Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 28.04.2022r.

GKN.272.10.2022

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie  operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących:

nieruchomości gruntowych wydzielonych pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami na podstawie:

Decyzji Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny nr POR.6831.81.2011 z dnia 25.07.2012r.

 

 1. działka nr 254/13 o pow. 0,0338 ha, działka nr 254/20 o pow. 0,0832 ha, obręb Olmonty, gm. Juchnowiec Kościelny, BI1B/00202023/1, sygn. 81.2022;

 

Decyzji Burmistrza Choroszczy nr G-I.6831.97.2019 z dnia 11.01.2021r.

 

 1. działka nr 1637/8 o pow. 0,2796 ha, obręb m. Choroszcz, gm. Choroszcz, BI1B/00273468/0, sygn.131.2022;

 

Decyzji Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny nr POR.6831.85.2012 z dnia 06.06.2013r.

 

 1. działki nr 267/9 o pow. 0,0194 ha, nr 267/14 o pow. 0,0547 ha, obręb Olmonty, gm. Juchnowiec Kościelny, BI1B/00272783/7, 132.2022;

 

Decyzji Burmistrza Wasilkowa nr BGGN.6831.17.2021.KW z dnia 03.08.2021r.

 

 1. działka nr 3488/4 o pow. 0,0170 ha, obręb m. Wasilków, gm. Wasilków, BI1B/00048402/4, sygn.135.2022.

 

ŁĄCZNIE 6 DZIAŁEK

 

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 1. udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 2. w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego;  Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym.
 3. operaty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.);
 4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 30 czerwca 2022 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 09 maja 2022 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „operaty szacunkowe nieruchomości art. 98 ”.
 2. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

1). Cena ofertowa brutto - 80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2). gwarancja wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                               oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   ------------------------------------ x 10 pkt. x 80%

                                                                  oferowana cena brutto

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesiące;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesięcy:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia,  zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-04-2022

Data udostępnienia w BIP: 28-04-2022 11:38

Data modyfikacji informacji: 28-04-2022 15:26