Dom Pomocy Społecznej w Czerwerkach

 
Dom Pomocy Społecznej
w Czerewkach
 
 
Rodzaj    Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach
Powiat      Białostocki
Województwo        Podlaskie
Miejscowość           Czerewki 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny
Kontakt    tel/fax(085) 71-96-166, 71-96-756
e-mail:     dps@dpsczerewki.amj.pl
strona internetowa:               www.dpsczerewki.amj.pl
 
 
Dyrektor -  Józef  Domaszuk
 
 
Informacje ogólne
Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, którym zapewnia warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, a także w miarę możliwości samodzielności. W Domu może mieszkać 106 mieszkańców w 2 i 3-osobowych pokojach wyposażonych w łazienki i balkony. Dźwig osobowy i towarowy, wyposażenie pokoi oraz łazienek ułatwia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i wykonywanie czynności związanych z samoobsługą. Dom oferuje mieszkańcom pomieszczenia ogólnodostępne, jak: stołówka, kuchenka mieszkańców, sale rehabilitacyjna i gimnastyczna, świetlica ze sprzętem audiowizualnym, sala dziennego pobytu, pracownie terapii zajęciowej, biblioteka, czytelnia oraz kaplica ekumeniczna. Działalność Domu opiera się na zespole terapeutyczno – opiekuńczym w skład, którego wchodzą: pielęgniarki, rehabilitanci, pracownicy socjalni, opiekunowie, terapeuci, kapelani, pokojowe. Postępowanie terapeutyczne ma różne formy w zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańców. W Domu zaspokajane są potrzeby nie tylko bytowe, opiekuńcze i wspomagające, ale również poprzez wyrozumiałość i indywidualne podejście do każdego mieszkańca, kształtuje się rozwój ich osobowości oraz wzorzec wzajemnej życzliwości i troski.
 
 
Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach
 
UCHWAŁA Nr 277/2001
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 14 lutego 2001 r.
 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego
Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach
 
                Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( DZ.U.Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w związku z § 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 82, poz. 929 ) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala co następuje:
 
§1
 
Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Traci moc Statut Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach z dnia 19.01.1998 r.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu  Wiesław Pusz    
Członkowie Zarządu        
Celina Grażyna Wojciechowska    
Ewa słojewska-Zaręba                   
Stanisław Łapiński           
Jadwiga Kuteszko
 
 
 
    Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 277/2001
Zarządu Powiatu
Białostockiego
z dnia 14.02.2001 r.
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZEREWKACH
 
§ 1
 
Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
 
§ 2
 
Dom działa na podstawie:
1.       Ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 1998r, poz.414 z późn. zmianami).
2.       Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.09.2000r w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 82, poz.929).
3.       innych przepisów dotyczących domów pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.
 
§ 3
 
Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową, a organem prowadzącym jest Rada Powiatu Białostockiego.
 
§ 4
 
Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.
 
§ 5
 
                Za właściwe funkcjonowanie Domu odpowiedzialny jest Dyrektor Domu.
Zastępcą Dyrektora, w czasie jego nieobecności jest główny księgowy.
Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
·          kierowanie całością spraw administracyjno – gospodarczych i finansowych Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
·          organizowanie i tworzenie warunków pracy Domu oraz racjonalny podział zadań, a w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy oraz przestrzegania zasad współżycia i koleżeńskiej współpracy w kierowaniu zespołem pracowniczym,
·          kierowanie pracą podległego personelu poprzez organizowanie i nadzorowanie wykonania zadań i obowiązków pod względem prawidłowości i terminowości przez pracowników oraz kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców i zagwarantowanie im respektowania ich praw osobistych,
·          dysponowanie środkami budżetowymi i majątkiem Domu,
·          nadzorowanie realizowania opracowanych przez merytorycznie właściwych pracowników planów działalności gospodarczej, finansowej oraz w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych mieszkańcom Domu, nadzór nad ich realizacją,
·          współpraca z organizacjami społecznymi, politycznymi, samorządami oraz innymi Domami,
·          inicjowanie i utrzymanie kontaktów Domu ze środowiskiem lokalnym.
 
STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  DOMU:
W skład Domu wchodzą:
1.       Dział terapeutyczno - opiekuńczy, w skład którego wchodzą stanowiska pracy:
·          kierownik działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Domu,
·          kierownik zespołu,
·          pielęgniarki,
·          lekarz,
·          technik fizjoterapii,
·          pracownik socjalny,
·          opiekunowie,
·          pokojowe,
·          kapelani.
 
Do zadań działu należy:
·          zapewnienie właściwej opieki medycznej i rehabilitacyjnej nad mieszkańcami Domu,
·          zaopatrzenie mieszkańców w leki,
·          utrzymanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego,
·          prowadzenie dokumentacji stanu zdrowia mieszkańców,
·          wydawanie posiłków i karmienie mieszkańców niezdolnych do samodzielnego ich spożywania,
·          ubieranie, mycie i kąpanie osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności,
·          pomoc przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców,
·          prowadzenie ewidencji badań okresowych pracowników,
·          opracowywanie programów rehabilitacji w różnych formach, które poprawią zakres samoobsługi mieszkańców Domu,
·          kreowanie modelu zachowań pro zdrowotnych ze szczególnym propagowaniem różnych form zajęć ruchowych, które pozwolą na utrzymanie możliwie dobrej sprawności fizycznej mieszkańców,
·          współpraca z placówkami opieki zdrowotnej,
·          rozwój samorządności wśród mieszkańców Domu, współpraca z Samorządem Mieszkańców,
·          zapewnienie mieszkańcom pomocy w adaptacji i w zabezpieczeniu mienia osobistego,
·          pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów,
·          prowadzenie terapii zajęciowej wśród mieszkańców oraz ich aktywizacja,
·          prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, rekreacyjnej i turystycznej wśród mieszkańców Domu, organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez artystycznych dla mieszkańców Domu takich jak: wystawy, koncerty, spotkania, konkursy, wycieczki itp.,
·          inspirowanie mieszkańców do udziału w amatorskich pracach artystycznych oraz tworzenie kół zainteresowań i eksponowanie ich twórczości,
·          dokonywanie zakupów mieszkańcom Domu,
·          współpraca z placówkami kulturalno – oświatowymi w środowisku i na terenie województwa,
·          zapewnienie kontaktu z kapłanami i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańców, organizowanie ostatniej posługi,
·          utrzymanie należytego stanu sanitarnego w pokojach mieszkalnych i w pomieszczeniach towarzyszących,
·          prowadzenie dokumentacji mieszkańców,
·          utrzymanie kontaktu z rodzinami mieszkańców i środowiskiem,
·          prowadzenie ewidencji nieobecności mieszkańców,
·          opieka nad mieszkańcami podczas organizowanych imprez przez Dom.
Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa „zakres czynności”.
 
