Zaproszenie do złożenia oferty

                                                                                                 Białystok  06.11.2023r.

GKN.272.30.2023

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości  przejętych pod drogi publiczne

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących następujących części:

 • nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie  odszkodowania;  przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 05 września 2023 roku w sprawie wyceny nieruchomości ( j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1832):

Obręb  Supraśl  gm.  Supraśl - 3 działki,  decyzja Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 14.09.2023 r., znak: AR.6740.3.9.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej drogę gminną;

 • działka nr 623/1 o pow. 0,0001 ha, BI1B/00033599/3, sygn. 305.2023;
 • działka nr 532/1 o pow. 0,0007 ha, BI1B/00102758/1, sygn. 306.2023;
 • działka nr 1805/1 o pow.0,0021 ha, BI1B/00042161/0, sygn. 307.2023;
 • nieruchomości wymienionych poniżej), wydzielonych pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami na podstawie:
 • decyzji Burmistrza Choroszczy nr G-I.6831.83.2020 z dnia 3 listopada 2022r., działka nr 319/17 o pow. 0,022 ha, położona w obrębie Choroszcz, gm. Choroszcz, KW  BI1B/00056503/1, akt GKNII.683.177.2023;
 • decyzji Burmistrza Choroszczy nr G-I.6831.117.2021 z dnia 20.08.2021 r., działka nr 292/10 o pow. 0,0148 ha, położona w obrębie Choroszcz, gm. Choroszcz, KW BI1B/00200815/6 , sygn. akt GKNII.683.260.2023;
 • decyzji Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny nr POR.6831.99.2020 z dnia 17 sierpnia 2021r., działka nr 113/27 o pow. 0,1834 i działka nr 113/33 o pow. 0,0145 ha, położone w obrębie Olmonty, gm. Juchnowiec Kościelny, KW BI1B/00268322/7, sygn. 683.297.2023;

 

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 • udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 • w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego; Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;
 • operaty sporządzić odrębnie dla każdego poprzedniego właściciela nieruchomości,
  - dotyczy tych osób, które były właścicielami nieruchomości do dnia, w którym decyzja o realizacji inwestycji drogi stała się ostateczna;
 • operaty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 05 września 2023 roku w sprawie wyceny nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1832); operaty powinny zawierać między innymi: badanie bądź odpisy Ksiąg Wieczystych poszczególnych nieruchomości według stanu na dzień wydania decyzji realizacyjnej, wypisy z ewidencji gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub protokół badania planu, protokół oględzin z udziałem stron, po uprzednim ich zawiadomieniu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o tej czynności, szczegółowy opis nieruchomości (rodzaj upraw rolnych, stan użytków i rodzaj kultury rolnej, zadrzewienia, zakrzaczenia; w przypadku działek zabudowanych: udokumentowanie powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i gospodarczych, nasadzeń, oświetleń, innych nakładów), dokumentację fotograficzną,  szkice lokalizacyjne, uzasadnienie wyboru sposobu określania wartości, określenie obszaru z jakiego zebrano transakcje, uzasadnienie zmian trendu czasowego cen nieruchomości.   Dane odnośnie wartości  nieruchomości przyjęte  z rejestru cen nieruchomości   należy porównać   z odpowiadającymi im danymi wynikającymi z  aktów notarialnych;                                                                                                                      
 • W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

 

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 18 grudnia 2023 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 listopada 2023 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „ operaty szacunkowe nieruchomości drogowych „ wskazując ceny odrębnie dla każdego zadania.

Do oferty należy załączyć dokumenty  wykazujące, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonane zostało min. 1 zamówienie obejmujące wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących nieruchomości, które przejęte zostały  pod drogi   w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, bądź dotyczących wyceny gruntów zajętych pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 1. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

1) Cena ofertowa  brutto -  80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2) gwarancja  wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                                                      oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   ------------------------------ x 10 pkt. x 80%

                                                          oferowana cena brutto

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesięcy:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

 Podpisała:

Małgorzata Nowik – Sekretarz Powiatu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-11-2023

Data udostępnienia w BIP: 06-11-2023 14:01

Data modyfikacji informacji: 06-11-2023 14:03