Informacja o sposobie załatwienia skarg i wniosków przez pracowników Starostwa Powiatowego w 2016 r.:

Informacja o sposobie załatwienia skarg i wniosków przez pracowników
Starostwa Powiatowego w 2016 r.:

 1. W dniu 12 stycznia 2016 r. Rada Powiatu Białostockiego przekazała skargę Pana xxx xxx, Pana xxx xxx, Pana xxx xxx, Pana xxx xxx, Pana xxx xxx dotyczącą postępowania prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku pod sygnaturą akt: RŚ.624.2.2012, RŚ.6241.1.2015. Strony zostały zawiadomione o sposobie rozpatrzenia skargi w dniu 29 stycznia 2016 r. Skargę uznano za bezzasadną.
 2. W dniu 12 stycznia 2016 r. Rada Powiatu Białostockiego przekazała do rozpatrzenia według właściwości skargę Pana xxx xxx dotyczącą pozwoleń wodnoprawnych na kompleks stawów rybnych w Jaroszówce. Odpowiedzi udzielono stronie 11 lutego 2016 r. Skargę uznano za bezzasadną.
 3. W dniu 14 stycznia 2016 r. został złożony wniosek P. xxx xxx dotyczący odwołania Dyrektora PUP w Białymstoku. Z uwagi na potrzebę uzyskania dodatkowych wyjaśnień związanych z uwagami podniesionymi w piśmie, zawiadomiono w dniu 12 lutego 2016 r. P. x. xxx o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. W dniu 25 lutego 2016 r. poinformowano stronę o sposobie załatwienia wniosku. Wniosek został załatwiony odmownie.
 4. W dniu 10 marca 2016 r. wpłynęła skarga Pana xxx xxx na działalność pracowników PZD w Białymstoku dotyczącą usunięcia znaków drogowych ograniczających prędkość. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w dniu 4 kwietnia 2016 r. zawiadomiono o rozpatrzeniu skargi i uznaniu jej za bezzasadną.
 5. W dniu 18 marca 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Białymstoku wpłynęła skarga Państwa xxx dotycząca przebudowy lokalu. W związku ze złożeniem skargi przez x. xxx w powyższej sprawie do WSA II Wydział w Białymstoku i toczącym się postępowaniem, poinformowano w dniu 24 marca 2016 r. o niedopuszczalności rozpatrzenia skargi zgodnie z zasadą jednotorowości proceduralnej i postępowania jurysdykcyjnego.
 6. W dniu 29 marca 2016 r. Dyrektor DPS w Uhowie przekazał skargę Pana xxx xxx dotyczącą niewłaściwego zachowania personelu. Pismem z dnia 4 marca 2016 r. poinformowano Dyrektora, iż skarga dotyczy pracowników DPS w Uhowie, zatem powinna być rozpatrywana przez Dyrektora DPS w Uhowie.
 7. W dniu 13 kwietnia 2016 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekazał skargę Pani xxx xxx dotyczącą naboru na wolne stanowiska pracy w PUP w Białymstoku.
  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego obejmującego zarzuty zawarte w skardze, w dniu 10 maja 2016 r. zawiadomiono stronę o sposobie załatwienia skargi i uznaniu jej
  za bezzasadną.
 8. W dniu 17 sierpnia 2016 r. wpłynęła skarga Pani xxx xxx dotycząca zaniedbania w trakcie wykonywania czynności zawodowych przez urzędników Wydziału Komunikacji – Referat Praw Jazdy. Skargę uznano za bezzasadną, o czym zawiadomiono stronę skarżącą w dniu 18 sierpnia 2016 r.
 9. W dniu 30 grudnia 2016 r. wpłynęła skarga Pana xxx xxx dotycząca podania informacji w sprawie godzin otwarcia Wydziału Komunikacji w dniu 30 grudnia. Skargę uznano za bezzasadną, o czym zawiadomiono stronę w dniu 5 stycznia 2017 r.

 

Jednocześnie informuję, że w 2016 r. Rada Powiatu Białostockiego nie rozpatrywała skarg.

Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

xxx xxx - dane osobowe zanonimiowane na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-05-2017

Data udostępnienia w BIP: 08-05-2017 09:44

Data modyfikacji informacji: 08-05-2017 09:44