UZP Nr 669/2017

UCHWAŁA NR 669/2017
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok.


Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr L/462/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu zmienionej Uchwałą Nr XV/95/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2015 roku, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się:
1) Projekt budżetu powiatu na rok 2018 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami – stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Uzasadnienie z objaśnieniami do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się:
1) Radzie Powiatu Białostockiego.
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta, Jolanta Den - Wicestarosta, Jan Kaczan - Członek Zarządu

Opublikował: Aneta Waszczeniuk

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-11-2017

Data udostępnienia w BIP: 24-11-2017 09:50

Data modyfikacji informacji: 24-11-2017 09:50