USTAWA

 

z dnia 24 lipca 1998 r.

 

o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie.

 

(Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1998 r. Nr 99, poz. 631)

Art. 1. 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578), zwana dalej "ustawą o samorządzie powiatowym", wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 2 ust. 5, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 1, art. 12 pkt 1-3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1-3, art. 15 ust. 1-3 i 5, art. 16 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 1 i 2, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21 ust. 1-3, 5, 7 i 8, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2 i 5, ust. 3 i 4, art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 3 pkt 1, art. 36 ust. 1, art. 37, art. 39, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 42 ust. 1, art. 43, art. 47, ust. 2, art. 62 ust. 2, art. 76 ust. 1 i 2, art. 77, art. 78 ust. 1, art. 79, art. 85 oraz art. 92 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej przez Państwową Komisję Wyborczą zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów.

2. Akty prawa miejscowego, w szczególności statut powiatu oraz uchwały rady i zarządu powiatu podjęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 6 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 5, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 1, art. 37 oraz art. 40 ustawy o samorządzie powiatowym, wchodzą w życie nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 1999 r.

3. Akty powołania, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

4. Porozumienia, o których mowa w art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, zawarte przed dniem 1 stycznia 1999 r., wchodzą w życie nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 1999 r.

5. Po upływie kadencji rady miejskiej zarząd miasta może złożyć wniosek, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, nie później jednak niż do dnia wyznaczenia terminu pierwszych wyborów do rad powiatów i sejmików województw. Wniosek może być złożony po zasięgnięciu opinii zarządów gmin leżących w granicach przyszłego powiatu.

 

Art. 2. 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576), zwana dalej "ustawą o samorządzie województwa", wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 2 ust. 1, art. 7, art. 8, art. 9, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 18 pkt 1 lit. a), pkt 15, 17, 20 i 21, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22, art. 23, art. 24 ust. 1, 2 i 5, art. 25, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 1 i 2, art. 31, art. 32, art. 41, ust. 2 pkt 1, 6 i 7 oraz ust. 3, art. 43 ust. 1, art. 44, art. 46 ust. 4, art. 73 ust. 1 i 2, art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 83 oraz art. 89 ust. 1, 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej przez Państwową Komisję Wyborczą zbiorczych wyników wyborów do sejmików województw.

2. Akty prawa miejscowego, w szczególności statut województwa oraz uchwały sejmiku i zarządu województwa podjęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 7, art. 8, art. 9, art. 18 pkt 1 lit. a), pkt 20 i 21, art. 41 ust. 2 pkt 7 oraz art. 89 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, wchodzą w życie nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 1999 r.

3. Akty powołania, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie województwa, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

4. Porozumienia, o których mowa w art. 8 ustawy o samorządzie województwa, zawarte przed dniem 1 stycznia 1999 r., wchodzą w życie nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 1999 r.

Art. 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Art. 4. Bieg terminów, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 26 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 1999 r.

Art. 5. Kadencja rad powiatów i sejmików województw wybranych w pierwszych wyborach rozpoczyna się w dniu wyborów do rad gmin przeprowadzanych w 1998 r. i wygasa jednocześnie z upływem kadencji rad gmin.

Art. 6. Ilekroć w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa, wchodzących w życie z dniem ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów i sejmików województw, jest mowa o wojewodzie, należy przez to rozumieć właściwego terytorialnie, ze względu na siedzibę władz powiatu i władz samorządu województwa, wojewodę w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 32, poz. 176).

Art. 7. 1. Sejmiki samorządowe, o których mowa w rozdziale 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775), pełnią swoją funkcję do dnia pierwszych wyborów do rad powiatów i sejmików województw.

2. Wyboru delegatów do sejmików, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1, nie przeprowadza się.

3. Prezydia sejmików samorządowych pełnią swoją funkcję do dnia wyboru marszałka województwa, na którego obszarze znajduje się dotychczasowa siedziba sejmiku, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1998 r.

Art. 8. W przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224, z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 98, poz. 604), po dniu 1 stycznia 1999 r., okręgiem wyborczym w wyborach uzupełniających do Senatu IV kadencji, wybranego w dniu 21 września 1997 r., jest obszar województwa istniejącego do dnia 31 grudnia 1998 r.

Art. 9. Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 3, traci moc ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 32, poz. 176).

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Hanna Tołłoczko

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-03-2005

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 02-03-2005 14:59