Kontrole w roku 2020

SPRAWOZDANIE z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych  w 2020 roku

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Termin prowadzonej kontroli Dokonujący kontroli Tematyka, zakres, przedmiot kontroli Ustalenia pokontrolne
2 3 4 5
V i XI 2020 r. Karina KurzewskaAnna Misiuk Wydział ArchitekturyStarostwa Powiatowegow Białymstoku Ocena prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych, wydawanych przez podległych pracowników (weryfikacja wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę, pozwoleń na budowę sieci infrastruktury technicznej oraz zgłoszeń zamiaru budowy sieci infrastruktury technicznej) Kontrolowani pracownicy wykazali się znajomością przepisów, obowiązujących procedur i samodzielnością w rozwiązywaniu problemów. Poprawy wymaga obszar dotyczący przyjmowania opłat skarbowych wraz ze składanym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie stwierdzono rażących uchybień, które mogłyby skutkować unieważnieniem wydanych decyzji administracyjnych.
22.12.2020 r. Julita SkiepkoDyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Prawidłowość udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego w ramach otwartego konkursu ofert na organizację zadania złożonego przez Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „Barwa” oraz przez Stowarzyszenie „Załuki nad Supraślą” w Załukach Przyznane dotacje zostały rozliczone i wykorzystane prawidłowo, zgodnie z warunkami umowy.
28.12.2020 r. Monika SzpakowskaDyrektor Wydziału KomunikacjiStarostwa  Powiatowegow Białymstoku Ocena stopnia legalności, efektywności, oszczędności, skuteczności i terminowości wykonywanych zadańoraz wydanych decyzji na podstawie przepisów ustawy: o kierujących pojazdami, prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym oraz stosowania przepisów KPA. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości merytorycznych przy realizacji bieżących zadań. Decyzje jak też inne rozstrzygnięcia administracyjne podejmowane są z zachowaniem przepisów merytorycznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Teczki akt ewidencyjnych kierowców założone i opisane zostały prawidłowo. Akta pojazdów zostały oznaczone i posegregowane według numerów rejestracyjnych.Ustalono stan druków zaewidencjonowanych w rejestrze głównym na dzieńKontroli.

 

 

W Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości kontroli wewnętrznych nie przeprowadzono. We wszystkich referatach Wydziału, przed podpisaniem pism kończących sprawę bądź też
w związku z wydaniem decyzji kończącej sprawę w I instancji na bieżąco sprawdzano sposób załatwienia sprawy (sprawdzano sposób załatwienia danej sprawy a w szczególności prawidłowość przeprowadzonej analizy danych zawartych w dokumentach i opracowaniach, stanowiących podstawę rozstrzygnięcia danej sprawy, ustalenia istoty problemu, sprawdzeniu zastosowania właściwych przepisów w odniesieniu do załatwianej sprawy oraz prawidłowości podjętego rozstrzygnięcia).

W Wydziale Środowiska i Rolnictwa kontrola zadań związanych z wydawaniem zezwoleń dotyczących zmiany lasu na użytek rolny została przesunięta na rok 2021.

 

 

Sporządziła:  Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

 

SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonych  w 2020 roku

przez pracowników Starostwa Powiatowego Białymstoku

w jednostkach podległych i nadzorowanych

 

Termin prowadzonej kontroli

Dokonujący kontroli

Tematyka, zakres, przedmiot kontroli

Ustalenia pokontrolne

1

2

3

4

09.03.2020

Izabela Magdalena Woźniewska

Agnieszka Sobolewska

Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Kontrola w Polskim Stowarzyszeniu Doradczym i Konsultingowym w ramach „Zintegrowanego programu rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”

dotycząca:

zgodności terminu i miejsca usługi z harmonogramem w Bazie Usług Rozwojowych,

obecności uczestnika projektu w miejscu realizacji usługi,

oceny zgodności wizytowanej formy wsparcia z umową trójstronną

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

18.06.2020

Izabela Magdalena Woźniewska

Agnieszka Sobolewska

Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Kontrola w WP Projekt Radosław Kuczuk w Supraślu w ramach „Zintegrowanego programu rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”

dotycząca:

zgodności terminu i miejsca usługi z harmonogramem w Bazie Usług Rozwojowych,

obecności uczestnika projektu w miejscu realizacji usługi,

oceny zgodności wizytowanej formy wsparcia z umową trójstronną

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

18.06.2020

Izabela Magdalena Woźniewska

Agnieszka Sobolewska

Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Kontrola w WP Projekt Radosław Kuczuk w Tykocinie w ramach „Zintegrowanego programu rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”

dotycząca:

zgodności terminu i miejsca usługi z harmonogramem w Bazie Usług Rozwojowych,

obecności uczestnika projektu w miejscu realizacji usługi,

oceny zgodności wizytowanej formy wsparcia z umową trójstronną

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

20.06.2020

Izabela Magdalena Woźniewska

Agnieszka Sobolewska

Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Kontrola w Learning One sp. z o.o. w ramach „Zintegrowanego programu rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”

dotycząca:

zgodności terminu i miejsca usługi z harmonogramem w Bazie Usług Rozwojowych,

obecności uczestnika projektu w miejscu realizacji usługi,

oceny zgodności wizytowanej formy wsparcia z umową trójstronną

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

15.07.2020 r.

