Rodzaj:                                Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach

Powiat:                                Białostocki

Województwo:                                Podlaskie

Miejscowość:                                Czerewki 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny

Kontakt:                  tel/fax 85 71-96-166, 71-96-756

e-mail:                                dpsczerewki@poczta.tp.pl

strona internetowa:                www.dpsczerewki.amj.pl

 

Dyrektor – mgr Józef Domaszuk,

Gł. Księgowy – Irena Matwiejczuk,

Kierownik działu adm. gospodarczego – mgr Ewa Żukowska,

Kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego – mgr Anna Pczeła,

Kierownik zespołu pielęgniarek – Barbara Stepaniuk

Pracownicy socjalni – mgr Elżbieta Grochowska, łukasz Wilenta.

 

 

Informacje o działalności i organizacji DPS w czerewkach

Dom usytuowany jest na działce o powierzchni 12.200 m2, przy trasie do Bielska Podlaskiego i Łap, nad malowniczą doliną Narwi. Teren, na którym znajduje się Dom położony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” oraz w ramach obszaru Natura 2000 teren objęty jest ochroną pod nazwą „Dolina Górnej Narwi”. 

Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, którym zapewnia warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, a także w miarę możliwości samodzielności. W Domu może mieszkać 103 mieszkańców w 1, 2 i 3-osobowych pokojach wyposażonych w łazienki i balkony. Dźwig osobowy i towarowy, platformy schodowe, wyposażenie pokoi oraz łazienek ułatwia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i wykonywanie czynności związanych z samoobsługą. Dom oferuje mieszkańcom pomieszczenia ogólnodostępne, jak: stołówka, kuchenka mieszkańców, sale rehabilitacyjna i gimnastyczna, świetlica ze sprzętem audiowizualnym, sala dziennego pobytu, pracownie terapii zajęciowej, biblioteka, czytelnia oraz kaplica ekumeniczna. Działalność Domu opiera się na zespole terapeutyczno – opiekuńczym w skład, którego wchodzą: pielęgniarki, rehabilitanci, pracownicy socjalni, opiekunowie, terapeuci, kapelani, pokojowe. Postępowanie terapeutyczne ma różne formy w zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańców. W Domu zaspokajane są potrzeby nie tylko bytowe, opiekuńcze i wspomagające, ale również poprzez wyrozumiałość i indywidualne podejście do każdego mieszkańca, kształtuje się rozwój ich osobowości oraz wzorzec wzajemnej życzliwości i troski.

 

 

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

 

1.       Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

2.       Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

3.       Statut Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach nadany Uchwałą Nr XL/355/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 roku.

4.       Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach nadany Uchwałą Nr 277/2001 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2001 roku ze zmianami.

5.       Inne przepisy dotyczące domów pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa.

Sposoby udostępniania danych w nich zawartych

 

1.       Rejestry:

-          rejestr aktów wewnętrznych (zarządzeń Dyrektora),

-          rejestr zamówień publicznych Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach,

-          rejestr skarg i wniosków,

-          dziennik korespondencji.

2.       Ewidencje:

-          ewidencja osobowa, legitymacje własnych pracowników,

-          ewidencja osobowa mieszkańców,

-          ewidencja delegacji służbowych,

-          ewidencja emerytów i rencistów (pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach),

-          ewidencja czeków gotówkowych,

-          ewidencja druków ścisłego zarachowania,

-          ewidencja pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.

3.       Archiwa:

-          Archiwum zakładowe.

Zasady udostępniania:

1.       Rejestry i ewidencje, za wyjątkiem ewidencji osobowej i legitymacji własnych pracowników są udostępniane w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach w obecności uprawnionego pracownika w godzinach pracy sekretariatu.

2.       Dokumentacja zgromadzona w archiwum zakładowym, poza dokumentami zawierającymi dane osobowe, jest udostępniana w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach  w obecności uprawnionego pracownika i w godzinach pracy sekretariatu.

