Klauzula informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   jest   Starostwo Powiatowe w Białymstoku  z   siedzibą w   Białymstoku,   ul.   Borsucza 2, kod   pocztowy   15-569,   adres   e-mail: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, tel. 85 740-39-14 w zakresie: obsługi i technicznomaterialnych warunków pracy terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów powiatu.

2. Administratorem  Pani/Pana   danych   osobowych   jest   Skarb Państwa - Krajowe Biuro Wyborcze, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, REGON: 10300303, NIP: 526-12-96-686 w zakresie: obsługi organizacyjno – administracyjnej oraz finansowej i technicznej organów wyborczych powołanych  w związku z zarządzonymi wyborami – terytorialne komisje wyborcze.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku możliwy jest pod numerem tel. nr. 085 740 39 97 lub adresem email m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl,

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e, f, -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z  :
- Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
- Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
-Ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

6. Zbierane dane są niezbędne do przeprowadzenia wyborów samorządowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny  niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

10. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu  niż cel, w którym dane zostały zebrane.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-09-2018

Data udostępnienia w BIP: 12-09-2018 09:24

Data modyfikacji informacji: 12-09-2018 09:24