w zakresie 1, 2. Mapy projektu podziału należy wykonać na kopii mapy zasadniczej. Odstępstwa od tej zasady należy uzgodnić z Zamawiającym.

2) W przypadku nieaktualnej treści mapy zasadniczej i ewidencji gruntów dokonać aktualizacji, a nowy stan (w tym zasięg konturu terenów zabudowanych) należy uwzględnić w wykazach zmian danych ewidencyjnych.

3) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pisemnych wyjaśnień w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie podziału.

4) Do dokumentacji technicznej, powstałej w wyniku zleconego opracowania należy dołączyć:

 • protokoły badania ksiąg wieczystych;
 • kopie dokumentów własności z wykazaniem rozbieżności z księgą wieczystą lub ewidencją gruntów oraz pisemne ich wyjaśnienie, a w szczególnych przypadkach sporządzenie wykazów synchronizacyjnych.

5) Przy przesyłaniu korespondencji do stron oraz innych czynnościach na gruncie należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów szczególnych.

6) Wykonawca w realizowanych opracowaniach ma obowiązek:

-a) wykonać czynności formalne i techniczne zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1390) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1429 ze zm.);

b) wykonać czynności i opracować dokumentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami dotyczącymi zwrotów, wywłaszczeń i odszkodowań, art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych,

c) uczestniczyć w rozprawach administracyjnych,

d) udzielać pisemnych wyjaśnień na istotne pod względem geodezyjnym zapytania stron lub organu,

e) przyjęty do zasobu geodezyjnego i kartograficznego operat techniczny należy przekazać Zamawiającemu do prowadzenia postępowania administracyjnego bądź też  przesłania właściwemu terytorialnie wójtowi/burmistrzowi celem wydania decyzji administracyjnej.

 

 1. Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 15 marca 2022 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 22 stycznia 2022 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „opracowanie dokumentacji geodezyjnej”.
 2. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

 

1) Cena ofertowa brutto - 80% 

2) okres gwarancji – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                               oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   -------------------------------------- x 10 pkt. x 80%

                                                                  oferowana cena brutto

 

Ocena punktowa za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

 

- minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi 24 miesięcy;

 

- za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesiące:

 

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

 

 

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-01-2022

Data udostępnienia w BIP: 17-01-2022 14:40

Data modyfikacji informacji: 17-01-2022 14:46