Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 14.03.2023r.

GKN.272.8.2023

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących:

nieruchomości gruntowych wydzielonych pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami na podstawie:

 • decyzji Burmistrza Choroszczy nr G-I.6831.33.2014 z dnia 03 września 2014 r.

działka nr 666/46 o pow. 0,0128 ha, działka nr 666/48 o pow. 0,0282 ha,  obręb Choroszcz, gm. Choroszcz, KW BI1B/00230853/3, sygn. akt GKNII.683.400.2022;

 • decyzji Burmistrza Choroszczy nr G-I.6831.3.2016 z dnia 25 marca 2016 r.

działka nr 666/57 o pow. 0,0013 ha,   obręb Choroszcz, gm. Choroszcz, KW BI1B/00239644/8, sygn. akt GKNII.683.400.2022;

 • decyzji Burmistrza Choroszczy nr G-I.6831.80.2018 z dnia 26 października 2018 r.

działka nr 666/115 o pow. 0,1264 ha, działka nr 666/117 o pow. 0,0012 ha, obręb Choroszcz, gm. Choroszcz, KW BI1B/00014020/5, sygn. akt GKNII.683.400.2022;

 • decyzji Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny nr POR.6831.133.2019 z dnia 23 września 2020 r., działka nr 267/55 o pow. 0,0239 ha i działka nr 267/69 o pow. 0.0675 ha , obręb Olmonty, gm. Juchnowiec Kościelny, KW nr BI1B/00091360/3, akt GKNII.683.396.2022;
 • decyzji Burmistrza Czarnej Białostockiej nr GP.6831.32.2021 z dnia 15 lutego 2022 r., działka  nr 1260/9 o pow. 0,0366 ha położona w obrębie Czarna Białostocka, KW nr BI1B/00223279/3, akt GKNII.683.401.2022;
 • decyzji Burmistrza Czarnej Białostockiej nr GP.6831.16.2021 z dnia 19 października 2021 r.,   działka  nr 1335/2 o pow. 0,0215 i działka nr 1335/5 o pow. 0.0181 ha oraz działka nr 1335/8 o pow. 0.0056 ha, położone w obrębie Czarna Białostocka, KW nr BI1B/00130027/3, akt GKNII.683.14.2023;
 • decyzji Burmistrza Czarnej Białostockiej nr GP.6831.19.2021 z dnia 11 marca 2022 r., działka  nr 1354/2 o pow. 0,0073 ha położona w obrębie Czarna Białostocka, KW nr BI1B/00048655/2, akt GKNII.683.14.2022;
 • decyzji Burmistrza Czarnej Białostockiej nr GP.6831.3.2022 z dnia 8 marca  2022 r., działka  nr 1343/1 o pow. 0,0009 i działka nr 1343/4 o pow. 0.0033 ha  położone w obrębie Czarna Białostocka, KW nr BI1B/00040381/4, akt GKNII.683.14.2023;
 • decyzji Burmistrza Czarnej Białostockiej nr GP.6831.14.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r., działka  nr 1360/1 o pow. 0,0241 ha położona w obrębie Czarna Białostocka, KW nr BI1B/00130027/3, akt GKNII.683.14.2022;

 

ŁĄCZNIE 15 DZIAŁEK

 

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 • udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 • w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego; Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym.
 • operaty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego ( j. t. Dz. U. Nr 2021, poz. 555);
 • W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

 

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

 

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 28 maja  2023 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 21 marca 2023 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „operaty szacunkowe nieruchomości art. 98 ”.

Do oferty należy załączyć dokumenty wykazujące, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonane zostało min.  1 zamówienie obejmujące Wykonanie  operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących nieruchomości, które przejęte zostały  pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, bądź dotyczących wyceny gruntów zajętych pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 1. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

1). Cena   ofertowa  brutto -  80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2). gwarancja  wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                      oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =  ------------------------------ x 10 pkt. x 80%

                                                        oferowana cena brutto

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesiące;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesięcy:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia,  zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-03-2023

Data udostępnienia w BIP: 14-03-2023 14:27

Data modyfikacji informacji: 14-03-2023 16:37