Zarządzenie Nr 5/10 z dnia 15 stycznia 2010r.

TREŚĆ   UJEDNOLICONA

 

Treść ujednolicona obejmuje :

  1. zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. – tekst pierwotny
  2. zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. – zmiana nr 1
  3. zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 30 stycznia 2014r. – zmiana nr 2 obowiązująca od 3.02.2014r.
  4. zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 25 kwietnia 2014r. – zmiana nr 3 obowiązująca od 2.05.2014r.

 

 

 

ZARZĄDZENIE  NR 5/10

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 15 stycznia 2010 roku

 

w sprawie udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku
o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość

kwoty 30 000 euro

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Postępowanie w sprawie zamówień publicznych prowadzi Starostwo Powiatowe w Białymstoku, zwane dalej „Starostwem”, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, obowiązujące przepisy wykonawcze, przepisy aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o niniejsze zarządzenie.

 

§ 2

Ustala się zasady udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w brzmieniu poniższych załączników:

  1. Załącznik Nr 1 – Procedura udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
  2. Załącznik Nr 2 – Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  3. Załącznik Nr 3 – Obieg dokumentów dotyczących udzielanych zamówień publicznych,
  4. Załącznik Nr 4 – Skład, organizacja i zakres odpowiedzialności Komisji powoływanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

 

§ 3

  1. Wydatkowanie środków finansowych na realizację zamówień publicznych następuje w oparciu o budżet powiatu, Wieloletnią Prognozę Finansową, plany rzeczowo- finansowe wydatków majątkowych Starostwa oraz zatwierdzone plany finansowego dotyczące wydatków bieżących.
  2. Naruszenie zasad, formy lub trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

 

 

§ 4

Udzielanie zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro określa odrębne zarządzenie.

 

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Białymstoku biorącym udział w przeprowadzeniu postępowań w celu udzielenia zamówień publicznych.

 

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 34/07 Starosty Białostockiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku oraz Zarządzenie Nr 19/08 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2010 roku.

 

 

Podpisał:

Wiesław Pusz - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Katarzyna Anuszkiewicz

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-03-2014

Data udostępnienia w BIP: 14-03-2014 08:25

Data modyfikacji informacji: 12-12-2014 12:08