11.01.2024- podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (1 etat)(zakończony)

KS.210.1.2024

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko podinspektora
w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości  (pełen etat)


Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

Agnieszka Żendzian, zam. gm. Tykocin

Kandydatka spełniła wszystkie kryteria wynikające z procedury naboru. Wykazała się znajomością przepisów niezbędnych do realizacji zadań i określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko. Powyższe uzasadnia wybór do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości.            Starosta

                   31.01.2024 Jan Bolesław Perkowski


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KS.210.1.2024OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektora  w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (pełen etat)Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok


1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie
 Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:
 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie – wyższe lub średnie- minimum 3 lata stażu pracy.


2.    Wymagania dodatkowe:
a)    mile widziane wykształcenie geodezyjne,
b)    mile widziany staż pracy w administracji publicznej bądź samorządowej przy załatwianiu spraw w zakresie geodezji, w jednostkach wykonawstwa przy wykonywaniu prac geodezyjnych;
c)    mile widziane uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii zakres 1,2;  
d)    dobra znajomość przepisów prawa w zakresie administracji samorządowej oraz innych przepisów stosowanych w jednostce, związanych z nałożonymi zadaniami ustawowymi, a w szczególności: ustawa o samorządzie powiatowym; ustawa o pracownikach samorządowych; ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości; rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 23 lipca 2021 r.  w  sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca  2021 r. w sprawie bazy danych topograficznych oraz mapy zasadniczej; rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków; rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości;
e)    praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych, w szczególności znajomość oprogramowania EWOPIS, EWMAPA, programów prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE;
f)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku;
g)    samodzielność, sumienność, komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.


3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań starostwa w zakresie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy – w szczególności  dotyczących spraw:
•    udzielania wyjaśnień osobom fizycznym i prawnym odnośnie zapisów ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków,
•    prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, kończących się wydaniem decyzji administracyjnych,
•    prowadzenie postępowań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, udzielanie informacji o gruntach i budynkach oraz o ich właścicielach i osobach nimi władających, wydawanie w tym zakresie zaświadczeń.
•    wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
•    sporządzanie kopii map i kopii dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosków osób i jednostek uprawnionych do pozyskania informacji w tym zakresie,
•    przygotowywania projektów wyjaśnień rozbieżności pomiędzy zapisem w operacie ewidencji gruntów i budynków, a zapisem wykazanym w tytule własności nieruchomości,
•    obsługa interesantów w zakresie udzielania informacji dot. ewidencji gruntów i budynków poprzez wykonanie wypisów, kopii map i innych dokumentów,
•    aktualizacja części kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej danymi wynikającymi z decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów obowiązujących w tym zakresie;
•    prowadzenie postępowań związanych z regulacją własności gruntów należących do kościołów i związków wyznaniowych,
•    naliczanie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne i udzielanie informacji o zasobie.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a)    praca na pełen etat,
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
c)    praca w budynku nie posiadającym windy przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku,
d)    godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosił co najmniej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.

5.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
c)    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata,
d)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczonych klauzulą „za zgodność  z oryginałem” przez kandydata),
e)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
f)    ewentualne referencje i opinie,
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),
h)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (potwierdzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata), zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

6.    Dane osobowe- klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, reprezentowane przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97
Kontakt do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: Marek Falkowski, nr telefonu: 85 740 39 97, e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
Uprawnienia:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)    prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
a)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b)    art. 221 Kodeksu pracy, oraz art. 11 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
c)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Pani/ Pana dane osobowe są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie ich jest dobrowolne, brak ich podania skutkować będzie niemożliwością wzięcia w niej udziału.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości”  w terminie do dnia 22 stycznia 2024 roku (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).                                
                                                                Starosta

                                                                    11.01.2024  Jan Bolesław Perkowski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski- Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-01-2024

Data udostępnienia w BIP: 11-01-2024 13:43

Data modyfikacji informacji: 01-02-2024 11:25