Kontrole zewnętrzne Starostwa przeprowadzone w 2017 roku


Instytucje kontroli zewnętrznej przeprowadziły w 2017 r. następujące kontrole:

1.    W dniu 1 i 16 lutego oraz w dniu 2 i 15 marca 2017 r. z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przy współudziale Przewodniczącego i członka Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Białymstoku, zostały przeprowadzone kontrole przebiegu kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Białostockiego. Przedmiotem kontroli były sprawy organizacyjne dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2017 r. oraz prowadzenie dokumentacji związanej z kwalifikacją wojskową. Stwierdzono,
że zadania związane z kwalifikacją wojskową (w tym przeprowadzanie badań
i ustalanie zdolności do czynnej służby wojskowej oraz zakładanie ewidencji wojskowej) przebiegają bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Zabezpieczenie kwalifikacji wojskowej pod względem medycznym i organizacyjnym jest prawidłowe.
Ponadto stwierdzono, że sposób przygotowania oraz organizacja pracy przy kwalifikacji wojskowej w 2017 r. nie budzi zastrzeżeń, a dokumentacja w tym zakresie prowadzona jest bardzo dobrze. W ocenie kontrolujących
na szczególne podkreślenie zasługuje stworzenie bardzo dobrych warunków, zarówno do pracy osobom przeprowadzającym kwalifikację wojskową jak
i samym wzywanym osobom. Wobec powyższego pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie. Osobom wizytowanym, kontrolujący na bieżąco udzielali instruktażu w całym zakresie kontrolowanej problematyki.
2.    W dniach 19-20 kwietnia 2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Białymstoku pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę kompleksową w zakresie oceny realizacji przez Powiat zadań z przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Przeprowadzona kontrola wykazała, że został opracowany Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020, zgodnie z którym Dyrektor PCPR
w Białymstoku będzie przedkładał roczne sprawozdanie z realizacji programu. Przeprowadzona kontrola wskazała, że w Sprawozdaniu zawarto informacje dotyczące realizacji zadań z zakresu interwencji kryzysowej oraz realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
W sprawozdaniu nie zawarto informacji odnośnie sposobu realizacji pozostałych zadań programu. Ponadto wskazano, że informacja odnośnie zrealizowanych zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy została pozyskana z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach natomiast brak było informacji od pozostałych podmiotów odpowiedzialnych za realizację Programu. Przeprowadzona kontrola wskazała, że został opracowany „Program działań profilaktycznych wobec dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020” zatwierdzony przez Dyrektora PCPR w Białymstoku. Opracowano również harmonogram realizacji zadań, wskazano partnerów oraz oczekiwane efekty realizacji Programu profilaktycznego. Ponadto wskazano, że sprawozdanie z realizacji Programu, stanowiące integralną część rocznego sprawozdania PCPR nie zawiera informacji odnośnie realizacji Programu profilaktycznego w 2016 r. oraz brak jest dokumentacji potwierdzającej realizację zadania przypisanego dla celu 4 (promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w szkołach). Stwierdzono również, że w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Białymstoku wszczęta była procedura „Niebieskiej Karty” i natomiast jej realizację  przekazano właściwemu miejscowo Zespołowi Interdyscyplinarnemu. W kontrolowanym okresie nie było potrzeby kierowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie do ośrodków wsparcia oraz do specjalistycznych ośrodków wsparcia. W ramach zadań ośrodka interwencji kryzysowej wsparcia udzielono 3 osobom. Kontrola potwierdziła ponadto opracowanie „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie białostockim” który jest zgodny z „Realizacją programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zasady otrzymania i wykorzystania dotacji z budżetu państwa”. Program kilkukrotnie odwołuje się do treści nieaktualnych wytycznych do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
W programie przyjęto ponadto różne formy i metody pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. W autorskim Programie korekcyjno-edukacyjnym nie określono zasad naboru i selekcji uczestników, a także zapisów odnośnie sposobu i częstotliwości monitorowania zachowań uczestników, jednakże zostały one uwzględnione w Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie białostockim. Jednocześnie stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą podejmowano działania w celu realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. W skontrolowanych sprawach dotyczących osób biorących udział w Programie nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
