Ogłoszenie o naborze

KS.210.7.2016

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

– podinspektor w Wydziale Komunikacji (pełny etat)

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

 

  1. Wymagania niezbędne:

 

a)    obywatelstwo polskie

Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:

- obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach ustawy o służbie cywilnej,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d)    nieposzlakowana opinia,

e)     wykształcenie – wyższe lub średnie (w przypadku średniego wykształcenia wymagany jest co najmniej trzyletni staż pracy).

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

a)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym,

b)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

c)       praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,

d)       znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawa prawo o ruchu drogowym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny, Kodeks Spółek Handlowych, rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,

e)       mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

a)       gromadzenie w ewidencji pojazdów danych o pojazdach zarejestrowanych, ich właścicielach, danych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz informacji o wydanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu, a także dane stanowiące treść adnotacji urzędowych zamieszczanych w dokumentach,

b)       przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów danych i informacji o pojazdach zarejestrowanych oraz ich właścicielach,

c)       rejestracja pojazdu na wniosek i z Urzędu,

d)       wydawanie druków komunikacyjnych w związku z rejestracją pojazdu,

e)       wykonywanie innych czynności związanych z rejestracją pojazdu, 

f)        wydawanie na wniosek właściciela wtórników: tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych,

g)       przyjmowanie zawiadomień właściciela pojazdu o nabyciu, zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

h)       przyjmowanie zgłoszeń i nanoszenie odpowiednich adnotacji do systemu oraz dokumentów (dowód rejestracyjny i karta pojazdu) w zakresie informacji: gaz, hak, nauka jazdy "L", VAT, itp.,

i)         nanoszenie do ewidencji pojazdów – danych i informacji o zatrzymanych dowodach rejestracyjnych                        i pozwoleniach czasowych,

j)        wydawanie dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych po ustaniu przyczyny zatrzymania dokumentu,

k)       wydawanie dowodów rejestracyjnych po zakończonym postępowaniu w sprawie rejestracji pojazdu,

l)         sporządzanie protokołów tablic i druków rejestracyjnych wycofanych z obiegu,

m)     udzielanie informacji oraz prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw,

n)       udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w ewidencji POJAZD uprawnionym podmiotom tj. Policja, ITD, sądy, prokuratura, organy kontroli skarbowej, komornikom sądowym, itp.,

o)       udzielanie informacji na zapytania interesantów (ustne i telefoniczne).

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

a)       praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b)       praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

c)       praca w biurze na I piętrze w budynku nie posiadającym windy,

d)       godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

 

W miesiącu październiku 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym    w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych,                               z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania.

 

  1. Wymagane dokumenty:

 

a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

c)     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie BIP),

e)     kopie dokumentów poświadczających staż pracy (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

f)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,

g)     ewentualne referencje i opinie,

h)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).

 

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2   z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji'' w terminie do dnia    30 listopada 2016 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.bip.powiatbialostocki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 j.t.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 j.t.).

                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                                ………………………………..

                                                                                                                                              (data, podpis)

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-11-2016

Data udostępnienia w BIP: 10-11-2016 13:47

Data modyfikacji informacji: 10-11-2016 13:47