Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności, przewlekłego lub biurokratycznego prowadzenia spraw.

Wnioski mogą dotyczyć m.in.: ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Starostwa, wzmocnienia praworządności i zapobiegania nadużyciom.

Skargi i wnioski można składać:

- osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa lub w sekretariacie, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok,

- przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej na e-PUAP: /StarostwoPwB/SkrytkaESP

W celu złożenia skargi/wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

- pocztą elektroniczną na adres: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

- faxem - 85 740 39 82

- ustnie do protokołu – pok. nr 213 (Sekretarz Powiatu).

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego mogą być pozostawione bez rozpoznania. Zasada ta dotyczy również innych sygnałów obywatelskich wpływających do Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 

Nie udziela się odpowiedzi na korespondencję:

- anonimową oraz nieopatrzoną adresem pocztowym,

- ponawianą w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności (sprawy rozpatrywane w trybie art. 239 §1 Kpa).

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Małgorzata Nowik - Sekretarz

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski - Redaktor BP

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-08-2016

Data udostępnienia w BIP: 03-08-2016 12:24

Data modyfikacji informacji: 17-02-2023 09:46