Zaproszenie do złożenia oferty

 

                                                                                  Białystok, 2021-10-21

OR.271.4.33.2021

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest wykonanie badania sprawozdania finansowego Powiatu Białostockiego za rok obrotowy 2021 (okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.) oraz za rok obrotowy 2022 (okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.), przedstawiającego pisemną opinię biegłego rewidenta wraz z raportem o prawidłowości i rzetelności sporządzonego sprawozdania. W ramach zamówienia Zamawiający oczekuje konsultacji bieżących problemów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

Czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia powinny być wykonane do dnia 15.05.2022r. za rok 2021 oraz do 15.05.2023r. za rok 2022. Ze względu na termin oddania opinii i raportu odstępujemy od badania bilansu skonsolidowanego. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone wg ustawy o rachunkowości, oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Dane o podmiocie, którego sprawozdanie finansowe będzie poddane badaniu:

     Nazwa: Powiat Białostocki

     Siedziba: ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

  1. Wielkości charakteryzujące jednostkę z roku obrotowego 2020:

     Suma bilansowa:          372 841 063,77 zł.

     w tym:

           Majątek trwały        335 829 986,15 zł

           Majątek obrotowy     37 011 077,62 zł

           Dochody powiatu    186 751 491,11 zł

           Wynik finansowy      50 569 861,93 zł

  1. Sprawozdanie finansowe JST składa się z:

     - bilansu z wykonania budżetu JST,

     - łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,

     - łącznego rachunku zysku i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,

     - łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające ze zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

  1. Liczba jednostek samorządowych: 18
  2. Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2020 r. – 1 015

 

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 29.10.2021 roku.

 

Do oferty proszę załączyć potwierdzenie uprawnień do badania sprawozdań finansowych, kopię polisy ubezpieczeniowej od ryzyka zawodowego oraz posiadane referencje.

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

 

 

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-10-2021

Data udostępnienia w BIP: 21-10-2021 12:24

Data modyfikacji informacji: 21-10-2021 13:36