Wydział Organizacyjny

 

Zadaniem Wydziału Organizacyjnego jest zapewnienie funkcjonowania Starostwa:

1. w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych:

 • zaopatrzenie materiałowe i techniczne, zapewnienie dostaw mediów i usług,
 • przeglądy techniczne powiatowych obiektów i instalacji, bieżące naprawy i remonty,
 • stan techniczny sprzętu i wyposażenia, jego konserwację i naprawy,
 • ewidencjonowanie majątku, gospodarowanie mieniem ruchomym,
 • ochronę majątku, bezpieczeństwo pożarowe, ubezpieczenia,
 • deklarowanie podatku od nieruchomości administrowanych przez Starostwo,
 • organizowanie transportu wewnętrznego,
 • dozór, utrzymanie ładu i porządku w obiektach i na posesjach,
 • kontakty z dostawcami, odbieranie i rozlicznie dostaw oraz zleconych usług,
 • rozlicznie i fakturowanie należności wynikających z wynajmowania lokali,

2. w zakresie spraw organizacyjnych:

 • obsługa sekretariatu Starosty i Wicestarosty, umawianie spotkań, organizowanie przyjęć w sprawach skarg i wniosków,
 • ewidencjonowanie upoważnień, pełnomocnictw i zarządzeń Starosty,
 • prowadzenie Biura Obsługi Interesanta, udzielanie informacji, łączenie rozmów telefonicznych, obsługa kancelaryjna, obsługa tablicy ogłoszeń,
 • obsługa zamówień publicznych Starostwa oraz niektórych zamówień jednostek organizacyjnych,
 • organizacja ochrony danych osobowych,
 • obsługa informatyczna i bezpieczeństwo przetwarzanych danych, ewidencjonowanie oprogramowania i nadzorowanie jego legalności,
 • organizacja elektronicznej obsługi interesantów,
 • publikowanie informacji w  Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej,
 • zapewnianie pieczęci, tablic urzędowych i flagowania,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami samorządowymi w zakresie wynikającym
  z Kodeksu wyborczego.

 

Kontakt

Biuro Obsługi Interesantów - Kancelaria ogólna

tel. 85 740 39 51 

parter, pok. 2

Sekretariat Starosty i Wicestarosty

tel. 85 740 39 14,  fax 85 740 39 82

II piętro, pok. 206

Zamówienia publiczne

tel. 85 740 39 58

I piętro, pok. 102

Sprawy administracyjno - gospodarcze 

tel. 85 740 39 28

I piętro, pok. 103

Informatyk

tel. 85 740 39 28

I piętro, pok. 103

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Hanna Tołłoczko

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-07-2021

Data udostępnienia w BIP: 23-03-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 01-07-2021 11:57