KONTROLE ZEWNĘTRZNE przeprowadzone w 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

KONTROLE  ZEWNĘTRZNE

przeprowadzone w 2016 roku  

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


W roku 2016 jednostki nadzoru nad działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Białymstoku przeprowadziły następujące kontrole:

 

 1. W dniach 19-22 stycznia 2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  w Białymstoku pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę kompleksową w zakresie realizacji przez Powiat zadań własnych oraz zadań zleconych przez administrację rządową wynikających z ustawy z dnia 13 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, uwzględniając dane statystyczne dotyczące udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej za 4 kwartały poprzedzające miesiąc rozpoczęcia kontroli. W ramach przeprowadzonej kontroli zobowiązano dyrektora PCPR w Białymstoku do: ustalenia zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty pracy
  z rodziną przy uwzględnieniu uregulowań art. 119 ustawy o pomocy społecznej, uregulowania zatrudnienia osoby zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego a wykonującej obowiązki pomocy administracyjnej zgodnie
  z charakterem powierzonych jej obowiązków, organizowania szkoleń dla kadry pomocy społecznej, umieszczania osób w domu pomocy społecznej zgodnie
  z kolejnością wynikającą z list osób oczekujących oraz odnotowywania w aktach sprawy uzasadnienia umieszczania osoby poza kolejnością, zaniechania wpisywania w sentencji decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej zapisu dotyczącego wzrostu ustalonej kwoty, sporządzenia aktualizacji wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w dniu 25 lutego 2015 r., sporządzania aktualizacji wywiadu nie rzadziej niż co 6 miesięcy
  w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy. Jednocześnie wniesiono o rozważenie możliwości utworzenia ośrodka interwencji kryzysowej.
 2. W dniu 4 lutego 2016 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przeprowadził kontrolę przebiegu kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Białostockiego. Przedmiotem kontroli były sprawy organizacyjne dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2016 r. oraz prowadzenie dokumentacji związanej
  z kwalifikacją wojskową. Stwierdzono, że zadania związane z kwalifikacją wojskową (w tym przeprowadzanie badań i ustalanie zdolności do czynnej służby wojskowej oraz zakładanie ewidencji wojskowej) przebiegają bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Zabezpieczenie kwalifikacji wojskowej pod względem medycznym i organizacyjnym nie budzi zastrzeżeń.

Ponadto stwierdzono, że sposób przygotowania oraz organizacja pracy przy kwalifikacji wojskowej w 2016 r. nie budzi zastrzeżeń, a dokumentacja w tym zakresie prowadzona jest bardzo dobrze. W ocenie kontrolujących
na szczególne podkreślenie zasługuje stworzenie bardzo dobrych warunków, zarówno do pracy osobom przeprowadzającym kwalifikację wojskową jak
i samym wzywanym osobom. Wobec powyższego pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie.

 1. Wojewódzka Komisja Lekarska przeprowadziła kontrole (w dniu: 4 i 25 lutego, 17 i 30 marca 2016 r.) w zakresie spraw organizacyjnych dotyczących kwalifikacji wojskowej w 2016 r. oraz działalności orzeczniczej Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 3 w Białymstoku. Stwierdzono, że przeprowadzanie badań i ustalanie zdolności do czynnej służby wojskowej przebiega bardzo sprawnie
  i bez zakłóceń. Badania lekarskie przeprowadzane są z zapewnieniem intymności osób stających do kwalifikacji. Zabezpieczenie prac komisji pod względem medycznym i organizacyjnym nie budzi zastrzeżeń.

Ponadto wskazano, że dokumentacja prowadzona jest bardzo dobrze.

 1. W dniu 25 lutego 2016 r., 17 i 30 marca 2016 r. Podlaski Urząd Wojewódzki
  w Białymstoku przeprowadził kontrole w zakresie spraw organizacyjnych dotyczących kwalifikacji wojskowej w 2016r., prowadzenia dokumentacji związanej z kwalifikacją wojskową. Stwierdzono, że zadania związane
  z kwalifikacją wojskową (w tym przeprowadzanie badań i ustalanie zdolności
  do czynnej służby wojskowej oraz zakładanie ewidencji wojskowej) przebiegają bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Zabezpieczenie kwalifikacji wojskowej pod względem medycznym i organizacyjnym nie budzi zastrzeżeń. W ocenie kontrolujących sposób przygotowania oraz organizacja pracy przy kwalifikacji wojskowej w 2016 r. nie budzi zastrzeżeń. Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w kontrolowanym okresie.
 2. W dniach 09-12.05.2016 r. została przeprowadzona kontrola przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym, związanych z wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. W wyniku czynności kontrolnych w tym analizy dokumentacji prowadzonych spraw nieprawidłowości nie stwierdzono. Organ kontrolujący pozytywnie ocenił wykonywanie zadań z zakresu ustawy
  o transporcie drogowym. Ponadto stwierdził, że: dokumentacja spraw prowadzona jest w sposób uporządkowany i chronologiczny, złożone wnioski zawierały wszystkie dokumenty określone przepisami ustawy, licencje
  i zezwolenia sporządzano zgodnie z ustalonymi wzorami, zawarto w nich wszystkie niezbędne dane i informacje oraz wydawano je bez zbędnej zwłoki. Stwierdzono również, że w każdym przypadku pobierano opłatę w wysokości określonej przepisami. Ponadto przeprowadzano kontrole przedsiębiorców
  w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydawania licencji
  lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 3. W dniu 2 czerwca 2016 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku w związku
  z audytem prowadzonym na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w zakresie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” zweryfikował, czy Starostwo nie dokonało odliczenia od podatku należnego VAT podatku naliczonego VAT wynikającego ze wskazanych faktur. W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że wskazany sprzęt nie jest wykorzystywany do czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.
 4. W dniu 23 czerwca 2016 r. w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości została przeprowadzona kontrola w zakresie prawidłowości zapisów w ewidencji gruntów i budynków obrębu Rafałówka, gm. Zabłudów. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości odnośnie zapisów w rejestrze gruntów i budynków obrębu Rafałówka, gmina Zabłudów (na wskazanej działce). Wszystkie zmiany zostały wprowadzone prawidłowo w oparciu
  o dokumenty, które stanowiły podstawę wpisu do rejestru gruntów.
 5. W dniu 29 czerwca 2016 r. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku przeprowadził kontrolę w zakładzie małej gastronomii w Punkcie Usług Turystycznych „Bukowisko” w Supraślu w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia. W toku kontroli ustalono, że podmiotem odpowiedzialnym za działalność polegającą na wprowadzaniu do obrotu środków spożywczych jest firma zewnętrzna. Nieprawidłowości nie ustalano.
 6. W dniu 9 września została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, Starostwie Powiatowym oraz na miejscu realizacji zadania kontrola dotycząca „Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej Nr 105415B Studzianki – droga krajowa
  nr 19 – etap I” kontrola (za okres realizacji zadania - 2015 rok). Podlaski Urząd Wojewódzki ocenił pozytywnie z uchybieniami wykonywanie zadań
  w kontrolowanym zakresie.

 

                                                    

Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz PowiatuMetryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior – Sekretarz

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-03-2017

Data udostępnienia w BIP: 14-03-2017 08:09

Data modyfikacji informacji: 14-03-2017 08:09