2.       Dział administracyjno – gospodarczy, w skład którego wchodzą stanowiska pracy:
·          kierownik działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Domu,
·          szef kuchni,
·          kucharki,
·          praczki,
·          konserwatorzy,
·          kierowca samochodu,
·          zaopatrzeniowiec,
·          magazynier,
·          krawcowa,
·          palacze – dozorcy.
Do zadań działu należy:
·          utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń i instalacji będących na wyposażeniu Domu,
·          zapewnienie pełnego zaopatrzenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Domu, a w szczególności wyposażenia w  niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelową, środki utrzymania czystości i higieny osobistej oraz artykuły spożywcze i medyczne,
·          utrzymanie w czystości oraz konserwacja bielizny i odzieży użytkowanej przez mieszkańców Domu oraz będącej na wyposażeniu Domu,
·          prowadzenie remontów i napraw, a także dbanie o racjonalne wykorzystanie środków rzeczowych i finansowych przeznaczonych na te cele,
·          dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i urządzeń,
·          prowadzenie gospodarki materiałowej oraz nadzór nad magazynem i zaopatrzeniem,
·          stała kontrola wydawanych posiłków pod względem dietetycznym, dbanie o właściwą jakość żywienia,
·          przygotowywanie i wydawanie posiłków mieszkańcom Domu,
·          utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych Domu,
·          prowadzenie zamówień publicznych,
·          prowadzenie przydomowej uprawy warzyw i drzew owocowych,
·          utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń grzewczych c.o i c.w. oraz oczyszczalni ścieków i agregatora prądotwórczego,
·          zabezpieczenie pomieszczeń i mienia przed kradzieżą i pożarem,
·          współpraca z działem  terapeutyczno-opiekuńczym,
Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa „zakres czynności” opracowany przez kierownika działu.
 
3.       Sekcja księgowości, w skład której wchodzą stanowiska pracy:
·          główny księgowy, kierujący sekcją podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Domu,
·          pracownicy księgowości.
Do zadań sekcji należy:
·          opracowywanie projektów planów finansowych i budżetu oraz analiza wykonania tych planów,
·          prowadzenie księgowości, kalkulacji i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
·          przeprowadzanie okresowych analiz stanu majątkowego Domu i wyników finansowych,
·          sporządzanie list płac pracownikom Domu, prowadzenie dokumentacji z tym związanej, terminowa wypłata wynagrodzeń,
·          wnioskowanie składu komisji inwentaryzacyjnej oraz współpraca z komisją inwentaryzacyjną w toku przeprowadzanej inwentaryzacji,
·          rozliczanie inwentaryzacji,
·          rozliczanie dochodów budżetowych,
·          naliczanie podatków zgodnie z przepisami,
·          bezpieczne przechowywanie depozytów mieszkańców,
·          przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dochodów księgowych oraz przestrzeganie właściwego obiegu dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą instrukcją,
Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa „zakres czynności”.
 
4.       Samodzielne stanowiska pracy i ich zadania:
·          ds. administracyjno – kadrowych – prowadzenie spraw osobowych pracowników w zakresie: listy obecności, przyjęć i zwolnień, szkoleń, nagradzania i kar, zwolnienia lekarskie, urlopy, ewidencja czasu pracy, sprawy związane z przejściem pracowników na emerytury i renty, przyjmowanie podań pracowniczych i udzielanie odpowiedzi, przyjmowanie skarg i wniosków, obsługa kancelaryjna Domu.
·          ds. BHP i p. poż. – organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bhp i p. poż., kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników w/w przepisów, dokonywanie okresowych analiz stanu bhp i p. poż., opracowanie instrukcji dot. bhp na poszczególnych stanowiskach pracy, udział w badaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, opracowanie wniosków wynikających z badań, kontrola ich realizacji i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dot. odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, szkolenie pracowników nowoprzyjętych w zakresie bhp i p. poż.
Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa „zakres czynności”.
 
5.       W Domu tworzone są zespoły terapeutyczno -opiekuńcze, w ramach których działają pracownicy pierwszego kontaktu. Szczegółowy skład zespołów i zadania pracowników pierwszego kontaktu określa odrębne zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Domu.
 
 
 
DOM  ŚWIADCZY  USŁUGI, zgodnie z obowiązującym standardem usług:
1.       Bytowe, zapewniając:
·          miejsce zamieszkania, wyposażenie niezbędne meble i sprzęt, pościel i bieliznę pościelową,
·          wyżywienie w tym dietetyczne zgodnie ze wskazówkami lekarza, w ramach obowiązujących norm żywieniowych,
·          odzież i obuwie,
·          utrzymanie czystości,
·          dostęp do kultury, oświaty i rekreacji.
2.       Opiekuńcze, polegające na:
·          udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
·          podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
·          niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
3.       Wspomagające, polegające na:
·          umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
·          umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
·          zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
·          stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
·          wspieraniu działania na rzecz środowiska lokalnego,
·          pomoc w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
·          działaniu zmierzającemu do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości.
 
