Zaproszenie do składania ofert

Białystok, dnia 27.03.2017                

OR.271.2.7.2017

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

                Starostwo Powiatowe w Białymstoku, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym dla udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro na wykonanie dokumentacji projektowej na zasilanie budynku stołówki, pralni i CIT zlokalizowanego w Supraślu na nieruchomości oznaczonej nr geod. 164/21 w wodę, energię elektryczną i źródło ciepła, realizowanego na podstawie Zarządzenia Nr 9/2014 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2014 r.

         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. Oferty cenowe podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego należy przesyłać na adres: przetargi@powiatbialostocki.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul Borsuczej 2 w pokoju nr 10 – Biuro Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Białymstoku do dnia 11 kwietnia 2017 roku.

                Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu do ich składania. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie zawarta umowa.

 

Podpisała:

Joanna Kondzior - Sekretarz

 

 

Załącznik:

Opis przedmiotu zamówienia

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-03-2017

Data udostępnienia w BIP: 27-03-2017 11:49

Data modyfikacji informacji: 27-03-2017 11:49