Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 31.08.2021r.

GKN.272.19.2021

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm. ) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących:

nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie  odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego ( j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 555):

 • Obręb Porosły, gm. Choroszcz - 19 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 25 marca 2021 r. nr AR.6740.3.1.2021 (droga powiatowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
 1. działka nr 341/9 o pow.0,0060 ha, KW BI1B/00059216/2, sygn. akt 96.2021;
 2. działka nr 420/15 o pow. 0,0057 ha, KW BI1B/00239402/0, sygn. akt 97.2021;
 3. działka nr 420/13 o pow.0,0036 ha, KW BI1B/00088138/4, sygn. akt 98.2021;
 4. działka nr 420/11 o pow.0,0049 ha, KW BI1B/00088137/7, sygn. akt 99.2021;
 5. działka nr 420/9 o pow.0,0040 ha, KW BI1B/00093074/5, sygn. akt 100.2021;
 6. działka nr 420/7 o pow. 0,0061 ha, KW BI1B/00095279/6, sygn. akt 101.2021;
 7. działka nr 134/2 o pow. 0,0024 ha, działka nr 529/1 o pow. 0,0007 ha, KW BI1B/00230858/8, sygn. akt 102.2021;
 8. działka nr 413/1 o pow.0,0047 ha, KW BI1B/00079866/0, sygn. akt 103.2021;
 9. działka nr 341/5 o pow. 0,0072 ha, KW BI1B/00163149/4, sygn. akt 104.2021;
 10. działka nr 424/1 o pow.0,0006 ha, KW BI1B/00142709/5, sygn. akt 105.2021;
 11. działka nr 267/6 o pow. 0,0426 ha, KW BI1B/00091620/4, sygn. akt 106.2021;
 12. działka nr 268/15 o pow.0,0020 ha, KW BI1B/00094988/2, sygn. akt 107.2021;
 13. działka nr 253/11 o pow.0,0024 ha, KW BI1B/00108653/7, sygn. akt 108.2021;
 14. działka nr 231/7 o pow.0,0128 ha, KW BI1B/00159389/7, sygn. akt 109.2021;
 15. działka nr 326/17 o pow.0,0012 ha, KW BI1B/00244815/6, sygn. akt 110.2021;
 16. działka nr 141/45 o pow.0,0871 ha, KW BI1B/00269159/0, sygn. akt 111.2021;
 17. działka nr 140/2 o pow.0,0321 ha, KW BI1B/00253476/3, sygn. akt 112.2021;
 18. działka nr 133/3 o pow.0,0293 ha, KW BI1B/00108284/9, sygn. akt 113.2021;

 

 • Obręb Krupniki, gm. Choroszcz - 21 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 25 marca 2021 r. nr AR.6740.3.1.2021 (droga powiatowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
  1. działka nr 9/85 o pow.0,0028 ha, KW BI1B/00045824/7, sygn. akt 114.2021;
  2. działka nr 1/13 o pow. 0,0025 ha, KW BI1B/00221870/2, sygn. akt 115.2021;
  3. działka nr 105/5 o pow.0,0022 ha, KW BI1B/00117527/1, sygn. akt 116.2021;
  4. działka nr 7/26 o pow.0,0078 ha, KW BI1B/00040508/1, sygn. akt 117.2021;
  5. działka nr 25/1 o pow.0,0090 ha, KW BI1B/00041607/2, sygn. akt 118.2021;
  6. działka nr 24/2 o pow. 0,0004 ha, działka 24/5 o pow. 0,0049 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 119.2021;
  7. działka nr 23/2 o pow. 0,0025 ha, działka nr 23/5 o pow. 0,0124 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 120.2021;
  8. działka nr 22/5 o pow.0,0055 ha, brak informacji o KW , sygn. akt 121.2021;
  9. działka nr 21/5 o pow. 0,0041 ha, KW BI1B/00080227/9, sygn. akt 122.2021;
  10. działka nr 20/5 o pow.0,0067 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 123.2021;
  11. działka nr 44/5 o pow. 0,0527 ha, KW BI1B/00046929/0, sygn. akt 124.2021;
  12. działka nr 17/5 o pow.0,0099 ha, brak informacji o KW , sygn. akt 125.2021;
  13. działka nr 327/11 o pow.0,0091 ha, KW BI1B/00207207/0, sygn. akt 126.2021;
  14. działka nr 19/14 o pow.0,0043 ha, KW BI1B/00027806/3, sygn. akt 127.2021;
  15. działka nr 44/4 o pow.0,0009 ha, działka nr 327/10 o pow. 0,0013 ha KW BI1B/00248176/2, sygn. akt 128.2021;
  16. działka nr 5/9 o pow.0,0028 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 129.2021;
  17. działka nr 8/4 o pow.0,0050 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 130.2021;
  18. działka nr 44/1 o pow.0,0030 ha, KW BI1B/00164451/1, sygn. akt 131.2021;

 

 • Obręb Kudrycze, gm. Zabłudów - 2 działki, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 13 sierpnia 2019 r. nr AR.6740.3.6.2019 (droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
 1. działka nr 448/4 o pow.0,0693 ha, działka nr 449/9 o pow. 0,0545 ha, KW BI1B/00116211/6, sygn. akt 184.2019;

Łącznie 42 działki

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 • udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 • w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego; Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;
 • operaty sporządzić odrębnie dla każdego poprzedniego właściciela nieruchomości,
  - dotyczy tych osób, które były właścicielami nieruchomości do dnia, w którym decyzja o realizacji inwestycji drogi stała się ostateczna;
 • operaty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 555); operaty powinny zawierać między innymi: badanie bądź odpisy Ksiąg Wieczystych poszczególnych nieruchomości według stanu na dzień wydania decyzji realizacyjnej, wypisy z ewidencji gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub protokół badania planu, protokół oględzin z udziałem stron, po uprzednim ich zawiadomieniu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o tej czynności, szczegółowy opis nieruchomości (rodzaj upraw rolnych, stan użytków i rodzaj kultury rolnej, zadrzewienia, zakrzaczenia; w przypadku działek zabudowanych: udokumentowanie powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i gospodarczych, nasadzeń, oświetleń, innych nakładów), dokumentację fotograficzną, szkice lokalizacyjne, uzasadnienie wyboru sposobu określania wartości, określenie obszaru z jakiego zebrano transakcje, uzasadnienie zmian trendu czasowego cen nieruchomości.   Dane odnośnie wartości  nieruchomości przyjęte  z rejestru cen nieruchomości należy porównać z odpowiadającymi im danymi wynikającymi z aktów notarialnych;                                                                                                                      
 • W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 26 listopada 2021 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 7 września 2021 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „operaty szacunkowe nieruchomości drogowych z gm. Choroszcz”.
 2. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

1). Cena ofertowa brutto - 80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2). gwarancja wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                        oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   -------------------------------- x 10 pkt. x 80%

                                                             oferowana cena brutto

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesięcy:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia,  zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-08-2021

Data udostępnienia w BIP: 31-08-2021 14:58

Data modyfikacji informacji: 31-08-2021 14:58