Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 21.08.2023r.

GKN.272.26.2023

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm. ) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa:

a) do aktualizacji opłat rocznych nieruchomości z tytułu użytkowania wieczystego, oznaczonych jako działki numerami:

Gmina Choroszcz: obręb Złotoria:

 1. 61/15 o pow. 0,12 ha - BI1B/00074629/2

Gmina Choroszcz: obręb Sienkiewicze:

 1. 236/1 o pow. 3,3334 ha - BI1B/00050447/8
 2. 236/2 o pow. 4,5975 ha - BI1B/00050447/8
 3. 237 o pow. 1,2650 ha - BI1B/00050447/8
 4. 211/1 o pow. 0,1813 ha - BI1B/00039872/3
 5. 211/2 o pow. 0,1688 ha - BI1B/00039872/3
 6. 212 o pow. 0,3805 ha - BI1B/00039872/3

Gmina Wasilków: obręb Wasilków:

 1. 516/6 o pow. 0,2083 ha - BI1B/00085207/8
 2. 2748/1 o pow. 0,0083 ha - BI1B/00049137/2
 3. 2748/2 o pow. 0,0026 ha - BI1B/00049137/2
 4. 2749/1 o pow. 0,0473 ha - BI1B/00049137/2
 5. 2749/6 o pow. 0,0124 ha - BI1B/00049137/2
 6. 2750/1 o pow. 0,0408 ha - BI1B/00049137/2
 7. 3684/17 o pow. 0,3384 ha - BI1B/00261747/3
 8. 3684/18 o pow. 0,0314 ha - BI1B/00261747/3
 9. 3684/19 o pow. 0,0090 ha - BI1B/00261747/3
 10. 3684/12 o pow. 0,2233 ha - BI1B/00250205/2
 11. 3684/10 o pow. 0,0382 ha - BI1B/00223385/9
 12. 3684/15 o pow. 0,0435 ha - BI1B/00261747/3
 13. 3684/13 o pow. 0,0749 ha - BI1B/00223385/9
 14. 3684/14 o pow. 1,1865 ha - BI1B/00223385/9
 15. 3684/3 o pow. 0,2465 ha - BI1B/00162907/9
 16. 1210/13 o pow. 0,3467 ha - BI1B/00056932/7
 17. 1210/15 o pow. 0,3169 ha - BI1B/00056932/7
 18. 1210/22 o pow. 0,2891 ha - BI1B/00056932/7
 19. 1210/29 o pow. 0,0680 ha - BI1B/00056932/7
 20. 1210/31 o pow. 0,4591 ha - BI1B/00056932/7
 21. 1056/1 o pow. 0,8418 ha - BI1B/00071583/6
 22. 1440/1 o pow. 0,4587 ha - BI1B/00071583/6
 23. 3004 o pow. 0,0737 ha - BI1B/00209684/1
 24. 3684/7 o pow. 1,6258 ha - BI1B/00058960/6
 25. 3029/1 o pow. 0,1802 ha - BI1B/00015029/5
 26. 3029/2 o pow. 0,1242 ha - BI1B/00015029/5
 27. 3684/1 o pow. 0,3135 ha - BI1B/00015029/5
 28. 3684/9 o pow. 0,0951 ha - BI1B/00058960/6
 29. 2878/3 o pow. 0,2597 ha - BI1B/00058960/6
 30. 3684/20 o pow. 0,9185 ha - BI1B/00235936/4
 31. 3684/21 o pow. 0,2495 ha - BI1B/00235936/4

Gmina Zabłudów: obręb Tatarowce:

 1. 13 o pow. 0,7503 ha - BI1B/00050208/1

Gmina Zabłudów: obręb Zabłudów:

 1. 208/20 o pow. 0,0971 ha - BI1B/00059499/0
 2. 208/8 o pow. 0,4330 ha - BI1B/00048631/8

Łącznie 41 działek.

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 • udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 • w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego; Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;
 • operaty powinny zawierać między innymi: badanie bądź odpis Księgi Wieczystej nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów, opis nieruchomości, dokumentację fotograficzną,  szkice, uzasadnienie wyboru sposobu określania wartości, określenie obszaru z jakiego zebrano transakcje, uzasadnienie zmian trendu czasowego cen nieruchomości. Dane odnośnie wartości  nieruchomości przyjęte  z rejestru cen nieruchomości należy porównać z odpowiadającymi im danymi wynikającymi z  aktów notarialnych; 
 • operaty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j. t. Dz. U. Nr 2021, poz. 555);
 • W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 14 listopada 2023 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 25 sierpnia 2023 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „operaty szacunkowe do aktualizacji opłat wieczystego użytkowania”.
 2. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

1) Cena   ofertowa  brutto -  80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2) gwarancja  wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                                                       oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   ------------------------------ x 10 pkt. x 80%

                                                         oferowana cena brutto

 

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesiące:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-08-2023

Data udostępnienia w BIP: 21-08-2023 10:05

Data modyfikacji informacji: 21-08-2023 10:08