Dom Pomocy Społecznej w Uhowie

 

 

 

adres; Uhowo - ul Surażska 67,  poczta; 18-100 Łapy, 

gmina Łapy, powiat; białostocki,   województwo; podlaskie,  

tel./ fax. centrala  85 715-28-91; 85 715-28-92; dyr. 85 715-33-97; 

e-mail dpsuhowo@pro.onet.pl strona internet  dpsuhowo.prv.pl/   

NIP 542-00-10-396; REGON 001265350;

 

Dyrektor - Irena Łupińska

Gł. Księg. – Anna Łapińska – zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.

Godziny pracy administracji: Pn. – Pt.  700 – 1500 ; Opieka nad mieszkańcami: całodobowa przez 7 dni w tygodniu.

Dyrektor Domu przyjmuje mieszkańców we wtorki i czwartki w godz. 1000 – 1200 . 

 

Podstawowe informacje o działalności i organizacji Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

 

1.       Dom Pomocy Społecznej w Uhowie został utworzony z dniem 1 stycznia 1987r.

2.       Dom Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową dla której organem prowadzącym jest Rada Powiatu Białostockiego.

3.       Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Liczba miejsc przeznaczonych dla mieszkańców – 125, w tym 61 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych, oraz 64 miejsca dla osób w podeszłym wieku. w pokojach 2 osobowych z łazienką       i sanitariatem każdy. Dom zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę i zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu.

4.       Domem kieruje Dyrektor, odpowiada za całokształt działalności, jego prawidłowe funkcjonowanie, wykonywanie obowiązków przez podległych pracowników oraz zapewnienie godnych i bezpiecznych warunków jego mieszkańcom. Dyrektor Domu Uchwałą nr 70/2000 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27.01.2000r. został upoważniony do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

 

 

Status prawny

 

Forma prawna – 30; - Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna

PKD – 853113         EKD – 853120;

 

Podstawy prawne działania:

1.       Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zm.).

2.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.09.2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 82, poz. 929).

3.       Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą Nr 24/06 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21.12.2006r. ( treść Regulaminu poniżej )

4.       Uchwałą Nr 24/06 z dnia 21.12.2006r. Zarząd Powiatu Białostockiego zobowiązał się do utrzymania Domu i zapewnienia zatrudnienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników oraz warunków organizacyjnych niezbędnych do realizacji zadań w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, oraz osób w podeszłym wieku.

5.       Decyzją  Wojewody Podlaskiego nr PS.V.MN.9013/15/07 z dnia 19.01.2007r. Zarząd Powiatu Białostockiego uzyskał na czas nieokreślony, zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Uhowie. Dom jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa podlaskiego pod poz. 11.

 

 

 

STRUKTURA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

1.       Dział terapeutyczno - opiekuńczy (w tym zespół pielęgniarek), którym kieruje Pani Marta Januszyk.

Do zadań działu m.in. należy: pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców, zapewnienie podstawowej opieki higienicznej, właściwej opieki medycznej i rehabilitacyjnej nad mieszkańcami Domu, współpraca z lekarzami oraz prowadzenie zabiegów usprawniających, wykonywanie zabiegów leczniczych w zakresie fizjoterapia, zapewnienie leków, dbanie o właściwa jakość żywienia, prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców Domu. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez:

·          Udział w terapii zajęciowej - proponowane są różne formy terapii zajęciowej np.: zajęcia plastyczne, muzykoterapia, ergo terapia, ludo terapia. Do realizacji ww. form terapii służą pracownie: plastyczna, stolarska, krawiecka oraz trzy sale dziennego pobytu                i świetlica telewizyjna.

·          Korzystanie z punktu bibliotecznego (zbiór 512 tomów), zbioru kaset video zawierającego filmy obyczajowe, historyczne oraz dokumentalne     z życia Domu. Dostęp do prasy codziennej (Kurier Poranny, Gazeta Współczesna), prasy o tematyce religijnej (Rycerz Niepokalanej, Apostolstwo Chorych) oraz Gazety Prawnej, Gazety Wyborczej i Gazety Łapskiej.

