Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 12.03.2021r.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości

 

 1. Zamawiający:

 

Zarząd Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

tel. 85 7403951/ fax. 85 7403982 

www.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań

Wykonanie  operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 501/6, 501/5, 512/3, 512/4 o łącznej pow. 0.2387 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych oraz własność budynku i infrastruktury znajdującej się na nieruchomości związanej z funkcjonowaniem budynku -  stanowiących własność osób fizycznych. Opracowanie powyższe jest niezbędne  w celu ustalenia ceny zbycia tej nieruchomości. Opis  nieruchomości:  

 

Nieruchomość oznaczona jako działki nr 501/6, 501/5, 512/3, 512/4 o łącznej pow. 0.2387 ha, położona w Białymstoku przy ul. Choroszczańskiej 31, gm. Białystok, zabudowana:

 • Budynkiem (piwnica i 3 kondygnacje) o powierzchni zabudowy 628 m2 i powierzchni użytkowej 1746,28 m2; budynek w ewidencji gruntów i budynków oznaczony jest nr 647.
 • Plac wokół budynku i dojścia do jego utwardzone wyłożone polbrukiem. Nieruchomość ogrodzona w części płotem metalowym – wjazd od ul. Choroszczańskiej.
 • Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KW BI1B/00196121/2.

W ramach realizacji zamówienia opisanego powyżej należy:

 • W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek udzielenia pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonym postępowaniem, dla których zlecono dokonanie szacunku;
 • W przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego. Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym.

 

Wymagany termin wykonywania zamawianej dokumentacji nie może przekroczyć daty 15 kwietnia 2021 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 17 marca 2021 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J. K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem
  „operat szacunkowy nieruchomość ul. Choroszczańska 31”.
 2. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

 

 • Cena ofertowa brutto - 80%  za wykonanie zamówienia opisanego powyżej
 • Okres gwarancji wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                                                               oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   ——————————————————— x 10 pkt. x 80%

                                                                  oferowana cena brutto

 

Ocena punktowa za kryterium „okres gwarancji wykonania jakości usługi” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

 

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi 24 miesiące - za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesięcy:

 

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia,  zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-03-2021

Data udostępnienia w BIP: 12-03-2021 11:41

Data modyfikacji informacji: 12-03-2021 11:41