Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na:

wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu na rzecz ich użytkowników wieczystych – art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
1. Starosta Powiatu Białostockiego
15-569 Białystok ul. Borsucza 2
Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394
geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2. Tryb udzielanego zamówienia
Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.
3. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.
1). Wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu na rzecz ich użytkowników wieczystych, w trybie przepisów art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, dla wymienionych poniżej działek:
Obręb Michałowo:
działka nr 343/8 o pow. 0,3884 ha – BI1B/00002661/3;
działka nr 343/9 o pow. 1,3063 ha – BI1B/00002661/3;

Obręb Łapy II:
działka nr 1035/4 o pow. ,3890 ha – BI1B/00078180/0;
działka nr 372/67 o pow. 0,2273 ha – BI1B/00219166/7;
działka nr 515/14 o pow. 0,7514 ha – BI1B/00173270/4;
działka nr 1032/12 o pow. 0,6134 ha – BI1B/00019235/0;
działka nr 1032/21 o pow. 0,5555 ha – BI1B/00019235/0;
działka nr 1032/22 o pow. 0,6560 ha – BI1B/00019235/0;
Obręb Łapy Dębowina gm. Łapy:
działka nr 1/1 o pow. 0,8179 ha – BI1B00050683/4;
działka nr 1/12 o pow. 0,3232 ha – BI1B/00210208/1;
działka nr 1/55 o pow. 1,1962 ha – BI1B/00285426/1;
działka nr 1/41 o pow. 4,6277 ha – BI1B/00269711/8;
działka nr 1/24 o pow. 0,0490 ha – BI1B/00292666/7;
działka nr 1/30o pow. 0,0253 ha – BI1B/00292666/7;
Obręb Łapy Szołajdy gm. Łapy:
działka nr 14/13 o pow. 4,4082 ha – BI1B00269711/8;
działka nr 14/20 o pow. 0,2343 ha – BI1B/00292666/7;
Obręb Łapy Łynki gm. Łapy:
działka nr 102/9 o pow. 0,0200 ha – BI1B/00292666/7;

Obręb Czarna Białostocka:
działka nr 182/1 o pow. 0,5346 ha – BI1B/00056595/2;
działka nr 1562 o pow. 0,8861 ha – BI1B/00056595/2;
działka nr 1581/5 o pow. 0,6785 ha – BI1B/00076301/1;
działka nr 1581/7 o pow. 2,8518 ha – BI1B/00076301/1;
Obręb Doktorce gm. Suraż:
działka nr 354 o pow. 1,28 ha – BI1B/00122268/5;
działka nr 355 o pow. 0,65 ha – BI1B/00122268/5;

2). Wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu na rzecz ich użytkowników wieczystych, w trybie przepisów art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, dla wymienionych poniżej działek:
Obręb Łapy II:
działka nr 1032/17 o pow. 0,0516 ha – BI1B/00279230/5 ;
działka nr 1032/15 o pow. 0,0184 ha – BI1B/00272853/9 ;

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:
1) udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
2) w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego; Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;
3) operaty powinny zawierać między innymi: badanie bądź odpis Księgi Wieczystej nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów, opis nieruchomości, dokumentację fotograficzną, szkice, uzasadnienie wyboru sposobu określania wartości, określenie obszaru z jakiego zebrano transakcje, uzasadnienie zmian trendu czasowego cen nieruchomości. Dane odnośnie wartości nieruchomości przyjęte z rejestru cen nieruchomości należy porównać z odpowiadającymi im danymi wynikającymi z aktów notarialnych;
4) operaty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 05 września 2023 roku w sprawie wyceny nieruchomości ( j. t. Dz. U. Nr 2023, poz. 1832);
5) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.
Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
• Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
• Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
• Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
• Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 28 czerwca 2024 roku.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-04-2024

Data udostępnienia w BIP: 12-04-2024 14:09

Data modyfikacji informacji: 12-04-2024 14:17