·          Pomoc przy załatwianiu spraw osobistych - prowadzona jest korespondencja z organami rentownymi, byłymi zakładami pracy, rodziną.

·          Możliwość realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych - mieszkańcy mają kontakt z kapłanem i udział w praktykach zgodnie                 z wyznaniem.   W Domu jest zatrudnionych dwóch kapłanów, wyznania rzymsko - katolickiego i prawosławnego. Kapłan zgromadzenia Świadków Jehowa udziela swojej posługi jako wolontariusz. Mieszkańcy mają do dyspozycji kaplicę, w której odprawiane są nabożeństwa oraz mieszkańcy zbierają się na wspólne modlitwy, wspólne śpiewanie pieśni religijnych w zależności od kalendarza religijnego. Organizowane są wycieczki do miejsc kultu religijnego np.: do Płonki, Hodyszewa, Świętej Wody. Dom zapewnia w razie potrzeby sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca.

·          Warunki do rozwoju samorządności - mieszkańcy wpływają na działalność placówki poprzez Samorząd Mieszkańców. Samorząd pracuje w oparciu o Regulamin Domu, Regulamin Samorządu i plan działania, poszczególne sekcje Samorządu zajmują się różnymi dziedzinami życia Domu. Sekcja socjalno - bytowa jest pomocna przy planowaniu posiłków, przedstawia uwagi mieszkańców odnośnie spraw bytowych, pomaga w rozstrzyganiu spraw spornych. Członkowie sekcji kulturalno -oświatowej współdziałają                w organizacji czasu wolnego, przedstawiają propozycje imprez oraz sposobu ich organizacji.

·          Utrzymywanie kontaktów z rodziną i środowiskiem - organizowane są Święta i imprezy okolicznościowe zgodnie z kalendarzem (Wigilia, Śniadanie Wielkanocne, Dzień. Seniora i wiele innych.). Do udziału w ww. imprezach zapraszana jest młodzież i dzieci       z miejscowych i okolicznych szkół, mieszkańcy innych placówek oraz rodziny i znajomi mieszkańców. Mieszkańcy mogą przyjmować gości do godziny 22.00 w swoich pokojach lub świetlicach.

·          Dostęp do usług zdrowotnych - podstawowe świadczenia zdrowotne zapewnia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zatrudniony               w Przychodni Rejonowej w Łapach. Mieszkańcami ze schorzeniami psychicznymi zajmuje się lekarz psychiatra również zatrudniona w Przychodni Rejonowej w Łapach. Wszyscy mieszkańcy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego (przez organy emerytalne - rentowe, ośrodki pomocy społecznej i jedna osoba przez rodzinę ). Mieszkańcy są dowożeni do przychodni samochodem Domu, lub zamawiane są wizyty domowe do pokoi mieszkańców w zależności od stanu zdrowia potrzebującego pomocy lekarskiej.

·          Mieszkańcy mają kontakt z dyrektorem domu - codzienny i regularny a interesanci  załatwiani są w każdy wtorek i czwartek od godz. 10.00 do godz. 12.00, o czym informacja wisi na tablicy ogłoszeń.

·          Realizacja ww. usług odbywa się w oparciu o indywidualne plany wspierania mieszkańców. Opracowane są one przez zespoły opiekuńczo - terapeutyczne, w skład których wchodzą: pielęgniarka, opiekunka, pracownik socjalny, pracownik ko, rehabilitant. Indywidualne plany wspierania mieszkańców mają na celu rozpoznanie potrzeb mieszkańca oraz zaplanowanie działań dążących do zaspokojenia ich. Pracownicy pierwszego kontaktu wybierani są przez mieszkańców jeżeli jest to możliwe, ze względu na stan zdrowia. Rolę te pełnia pielęgniarki, opiekunki, pracownik ko, rehabilitant. Każdy pracownik pierwszego kontaktu zajmuje się 6 - 7 mieszkańcami, czuwa on nad prawidłową realizacją planu opieki, jest rzecznikiem interesów mieszkańca i indywidualnym opiekunem.