Małgorzata Ruśkowska

Anna Kot

WGKiN

Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu przez SP ZOZ
w Łapach w tym wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości

Wszystkie lokale znajdujące się w budynku przy ul. Piaskowej (poza wykorzystywanymi na potrzeby SP ZOZ i Powiatu Białostockiego) pozostają niezagospodarowane – do czasu ukończenia remontu budynku. Za zgodą Zarządu zawarto umowę najmu powierzchni użytkowej i lokalu użytkowego znajdujących się w budynku przychodni położnej w Łapach przy ul. Korczaka.

07.09.2021 r.

Izabela Magdalena Woźniewska

Agnieszka Sobolewska

Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Kontrola w firmie GROW (usługa 2020/07/30/37529/604624) w ramach „Zintegrowanego programu rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”

dotycząca:

zgodności terminu i miejsca usługi z harmonogramem w Bazie Usług Rozwojowych,

obecności uczestnika projektu w miejscu realizacji usługi,

oceny zgodności wizytowanej formy wsparcia z umową trójstronną

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

07.09.2021 r.

Izabela Magdalena Woźniewska

Agnieszka Sobolewska

Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Kontrola w firmie GROW (usługa 2020/07/30/37529/604820) w ramach „Zintegrowanego programu rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”

dotycząca:

zgodności terminu i miejsca usługi z harmonogramem w Bazie Usług Rozwojowych,

obecności uczestnika projektu w miejscu realizacji usługi,

oceny zgodności wizytowanej formy wsparcia z umową trójstronną

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

23.09.2021 r.

Izabela Magdalena Woźniewska

Agnieszka Sobolewska

Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Kontrola w firmie Nefretete SPA w ramach „Zintegrowanego programu rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”

dotycząca:

zgodności terminu i miejsca usługi z harmonogramem w Bazie Usług Rozwojowych,

obecności uczestnika projektu w miejscu realizacji usługi,

oceny zgodności wizytowanej formy wsparcia z umową trójstronną

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

25.11.2020 r.

Urszula Sosnowska

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Kontrola spraw pracowniczych w PŚDS w Łaźniach (prawidłowość stosowania przepisów dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników, ocena prowadzenia akt osobowych, terminowość przeprowadzania szkoleń bhp oraz badań lekarskich pracowników, realizacja urlopów wypoczynkowych, sprawy związane z ZFŚS)

Wydano zalecenia pokontrolne – opracowanie regulaminu pracy jednostki, opracowanie regulaminu wynagradzania jednostki, prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przeprowadzanie ocen okresowych oraz służby przygotowawczej zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, opracowanie regulaminu ZFŚS zgodnie z przepisami, dokonywanie terminowych odpisów na ZFŚS, kierowanie pracowników na szkolenia okresowe BHP

7 i 12.12.2020 r.

Beata Pona

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Kontrola spraw pracowniczych w PUP w Białymstoku (prawidłowość stosowania przepisów dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników, ocena prowadzenia akt osobowych, terminowość przeprowadzania szkoleń bhp oraz badań lekarskich pracowników, realizacja urlopów wypoczynkowych, sprawy związane z ZFŚS)

Wydano zalecenia pokontrolne – w regulaminie wynagradzania: ujednolicenie tabeli stawek dodatku funkcyjnego z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu o pracownikach samorządowych, ujęcie zapisów dotyczących sposobu i terminu wypłaty wynagrodzeń i pozostałych należności; w regulaminie oceny kwalifikacyjnej pracowników – doprecyzowanie terminów oceny kwalifikacyjnej, uporządkowanie dokumentów w aktach osobowych pracowników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej i uzupełnienie brakujących dokumentów, zmiana zapisów regulaminu ZFŚS w części dotyczącej różnych form przyznawania świadczeń socjalnych i dostosowanie zapisów regulaminu do ustawy
o ZFŚS

10.12.2020 r.

Urszula Sosnowska

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Kontrola spraw pracowniczych w SP ZOZ w Łapach (prawidłowość stosowania przepisów dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników, ocena prowadzenia akt osobowych, terminowość przeprowadzania szkoleń bhp oraz badań lekarskich pracowników, realizacja urlopów wypoczynkowych, sprawy związane z ZFŚS)

Wydano zalecenia pokontrolne – precyzyjne wskazywanie przysługujących na danym stanowisku składników wynagrodzenia w umowie o pracę, dokładność przy sporządzaniu umów o pracę/angaży w zakresie stosowanych nazw stanowisk pracy (zgodnie z wykazem stanowisk), przyznawanie dodatku specjalnego wraz z okresem na który się go przyznaje (z rozważeniem możliwości cofnięcia dodatku gdy pracownik wcześniej zakończy realizację zadań, na które dodatek został przyznany), terminowe kierowanie pracowników na szkolenia okresowe bhp, terminowe kierowanie pracowników na okresowe badania medycyny pracy

14.12.2020 r.

Urszula Sosnowska

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Kontrola spraw pracowniczych w PiNB w Białymstoku (prawidłowość stosowania przepisów dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników, ocena prowadzenia akt osobowych, terminowość przeprowadzania szkoleń bhp oraz badań lekarskich pracowników, realizacja urlopów wypoczynkowych, sprawy związane z ZFŚS)

Wydano zalecenia pokontrolne – przeprowadzanie ocen okresowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej, dostosowanie regulaminu pracy do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, wystawianie świadectw pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

 

Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-03-2021

Data udostępnienia w BIP: 16-03-2021 06:40

Data modyfikacji informacji: 29-03-2021 06:39