Treść Uchwały Nr XVI/109/2015

 

Uchwała Nr XVI/109/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 3 grudnia 2015 roku

 

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”

 

Na podstawie art. 17 ust. 1, art. 17 ust. 2 pkt 2. oraz art. 18 ust. 1.  ustawy            z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129 poz. 902 ze zm.), art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1101) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2015 poz. 1445)  Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Rada Powiatu Białostockiego uchwala „Program ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Grycuk Przewodnicząca Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-12-2015

Data udostępnienia w BIP: 21-12-2015 12:42

Data modyfikacji informacji: 21-12-2015 12:42