·          Wymagany wskaźnik zatrudnienia w dziale terapeutyczno - opiekuńczym został osiągnięty i kształtują się następująco:

-          w oddziale dla osób przewlekle somatycznie chorych, wymagany wskaźnik zatrudnienia 0.6 – warunek spełniony 

-          w oddziale dla osób w wieku podeszłym wymagany jest wskaźnik zatrudnienia 0,4 – warunek spełniony

·          Pracownicy i dyrekcja widzą potrzebę szkoleń dla pracowników. Raz w miesiącu organizowane są szkolenia pracowników. Tematy szkoleń dotyczą wiedzy o mieszkańcach z zakresu medycyny, psychologii, geriatrii oraz pracy nad samym sobą, tworzeniu nowych wzorów pracy. Organizowane są również kursy i tak: - przeszklono średni personel w temacie „Trening wrażliwości" organizowany przez Fundacje Zaburzeń Mowy w Lublinie. - przeprowadzono kurs doskonalący na temat „Współczesne problemy pielęgniarstwa psychiatrycznego, zdrowia psychicznego i jego promocji",  przeprowadzono serię szkoleń na temat pracownika pierwszego kontaktu i planu opieki indywidualnej.

·          W Domu zostały utworzone 3 zespoły terapeutyczno - opiekuńcze, których zadaniem jest w szczególności opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcem ich realizacja.

 

2.       Samodzielna sekcja gospodarcza i obsługi, którą kieruje Pan Romuald Czech i do którego zadań w szczególności należy: zapewnienie pełnego zaopatrzenia dla prawidłowego funkcjonowania Domu, przygotowywanie posiłków, utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń              i instalacji Domu, prowadzenie remontów i napraw, dbanie o czystość i porządek w Domu oraz wokół niego,

3.       sekcja księgowości, którą kieruje Pani Anna Łapińska i do której zadań należy w szczególności całość problematyki związanej                     z finansowaniem Domu,

4.       samodzielne stanowiska pracy: ds. Organizacyjno-kadrowych i radca prawny.

 

W Domu Pomocy Społecznej w Uhowie można odbywać staże absolwenckie, praktyki śródroczne i dyplomowe, przygotowanie zawodowe jak również można wykonywać świadczenia wolontarystyczne.

 

INFORMACJE O MAJĄTKU PUBLICZNYM POZOSTAJĄCYM W DYSPOZYCJI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W UHOWIE

 

1.        Dom Pomocy Społecznej położony jest w Uhowie, przy ulicy Surażskiej 67 na działce oznaczonej Nr geodezyjnym . 339/4 o powierzchni 1,81 ha. Wartość księgowa działki ustalona na dzień przekazania nieruchomości Domowi przez Powiat Białostocki w trwały zarząd tj. 24.10.2001r. wynosiła 95.900zł.

2.        Dla nieruchomości została urządzona księga wieczysta nr 104.628 prowadzona przez Sąd Rejonowy IX Wydział ksiąg Wieczystych              w Białymstoku, w której w Dziale II - Właściciel wpisano Powiat Białostocki.

3.        Nieruchomość zabudowana jest dwoma obiektami. Pierwszy, w którym mieszczą się: pawilon łóżkowy wraz z częścią administracyjną, pawilon gastronomiczny wraz z magazynem spożywczym, pawilon techniczno - gospodarczo - magazynowy wraz z kotłownią                     i agregatorownią oraz pawilony łóżkowe A, B i C. W drugim obiekcie znajduje się pralnia z zapleczem i garaż samochodowy. Łączna powierzchnia użytkowa 4.956,1m2, kubatura w m3 - 21.381, wartość księgowa obiektów ustalona na dzień przekazania nieruchomości  przez Powiat Białostocki w trwały zarząd Domowi tj. 24.10.2001r. wynosiła 2.706.818 zł. Natomiast ustalona na ten dzień wartość księgowa budowli wyniosła - 273.210zł, a ruchomości i innych środków trwałych 288.940zł.

