2017.11.15 - podinspektor w Wydziale Komunikacji (1 etat) (zakończony)

KS.210.14.2017        

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na stanowisko Podinspektora

w Wydziale Komunikacji (1 etat)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

 Patryk Hołowienko  – Łapy

 

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tego kandydata do zatrudnienia na stanowisko podinspektora
w Wydziale Komunikacji.

 

 

                                                                                                                 Starosta

 

                                                                                   12.12.2017r.   …Antoni Pełkowski ……

                                                                                          

 

 KS.210.14.2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

– podinspektor w Wydziale Komunikacji

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie

 Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:

 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach ustawy o służbie cywilnej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie – wyższe lub średnie (w przypadku średniego wykształcenia wymagany jest co najmniej trzyletni staż pracy).

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym,

b) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

c) praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,

d) znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r., poz.128 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r., poz.1088), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz.1038), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 2017r., poz.1257),

e) mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,

f) mile widziana znajomość języków obcych: angielski, niemiecki lub rosyjski (na poziomie komunikatywnym).

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

a) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z rejestracją pojazdów, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa,

b) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wyrejestrowaniem pojazdu, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa,

c) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych ze zmianami zgłaszanymi w zakresie rejestracji pojazdów, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

c) praca w biurze na I piętrze w budynku nie posiadającym windy,

d) godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

 

W miesiącu październiku 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,          w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

b) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie BIP),

e) kopie dokumentów poświadczających staż pracy  (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,

g) ewentualne referencje i opinie,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).

 

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji'' w terminie do dnia 27 listopada 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.bip.powiatbialostocki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późn.zm.)”.

                                                                                                                            

                                                                                                                                                           Starosta

                                                                                                                                15.11.2017r.   Antoni Pełkowski

                                                                                                                                            

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego, Antoni Pełkowski

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-11-2017

Data udostępnienia w BIP: 15-11-2017 09:37

Data modyfikacji informacji: 12-12-2017 14:33