Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870)  zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku. Informacja zawiera dane dotyczące ilości, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

 

L.p.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1552B (ul. Piaskowej) w Choroszczy

Petycja uznana za bezzasadną z uwagi na to, że wskazana  lokalizacja leży poza obszarem skrzyżowania. Poza tym w miejscu wnioskowanego przejścia jezdnia nie posiada chodników.

http://bip.pzdb.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/petycje/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1552b-na-ul-piaskowej-w-choroszczy.html

2

Przebudowa drogi powiatowej nr 1425B m. Kosmaty Borek

Poinformowano o potrzebie opracowania dokumentacji projektowej remontu drogi, która zapewni odpowiednie odwodnienie drogi oraz  konieczności uregulowania stanu własnościowego gruntów zajmowanych pod pas drogi powiatowej 1425B, co jest procesem złożonym i długotrwałym dlatego wnioskowane zadanie może być przedmiotem spotkań i ustaleń w kolejnych latach.

http://bip.pzdb.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/petycje/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1425b.html

 

3

Zmiana nawierzchni drogi nr 1427B Nowodworce - Ogrodniczki oraz ograniczenie prędkości na wnioskowanym odcinku

W zakresie zmiany nawierzchni poinformowano o braku możliwości  współfinansowania przez  Gminę Supraśl opracowania dokumentacji w roku 2022r.

W zakresie oznakowania poinformowano o zasadności wprowadzenia na wnioskowanym odcinku znaki D-42 "obszar zabudowany" który to wpłynie na ograniczenie prędkości (26.01.2023 r. - ustawiono oznakowanie).

http://bip.pzdb.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/petycje/zmiana-nawierzchni-drogi-nr-1427b-nowodworce---ogrodniczni.html

 

4

Progi zwalniające na drodze powiatowej Nr 1552B m. Rogowo

Poinformowano o zasadności wykonania wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej nr 1552B z drogą gminną 106258B w m. Rogowo, ze względu na brak możliwości wykonania progów zwalniających.

http://bip.pzdb.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/petycje/progi-spowalniajace-na-drodze-powiatowej-nr-1552b.html

 

5

Oznakowanie pionowe w ciągu drogi powiatowej Nr 1552B w miejscowości Choroszcz

Poinformowano o zasadności wykonania oznakowania pionowego (11.10.2022 r. - wymieniono zniszczone oznakowanie, 02.02.2023 r. - ustawiono znak A-16 ,,przejście dla pieszych”).

http://bip.pzdb.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/petycje/oznakowanie-pionowe-w-ciagu-drogi-powiatowej-nr-1552b-w-miejscowosci-choroszcz-6.html

 

6

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1550B Klepacze - Niewodnica Kościelna

Poinformowano o możliwości budowy ciągu pieszo - rowerowego, która musi być poprzedzona opracowaniem dokumentacji projektowej pod warunkiem współfinansowania przez Gminę Turośń Kościelna oraz Gminę Choroszcz.

Następnie poinformowano także o zainteresowaniu Gminy Turośń Kościelna i Gminy Choroszcz tematem budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz ujęcie w budżecie na 2023r zadania inwestycyjnego pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1550B na odcinku Klepacze - Niewodnica Kościelna", a co za tym idzie zostaną podjęte działania mające na celu zlecenie opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe roboty.

http://bip.pzdb.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/petycje/budowa-ciagu-pieszo-rowerowego-wzdluz-drogi-powiatowej-nr-1550b-1.html

 

7

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Słuczanka

Poinformowano o podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji pn.: "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1437B i 1439B Waliły Stacja - Słuczanka z przejściem przez m. Słuczanka (Gm. Gródek)", która niestety nie obejmuje budowy ścieżki rowerowej. Priorytetem jest budowa/rozbudowa/ przebudowa dróg powiatowych jednak w przypadku posiadania wolnych środków Powiat Białostocki podejmie działania zmierzające do wybudowania przedmiotowej ścieżki.

http://bip.pzdb.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/petycje/budowa-sciezki-pieszo---rowerowej-w-miejscowosci-sluczanka.html

 

8

Petycja w sprawie wolności głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach

Petycja uznana za bezzasadną, zmiany przedstawionych w piśmie ustaw nie należą do kompetencji Zarządu Powiatu Białostockiego. Ponadto podniesione w petycji zagadnienia nie są zadaniem powiatu, w związku z tym Zarząd nie widzi potrzeby podjęcia uchwały w tym zakresie.

https://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/fb53b21f267bba3/2022/petycja-w-sprawie-wolnosci-i-glosu-i-swobody-wypowiedzi.html

 

 

W 2022 roku wpłynęła również petycja dotycząca budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1550B pomiędzy miejscowościami Niewodnica Kościelna – Klepacze. Petycja została rozpatrzona w 2023 roku.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-06-2023

Data udostępnienia w BIP: 03-06-2023 09:54

Data modyfikacji informacji: 03-06-2023 09:57