Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 31.08.2021r.

GKN.272.20.2021

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa do aktualizacji opłat rocznych nieruchomości z tytułu użytkowania wieczystego, oznaczonych jako działki  numerami:

1).Gmina Łapy, obręb Łapy II:

 1. działka nr 1030/21 o pow. 0,4003 ha - BIB/00173270/4;
 2. działka nr 515/14 o pow. 0,7514 ha - BIB/00019235/0;
 3. działka nr 1032/12 o pow. 0,6134 ha -BIB/00019235/0;
 4. działka nr 1032/16 o pow. 0,5463 ha - BIB/00019235/0;
 5. działka nr 1032/17 o pow. 0,0516 ha - BIB/00019235/0;
 6. działka nr 1032/18 o pow. 0,6662 ha - BIB/00019235/0;
 7. działka nr 1032/19 o pow. 0,1473 ha - BIB/00019235/0;
 8. działka nr 1032/21 o pow. 0,5555 ha - BIB/00019235/0;
 9. działka nr 372/67 o pow. 0,2273 ha - BIB/00219166/7;
 10. działka nr 372/53 o pow. 0,0227 ha - BIB/00219973/7;
 11. działka nr 372/55 o pow. 0,1232 ha - BIB/00219973/7;
 12. działka nr 372/56 o pow. 0,0659 ha - BIB/00217525/8;
 13. działka nr 372/57 o pow. 0,2972 ha - BIB/00217525/8;
 14. działka nr 372/16 o pow. 0,2659 ha - BIB/00232198/7;
 15. działka nr 372/38 o pow. 0,1479 ha - BIB/00232198/7;
 16. działka nr 1030/19 o pow. 0,1571 ha - BIB/00248538/8;
 17. działka nr 230/50 o pow. 0,4624 ha - BIB/00127734/8;
 18. działka nr 372/19 o pow. 0,0961 ha - BIB/00127734/8;
 19. działka nr 372/20 o pow. 1,1399 ha- BIB/00127734/8;
 20. działka nr 372/28 o pow. 0,0508 ha - BIB/00127734/8;
 21. działka nr 372/36 o pow. 1,0577 ha - BIB/00127734/8;
 22. działka nr 1032/22 o pow. 0,6560 ha - BIB/00019235/0;
 23. działka nr 1032/23 o pow. 0,1006 ha - BIB/00019235/0;
 24. działka nr 1032/24 o pow. 0,0029 ha - BIB/00019235/0;
 25. działka nr 1035/2 o pow. 0,1126 ha - BIB/00094741/9;
 26. działka nr 1035/3 o pow. 0,6257 ha - BIB/00094741/9;
 27. działka nr 1035/4 o pow. 0,3890 ha - BIB/00094741/9;

 

 

2).Gmina Łapy, obręb Łapy III:

 1. działka nr 479/8 o pow. 2,13758 ha - BI B/00173270/4

 

Łącznie 28 działek.

 

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 1. udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 2. w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego;  Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;
 1. operat powinien zawierać między innymi: badanie bądź odpis Księgi Wieczystej  nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów, opis nieruchomości, dokumentację fotograficzną,  szkice, uzasadnienie wyboru sposobu określania wartości, określenie obszaru z jakiego zebrano transakcje, uzasadnienie zmian trendu czasowego cen nieruchomości.   Dane odnośnie wartości  nieruchomości przyjęte z rejestru cen nieruchomości należy porównać z odpowiadającymi im danymi wynikającymi z aktów notarialnych;    
 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

 

 

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 21 października 2021 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 7 września 2021 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „operaty szacunkowe do aktualizacji opłat wieczystego użytkowania”.
 2. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

1).Cena   ofertowa  brutto -  80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2).gwarancja  wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                                                         oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   ----------------------------------- x 10 pkt. x 80%

                                                            oferowana cena brutto

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesiące:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia,  zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

 

 

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-08-2021

Data udostępnienia w BIP: 31-08-2021 15:01

Data modyfikacji informacji: 31-08-2021 15:01