Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 01.03.2022r.

GKN.272.2.2022

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących:

nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały  pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie  odszkodowania;  przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 555 ze zm.):

 1. Obręb Porosły gm. Choroszcz - 5 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 10 sierpnia 2021 r. nr AR.6740.3.8.2021 (droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
 • działka nr 122/31 o pow. 0,0039 ha, BI1B/00093833/4, sygn. 156.2021;
 • działka nr 136/1 o pow.0,0088 ha, BI1B/00035136/4, sygn. 157.2021;
 • działka nr 137/1 o pow.0,0089 ha, BI1B/00035135/7, sygn. 158.2021;
 • działka nr 135/33 o pow.0,0012 ha, BI1B/00230277/1, sygn. 159.2021;
 • działka nr 133/4 o pow.0,0075 ha, BI1B/00045895/5, sygn. 160.2021.
 1. Obręb Niewodnica Kościelna gm. Turośń Kościelna - 19 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 1 września 2021 r. nr 6740.3.15.2021 (droga powiatowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
 • działka nr 453/6 o pow. 0,0015 ha, BI1B/00091435/0, sygn. 1.2022;
 • działka nr 452/6 o pow. 0,0008 ha, brak informacji o KW, sygn. 2.2022;
 • działka nr 451/14 o pow. 0,0033 ha, BI1B/00246723/8, sygn. 3.2022;
 • działka nr 446/48 o pow. 0,0039 ha, BI1B/00163324/5, sygn. 4.2022;
 • działka nr 446/46 o pow. 0,0073 ha, BI1B/00163324/5, sygn. 5.2022;
 • działka nr 444/71 o pow. 0,0014 ha, BI1B/00120807/2, sygn. 6.2022;
 • działka nr 444/67 o pow. 0,0002 ha, BI1B/00184717/0, sygn. 7.2022;
 • działka nr 444/69 o pow. 0,0002 ha, BI1B/00227186/2, sygn. 8.2022;
 • działka nr 444/63 o pow. 0,0014 ha, BI1B/00035841/9, sygn. 9.2022;
 • działka nr 443/5 o pow. 0,0001 ha, BI1B/00049477/7, sygn. 10.2022;
 • działka nr 442/19 o pow. 0,0019 ha, BI1B/00109612/5, sygn. 11.2022;
 • działka nr 442/21 o pow. 0,0003 ha, BI1B/00061548/6, sygn. 12.2022;
 • działka nr 422/23 o pow. 0,0023 ha, BI1B/00061548/6, sygn. 13.2022;
 • działka nr 441/20 o pow. 0,0036 ha, BI1B/00049478/4, sygn. 14.2022;
 • działka nr 441/22 o pow. 0,0060 ha, BI1B/00049476/0, sygn. 15.2022;
 • działka nr 441/24 o pow. 0,0016 ha, BI1B/00049479/1, sygn. 16.2022;
 • działka nr 429/8 o pow. 0,0024 ha, BI1B/00258969/1, sygn. 17.2022;
 • działka nr 430/1 o pow. 0,0091 ha, BI1B/00096533/2, sygn. 18.2022;
 • działka nr 430/2 o pow. 0,0141 ha, BI1B/00096533/2, sygn. 19.2022;
 1. Obręb Księżyno gm. Juchnowiec Kościelny - 2 działki, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 6 sierpnia 2019r. nr AR.6740.3.24.2018 (droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją:
 • działka nr 42/5 o pow. 0,0211 ha, działka nr 390/2 o pow. 0,0378 ha, KW BI1B/00054047/2, sygn. 1.2020;

Łącznie 26 działek

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 1. udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 2. w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego;  Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;
 3. operaty sporządzić odrębnie dla każdego poprzedniego właściciela nieruchomości - dotyczy tych osób, które były właścicielami nieruchomości do dnia, w którym decyzja o realizacji inwestycji drogi stała się ostateczna;
 4. operaty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 555 ze zm.); operaty powinny zawierać między innymi: badanie bądź odpisy Ksiąg Wieczystych poszczególnych nieruchomości według stanu na dzień wydania decyzji realizacyjnej, wypisy z ewidencji gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub protokół badania planu, protokół oględzin z udziałem stron, po uprzednim ich zawiadomieniu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o tej czynności, szczegółowy opis nieruchomości (rodzaj upraw rolnych, stan użytków i rodzaj kultury rolnej, zadrzewienia, zakrzaczenia; w przypadku działek zabudowanych: udokumentowanie powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i gospodarczych, nasadzeń, oświetleń, innych nakładów), dokumentację fotograficzną, szkice lokalizacyjne, uzasadnienie wyboru sposobu określania wartości, określenie obszaru z jakiego zebrano transakcje, uzasadnienie zmian trendu czasowego cen nieruchomości. Dane odnośnie wartości  nieruchomości przyjęte z rejestru cen nieruchomości należy porównać z odpowiadającymi im danymi wynikającymi z aktów notarialnych;                                                                                                                      
 5. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 31 maja 2022 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 9 marca 2022 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem
  „operaty szacunkowe nieruchomości drogowych z gm. Turośń Kościelna, Choroszcz”.
 2. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

1) Cena   ofertowa  brutto -  80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2) gwarancja  wykonania jakości usługi – 20%

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                               oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   ------------------------------------- x 10 pkt. x 80%

                                                                  oferowana cena brutto

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesięcy:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia,  zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-03-2022

Data udostępnienia w BIP: 01-03-2022 14:37

Data modyfikacji informacji: 02-03-2022 08:08