Ogłoszenie o naborze

 KS.210.8.2016

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

– podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (0,6 etatu)

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

 

  1. Wymagania niezbędne:

 

a)    obywatelstwo polskie

Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:

- obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach ustawy o służbie cywilnej,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d)    nieposzlakowana opinia,

e)     wykształcenie – wyższe lub średnie (w przypadku średniego wykształcenia wymagany jest co najmniej trzyletni staż pracy).

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

a)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym,

b)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

c)       praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,

d)       znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych                    i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

e)       mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, samorządowej lub w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego,

f)        preferowany kierunek geodezyjny.

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

a)       prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z aktualizacją informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w drodze decyzji administracyjnej, wraz z opracowaniem projektu decyzji,

b)       prowadzenie niezbędnych postępowań wyjaśniających związanych z aktualizacją informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznych,

c)       wydawanie zaświadczeń w sprawach związanych z ewidencją gruntów i budynków,

d)       przygotowywanie materiałów i podejmowanie czynności niezbędnych do wszczęcia postępowania w sprawie założenia ewidencji gruntów i budynków,

e)       prowadzenie postępowań w trybie ustawy prawo zamówień publicznych przeprowadzanych dla potrzeb wydziału.

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

a)       praca w wymiarze 0,6 etatu,

b)       praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

c)       praca w biurze na I piętrze w budynku nie posiadającym windy,

d)       godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

 

W miesiącu październiku 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym    w   Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku   o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych,    z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania.

 

  1. Wymagane dokumenty:

 

a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

c)     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie BIP),

e)     kopie dokumentów poświadczających staż pracy (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

f)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,

g)     ewentualne referencje i opinie,

h)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).

 

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2   z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości''    w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.bip.powiatbialostocki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 j.t.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 j.t.).

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                                ………………………………..

                                                                                                                                               (data, podpis)

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-11-2016

Data udostępnienia w BIP: 10-11-2016 13:37

Data modyfikacji informacji: 10-11-2016 13:50