Postanowienie Nr 7/2024 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 16 stycznia 2024r. w sprawie podziału powiatu białostockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

POSTANOWIENIE NR 7/2024
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I


z dnia 16 stycznia 2024 r.


w sprawie podziału powiatu białostockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Na podstawie art. 454 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), Komisarz Wyborczy w Białymstoku I postanawia, co następuje:


§ 1. Dokonuje się podziału powiatu białostockiego na okręgi wyborcze, ustala się ich granice, numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


§ 2. Numery okręgów wyborczych, granice oraz liczby radnych wybieranych w okręgach określa załącznik do postanowienia.


§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Powiatu Białostockiego oraz Radzie Miejskiej w Choroszczy, Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej, Radzie Gminy Dobrzyniewo Duże, Radzie Gminy Gródek, Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny, Radzie Miejskiej w Łapach, Radzie Miejskiej w Michałowie, Radzie Gminy Poświętne, Radzie Miejskiej w Supraślu, Radzie Miejskiej w Surażu, Radzie Gminy Turośń Kościelna, Radzie Miejskiej w Tykocinie, Radzie Miejskiej w Wasilkowie, Radzie Miejskiej w Zabłudowie, Radzie Gminy Zawady, Wojewodzie Podlaskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.


§ 4. Na postanowienie Radzie Powiatu Białostockiego oraz Radzie Miejskiej w Choroszczy, Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej, Radzie Gminy Dobrzyniewo Duże, Radzie Gminy Gródek, Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny, Radzie Miejskiej w Łapach, Radzie Miejskiej w Michałowie, Radzie Gminy Poświętne, Radzie Miejskiej w Supraślu, Radzie Miejskiej w Surażu, Radzie Gminy Turośń Kościelna, Radzie Miejskiej w Tykocinie, Radzie Miejskiej w Wasilkowie, Radzie Miejskiej w Zabłudowie, Radzie Gminy Zawady, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Białymstoku I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku I.


§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu białostockiego.


Komisarz Wyborczy w Białymstoku I

                                                                                                                                                                        Jacek Malinowski

 


 

 

Załącznik do postanowienia Nr 7/2024

Komisarza Wyborczego w Białymstoku I

z dnia 16 stycznia 2024 r.

 

 

Podział powiatu białostockiego na okręgi wyborcze

 

 

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Gmina Gródek, Michałowo, Supraśl

5

2

Gmina Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Suraż

5

3

Gmina Czarna Białostocka, Wasilków

5

4

Gmina Turośń Kościelna, Choroszcz

4

5

Gmina Łapy, Poświętne

4

6

Gmina Tykocin, Dobrzyniewo Duże, Zawady

4

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jacek Malinowski - Komisarz Wyborczy w Białymstoku I

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-01-2024

Data udostępnienia w BIP: 19-01-2024 12:51

Data modyfikacji informacji: 19-01-2024 13:13