INFORMACJA   O  SPOSOBIE,  ZAKRESIE  I  TRYBIE  UDOSTĘPNIANIA   DANYCH   ZGROMADZONYCH   W  REJESTRACH  PUBLICZNYCH  PROWADZONYCH 

W   STAROSTWIE   POWIATOWYM   W   BIAŁYMSTOKU

 

Dane zgromadzone w prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny  - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.

Dane udostępnia Starosta Powiatu na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ( Dz.U. Nr 205, poz. 1692 ). Wnioski  należy składać w kancelarii ogólnej ( parter, pokój nr 10 ), gdzie można również otrzymać druk wniosku zgodny z obowiązującym wzorem. Druk wniosku można ponadto pobrać ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych ( dyskietka, CD ). Dane w formie elektronicznej  udostępnia się w formatach : doc, rtf, xls., PDF.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w w/w aspektach.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 28-02-2005 15:13

Data modyfikacji informacji: 30-10-2006 16:08