UZP 1297/2023

UCHWAŁA NR 1297/2023
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska.


Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1. Po zapoznaniu się z petycją wniesioną w dniu 1 marca 2023 roku w sprawie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska, uznaje się, że petycja jest zasadna.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu


 

Załącznik do uchwały Nr 1297/2023
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 25 maja 2023r.


Uzasadnienie


W dniu 1 marca 2023 roku do Starostwa Powiatowego w Białymstoku wpłynęła petycja wniesiona przez mieszkańców wsi Rumejki oraz użytkowników drogi powiatowej nr 1494B w sprawie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska. Podpisani mieszkańcy popierają plany inwestycyjne prowadzące drogę w nowej lokalizacji omijając wieś. Dzięki nowo powstałej drodze zmniejszy się ruch samochodowy przez wieś.

W związku z tym, że zdania mieszkańców na temat planów inwestycyjnych odnośnie wskazanej drogi były podzielone, w dniu 22 maja 2023r. zostało zorganizowane spotkanie, na które zaproszono wszystkich zainteresowanych. Podczas zebrania szczegółowo omówione zostały proponowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku warianty (rozwiązania) co do przebiegu drogi. W efekcie przeprowadzonych rozmów zdecydowana większość mieszkańców obecnych na spotkaniu opowiedziała się za budową drogi w nowym położeniu, tym samym omijając wieś Rumejki. Takie rozwiązanie postulowane jest także przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, który obecnie przystąpi do opracowania dokumentacji technicznej.

Po szczegółowym przeanalizowaniu tematu Zarząd Powiatu Białostockiego uznał złożoną petycję za zasadną.

Realizacja określonej inwestycji w kolejnych latach odbędzie się w sytuacji, gdy środki w budżecie powiatu pozwolą na jej realizację. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej będzie również zależna od uczestnictwa Gminy Juchnowiec Kościelny w kosztach jej realizacji. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wskazaną inwestycję będzie możliwość pozyskania środków zewnętrznych na jej wykonanie.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Henryk Suchocki – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-05-2023

Data udostępnienia w BIP: 29-05-2023 09:41

Data modyfikacji informacji: 29-05-2023 09:41