 

 

Mienie Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach oraz koszt utrzymania

 

Majątek DPS w Czerewkach według bilansu na dzień 31.12.2006 r.

1.       Środki trwałe                - 4.330.467,47 zł,

W tym:

a) urządzenia techniczne i maszyny                - 631.302,86 zł,

b) środki transportu                - 135.483,00 zł,

c) budynki                - 3.563.681,61 zł.

Umorzenie środków trwałych wynosi 2.092.197,86 zł.

2.       Pozostałe środki trwałe w umorzeniu ( wyposażenie) – 471.736,06 zł.

 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2007 rok wynosi 1.682,00 zł. (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt dwa złotych) – Zarządzenie Nr 5/07 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego na 2007 rok.

 

 Wykaz  kontroli  przeprowadzonych  w  Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach

 

1.       Rekontrola decyzji Nr HK-659/D/05 z dnia 2005.09.23 przeprowadzona przez PSSE w Białymstoku w dniu 2006.01.05.

2.       Kontrola PSSE w Białymstoku przeprowadzona w dniu 2006.02.08. Zakres kontroli: „Kontrola sanitarna wraz z oceną stanu sanitarnego oraz kontrola w zakresie higieny żywności i żywienia”.

3.       Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego przeprowadzona w dniu 9 lutego 2006 roku w zakresie działalności finansowej i procedur zamówień publicznych.

4.       Kontrola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 28 marca 2006 roku. Przedmiot kontroli „Kontrola przeprowadzona w użytkowanym obiekcie budowlanym”.

5.       Rekontrola PSSE w Białymstoku przeprowadzona w dniu 2006.04.04 dotycząca wykonania decyzji Nr HK-65/D/06 z dnia 2006.02.27.

6.       Kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu użyteczności publicznej przeprowadzona w dniu 27.04.2006 r.

7.       Kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzona w dniu 3 sierpnia 2006 roku. Przedmiot kontroli „Ocena stopnia realizacji programu naprawczego” oraz „Ocena warunków życia mieszkańców oraz ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców”.

8.       Kontrola tematyczna dotycząca oceny prawidłowości znakowania i identyfikacji jaj spożywczych przeprowadzona przez PSSE w Białymstoku dnia 08.09.2006.

9.       Audyt Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przeprowadzony w dniach 11 lipca oraz 12 września 2006 roku. Zadaniem audytu była „Ocena przyjętych procedur postępowania z depozytami oraz środkami pieniężnymi pensjonariuszy w domach pomocy społecznej”.

10.    Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przeprowadzona w dniu 10 października 2006 roku. Cel kontroli „Sprawdzenie przestrzegania prawidłowości realizacji decyzji ustalających odpłatność za pobyt osób skierowanych do DPS przed dniem 1 stycznia 2004 r.”.

11.    Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku przeprowadzona w dniach 04.12 – 05.02.2007 r. Zakres kontroli „Prawidłowość gospodarowania w 2005 roku środkami publicznymi z wyłączeniem pochodzących z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych”.

12.    Kompleksowa kontrola PSSE w Białymstoku przeprowadzona dnia 2007.02.21. Zakres kontroli: „Kontrola tematyczna dotycząca czystości instalacji wentylacji w obiektach użyteczności publicznej”, „Kontrola z zakresu epidemiologii”, „Kontrola kompleksowa w zakresie higieny żywności i żywienia”.

13.    Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Białymstoku przeprowadzona w dniach od 31 stycznia do 8 marca 2007 roku.  Kontrolą objęto zapewnienie przez DPS w latach 2004-2006 wymaganych standardów usług.

 

Zalecenia pokontrolne udostępniane są na pisemny wniosek, zatwierdzony przez dyrektora z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych przepisów o ochronie praw i danych, w siedzibie Domu, w godzinach urzędowania w sekretariacie Domu.

 

 

Opracowanie: Ewa Żukowska – kierownik działu adm. gospodarczego.

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Józef Domaszuk

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-05-2005

Data udostępnienia w BIP: 19-05-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 24-11-2009 14:45