Przeprowadzona kontrola wskazała, że Powiat Białostocki realizował zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Pozostałe zadania, jak zapisano w protokole, nie były realizowane z powodu braku potrzeb w danym zakresie. Stwierdzono również, że Powiat nie zlecał realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podmiotom niepublicznym w trybie przewidzianym
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).
3.    W dniu 13 i 21 kwietnia 2017 r. w WGKiN pracownicy Wydziału Nieruchomości  i Geodezji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolę doraźną w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii. Zalecono: wyłączenie z udostępniania dokumentacji wynikowej podziału nie figurującej w ewidencji gruntów działki położonej w obr. Łapy I, która została włączona do zasobu PODGiK w Białymstoku Filia w Łapach, anulowanie klauzuli na mapie z projektem podziału działki potwierdzającej, że mapa została opracowana „w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów
i budynków obrębu Łapy I zgodnie z zawiadomieniem Sądu Rejonowego
o zamknięciu KW, przestrzegania należytej staranności i wnikliwości przy wykonywaniu czynności przez osoby upoważnione do weryfikacji zbiorów danych i materiałów powstałych w wyniku wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych, przestrzegania zasady, by zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac zawierały wszystkie informacje wymagane przepisami.
4.    Wojewódzka Komisja Lekarska dokonała analizy działalności decyzyjnej  Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 3 w Białymstoku, związanej z ustalaniem zdolności osób stających do kwalifikacji wojskowej do czynnej służby wojskowej. Stwierdzono, że orzeczenia Komisji pod względem formalno-prawnym odpowiadają wymogom Kodeksu Postępowania administracyjnego
w zakresie konstrukcji decyzji administracyjnej. Nie stwierdzono przypadków niewłaściwej kwalifikacji zdrowotnej osób stających do kwalifikacji. Pozytywnie oceniono działalność orzeczniczą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 3
w Białymstoku.
5.    W dniu 5, 13, 23 i 24 października oraz w dniu 8 listopada 2017 r. pracownicy Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę dotyczącą realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.) za okres od 01.01.2017 r. do dnia kontroli – tj. 5 października 2017 r. Przeprowadzona kontrola wskazała na konieczność: niezwłocznego przekazywania Wojewodzie Podlaskiemu informacji o porozumieniach zawieranych przez Powiat Białostocki z Okręgową Radą Adwokacką w Białymstoku oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Białymstoku, zgodnie z zapisami art. 10 ust. 3 ustawy o npp, wzmocnienia nadzoru nad rzetelnością wypełniania przez adwokatów i radców prawnych kart nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zgodnością stosowania kart
i oświadczeń osób uprawnionych ze wzorami określonymi w ustawie o npp oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania
i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej, odpracowania przez punkty dni, w których pomoc prawna nie była świadczona zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o npp.
6.    Od dnia 17 listopada 2017 r. do 8 stycznia 2018 r. NIK - Delegatura w Białymstoku przeprowadziła kontrolę w zakresie: dostępu do poszczególnych systemów informatycznych i usług sieciowych zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem, przejęciem lub zniszczeniem zasobów informacyjnych, dokumentacji i procedur dotyczących ochrony danych osobowych, sposobu przechowywania zasobów informacyjnych oraz ich zabezpieczenia, zakresu przetwarzania danych osobowych. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: nadania użytkownikom 13 ze 175 komputerów Starostwa uprawnień administratora systemu operacyjnego, przyznania 1 pracownikowi uprawnień do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym mimo braku upoważnienia Administratora Danych Osobowych oraz nieodebrania uprawnień 2 byłym pracownikom, niewykorzystywania posiadanych narzędzi do automatycznego gromadzenia, zabezpieczenia i analizy logów dostępu do informacji, umożliwienia zdalnego dostępu do zasobów firmie serwisującej składniki  systemu bez konieczności autoryzacji i bez nadzoru administratora systemu, niewłaściwego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem nośników zawierających kopię baz danych sześciu programów, niezgłoszenia jednego
z 56 prowadzonych zbiorów danych osobowych do GIODO, a w odniesieniu
do trzech – niezaktualizowania zgłoszenia, przetwarzania danych osobowych przez pięciu pracowników nieposiadających upoważnienia nadanego przez ADO do przetwarzania takich danych, braku właściwej ochrony zbiorów danych osobowych znajdujących się w archiwum oraz serwerowni.

Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz PowiatuMetryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-03-2018

Data udostępnienia w BIP: 08-03-2018 07:12

Data modyfikacji informacji: 08-03-2018 07:12