4.        Stan majątkowy Domu na dzień 1 stycznia 2007 r  wynosi razem  4 221 255,18 zł. w tym:

1)    Budynki i lokale                                                                      - 2 712 517,72 zł.

2)    Obiekty inżynierii ( drogi ogrodzenia itp.)                             -    320 141,32 zł.

3)    Maszyny energetyczne (kotłownie)                                      -     12 545,18 zł.

4)    Maszyny i urządzenia ( komputery, serwery drukarki itp.)   -     76 170,56 zł.

5)    Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty                             -     37 268,53 zł.

6)    Urządzenia techniczne                                                          -    387 144,79 zł.

7)    Środki transportowe                                                              -    106 500,00 zł.

8 )   Narzędzia i przyrządy (kserokopiarki, maszyny do pisania) -     35 206,69 zł.

                                                      razem                                                                  - 3 687 494,79 zł               

9)   Środki inwentarzowe ( Wyposażenie )                                   -     533 760,69 zł.

                                                      razem                                                                  - 4 221 255,18 zł.              

      

 

W DPS PROWADZONE SĄ N/W REJESTRY EWIDENCJE, ARCHIWA:

 

1)       Rejestr zarządzeń dyrektora,

2)       Rejestr skarg i wniosków,

3)       Rejestr zamówień publicznych,

4)       Archiwum zakładowe,

Dane udostępniane na pisemny wniosek, zatwierdzony przez dyrektora z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych przepisów o ochronie praw i danych, w siedzibie Domu, w godzinach urzędowania w sekretariacie Domu.

 

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W DPS.

 

1.       Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 17 stycznia 2007 roku w związku z wnioskiem Starosty Powiatu Białostockiego o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Uhowie na czas nieokreślony oraz zmianę jego przeznaczenia tj. dla osób w podeszłym wieku – 64 miejsc, oraz osób przewlekle somatycznie chorych – 61 miejsc. Przedmiot kontroli: Poziom świadczenia wybranych usług bytowych oraz opiekuńczych i wspomagających.

2.       Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku przeprowadzona w dniach 08.01 – 31.01. 2007 roku  w zakresie „Prawidłowości gospodarowania w 2005 roku środkami publicznymi z wyłączeniem pochodzących z UE i międzynarodowych instytucji finansowych.

3.       Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przeprowadzona w dniu 06-12-2006 roku. Temat kontroli „Sprawy związane        z odbywaniem służby zastępczej przez poborowych.

4.       Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 23-08-2006 roku. Przedmiot kontroli „Ocena stopnia realizacji programu naprawczego” oraz „Ocena warunków życia mieszkańców oraz ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców.

5.       Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Białymstoku przeprowadzona w dniach 17 - 30  sierpnia 2006 roku. Zakres kontroli:

·          Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

·          Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

·          Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenia kapitału początkowego.

·          Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 

6.       Audyt Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przeprowadzony w dniach 17 – 18 lipca 2006 roku. Celem była ocena czy procedury na rachunkach depozytowych gwarantują ich bezpieczeństwo.

 

Zalecenia pokontrolne udostępniane są na pisemny wniosek, zatwierdzony przez dyrektora z uwzględnieniem ograniczeń wynikających                  z ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych przepisów o ochronie praw i danych, w siedzibie Domu, w godzinach urzędowania               w sekretariacie Domu.

 

 

Opracowanie: Romuald Czech. - ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

 

DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Uhowie mgr Irena Łupińska

 

 

        

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Romuald Czech

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-04-2005

Data udostępnienia w BIP: 19-05-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 24-11-2009 13:09