Zaproszenie do złożenia oferty

                                                                                                                                        Białystok, 16.10.2023r.

GKN.272.28.2023

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących:

nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały  pod drogi  w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie  odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1832):

 1. Obręb Krupniki  Choroszcz - 22 działki, decyzja Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 19.06.2023 r., znak: AR.6740.3.23.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej  przebudowę z rozbudową drogi gminnej ul. Diamentowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej:
 • działka nr 292/1 o pow. 0,0005 ha, brak KW, sygn. GKNII.683.261.2023;
 • działka nr 203/2 o pow. 0,0007 ha, BI1B/00236742/4, sygn. GKNII.683.262.2023;
 • działka nr 76/34 o pow. 0,0162 ha, BI1B/00072209/8, sygn. GKNII.683.263.2023;
 • działka nr 76/36 o pow. 0,0224 ha, BI1B/00070904/6, sygn. GKNII.683.264.2023;
 • działka nr 76/38 o pow. 0,0223 ha, BI1B/00043610/0, sygn. GKNII.683.265.2023;
 • działka nr 76/28 o pow. 0,0092 ha, BI1B/00036603/6, sygn. GKNII.683.266.2023;
 • działka nr 76/30 o pow. 0,0092 ha, BI1B/00035278/1, sygn. GKNII.683.267.2023;
 • działka nr 76/32 o pow. 0,0094 ha, BI1B/00036604/3, sygn. GKNII.683.268.2023;
 • działka nr 75/9 o pow. 0,0047 ha, brak KW, sygn. GKNII.683.269.2023;
 • działka nr 75/13 o pow. 0,0047 ha, BI1B/00073636/7, sygn. GKNII.683.270.2023;
 • działka nr 75/15 o pow. 0,0047 ha, brak KW, sygn. GKNII.683.271.2023;
 • działka nr 75/11 o pow. 0,0047 ha, BI1B/00278415/9, sygn. GKNII.683.272.2023;
 • działka nr 77/70 o pow. 0,0008 ha, BI1B/00109953/7, sygn. GKNII.683.273.2023;
 • działka nr 77/72 o pow. 0,0026 ha, BI1B/00097809/5, sygn. GKNII.683.274.2023;
 • działka nr 77/74 o pow. 0,0045 ha, BI1B/00093766/3, sygn. GKNII.683.275.2023;
 • działki nr 77/66 o pow. 0,0076 ha, nr 77/67 o pow. 0,0310 ha, nr 77/68 o pow. 0,0145 ha, BI1B/00028430/3, sygn. GKNII.683.276.2023;
 • działka nr 77/64 o pow. 0,0131 ha, BI1B/00283833/3, sygn. GKNII.683.277.2023;
 • działka nr 77/60 o pow. 0,0056 ha, BI1B/00033655/4, sygn. GKNII.683.278.2023;
 • działka nr 77/62 o pow. 0,0056 ha, BI1B/00130044/8, sygn. GKNII.683.279.2023;
 • działka nr 77/81 o pow. 0,0238 ha, BI1B/00074345/7, sygn. GKNII.683.280.2023;
 1. Obręb Porosły gm. Choroszcz - 15 działek, decyzja Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 18.07.2023 r., znak: AR.6740.3.7.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej drogę gminną nr 123020B ul. Sadowa Porosły:
 • działka nr 293/44 o pow. 0,0001 ha, BI1B/00279386/3, sygn. GKNII.683.282.2023;
 • działka nr 293/46 o pow. 0,0044 ha, BI1B/00104861/0, sygn. GKNII.683.283.2023;
 • działka nr 293/48 o pow. 0,0046 ha, BI1B/00104860/3, sygn. GKNII.683.284.2023;
 • działka nr 293/50 o pow. 0,0083 ha, BI1B/00107724/9, sygn. GKNII.683.285.2023;
 • działka nr 293/52 o pow. 0,0267 ha, BI1B/00127273/8, sygn. GKNII.683.286.2023;
 • działka nr 293/54 o pow. 0,0003 ha, BI1B/00078491/3, sygn. GKNII.683.287.2023;
 • działka nr 293/56 o pow. 0,0001 ha, BI1B/00078491/3, sygn. GKNII.683.288.2023;
 • działka nr 295/11 o pow. 0,0204 ha, BI1B/00143494/1, sygn. GKNII.683.289.2023;
 • działka nr 308/94 o pow. 0,0940 ha, BI1B/00143494/1, sygn. GKNII.683.290.2023;
 • działka nr 310/1 o pow. 0,0702 ha, BI1B/00027657/3, sygn. GKNII.683.291.2023;
 • działka nr 308/86 o pow. 0,0033 ha, BI1B/00147436/5, sygn. GKNII.683.292.2023;
 • działka nr 293/58 o pow. 0,0005 ha, BI1B/00119261/2, sygn. GKNII.683.293.2023;
 • działka nr 293/22 o pow. 0,0032 ha, BI1B/00117647/8, sygn. GKNII.683.294.2023;
 • działka nr 293/24 o pow. 0,0039 ha, brak KW, sygn. GKNII.683.295.2023;
 • działka nr 293/26 o pow. 0,0039 ha, brak KW, sygn. GKNII.683.296.2023;

Łącznie 37 działek

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 • udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 • w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego; Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;
 • operaty sporządzić odrębnie dla każdego poprzedniego właściciela nieruchomości - dotyczy tych osób, które były właścicielami nieruchomości do dnia, w którym decyzja o realizacji inwestycji drogi stała się ostateczna;
 • operaty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1832); operaty powinny zawierać między innymi: badanie bądź odpisy Ksiąg Wieczystych poszczególnych nieruchomości według stanu na dzień wydania decyzji realizacyjnej, wypisy z ewidencji gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub protokół badania planu, protokół oględzin z udziałem stron, po uprzednim ich zawiadomieniu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o tej czynności, szczegółowy opis nieruchomości (rodzaj upraw rolnych, stan użytków i rodzaj kultury rolnej, zadrzewienia, zakrzaczenia; w przypadku działek zabudowanych: udokumentowanie powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i gospodarczych, nasadzeń, oświetleń, innych nakładów), dokumentację fotograficzną, szkice lokalizacyjne, uzasadnienie wyboru sposobu określania wartości, określenie obszaru z jakiego zebrano transakcje, uzasadnienie zmian trendu czasowego cen nieruchomości. Dane odnośnie wartości  nieruchomości przyjęte  z rejestru cen nieruchomości należy porównać z odpowiadającymi im danymi wynikającymi z aktów notarialnych;                                                                                                                      
 • W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 08 grudnia 2023 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 23 października 2023 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „ operaty szacunkowe nieruchomości drogowych z gmin: Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Poświętne”.

Do oferty należy załączyć dokumenty wykazujące, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonane zostało min. 1 zamówienie obejmujące Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących nieruchomości, które przejęte zostały  pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, bądź dotyczących wyceny gruntów zajętych pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 1. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

 

1). Cena ofertowa  brutto -  80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2). gwarancja  wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                       oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   ------------------------------ x 10 pkt. x 80%

                                                        oferowana cena brutto

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesięcy:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia,  zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

Podpisała:

Małgorzata Nowik – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-10-2023

Data udostępnienia w BIP: 16-10-2023 15:18

Data modyfikacji informacji: 16-10-2023 15:21