§ 6
 
ODPŁATNOŚĆ  ZA  POBYT   W  DOMU:
·          pobyt w Domu jest odpłatny zgodnie z art. 35 ustawy o pomocy społecznej z dn. 29 listopada 1990r /tekst jednolity Dz. U. Nr 64 z 1998r, poz. 414 z  późn. zmianami/,
·          nie pobiera się opłaty za pobyt w Domu w okresie nieobecności mieszkańca nie przekraczającej 30 dni w roku kalendarzowym zgodnie z art.35 ust. 2g ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r /tekst jednolity Dz. U. Nr 64 z 1998r poz. 414 z późn. zmianami/,
·          w przypadku, gdy opłatę za pobyt w Domu pobrano, jej zwrot za dni nieobecności, o których mowa wyżej następuje pod warunkiem pisemnego poinformowania Dyrektora Domu przez mieszkańca Domu lub jego przedstawiciela ustawowego o nieobecności co najmniej na 3 dni wcześniej, chyba że powiadomienie to było niemożliwe z powodów losowych, a fakt ten został udokumentowany.
 
§ 7
 
PRAWA  I  OBOWIĄZKI  MIESZKAŃCA:
1.            Mieszkaniec ma prawo do:
·          organizowania czasu wolnego według własnego uznania,
·          należytego i godnego traktowania przez pracowników Domu i innych mieszkańców,
·          uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i zasadach z nich korzystania,
·          uzyskania właściwej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb,
·          pomocy ze strony pracownika pierwszego kontaktu w rozwiązywaniu osobistych problemów,
·          posiadania własnych, a jednocześnie spełniających wymogi sanitarne sprzętów i przedmiotów osobistych,
·          posiadania i korzystania z własnego ubrania i bielizny osobistej,
·          oddawania rzeczy i przedmiotów wartościowych do depozytu Domu na zasadach określonych obowiązującym zarządzeniem depozytowym,
·          zgłaszania propozycji i potrzeb w urządzaniu zajmowanego mieszkania,
·          utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi osobami,
·          włączanie się do pracy na rzecz Domu,
·          wybierania i kandydowania do Samorządu Mieszkańców,
·          uczestniczenia w kształtowaniu programu i kierunków działania Samorządu Mieszkańców poprzez zgłaszanie wniosków do treści uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców,
·          swobodnego wypowiadania swoich uwag na temat organizacji Domu, realizacji poprzez Dom praw mieszkańców, działalności Samorządu Mieszkańców i poszczególnych jej członków oraz w innych istotnych sprawach,
·          korzystania z oferty programowej Domu i Samorządu mieszkańców,
·          przebywania poza Domem w okresach dłuższych niż doba po uprzednim powiadomieniu kierownika działu terapeutyczno -   opiekuńczego, pielęgniarki lub Dyrektora Domu,
·          przygotowywania sobie dodatkowych posiłków w ogólnie dostępnych kuchenkach,
·          dokonywania zakupów przez pracownika Domu w przypadku trudności w dysponowaniu własnymi środkami pieniężnymi,
·          uzyskania aktualnej informacji o opłatach za pobyt w Domu i okresu przebywania poza Domem, zawartych w ustawie o pomocy społecznej oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy,
·          zamieszkania w przydzielonym przez Dyrektora Domu pokoju. Pokój mieszkalny stanowi namiastkę domu rodzinnego, każde wejście osoby tam nie mieszkającej – wymaga zgody mieszkańca tego pokoju,
·          zgłaszania skarg i wniosków do Samorządu Mieszkańców, kierownika działu terapeutyczno - opiekuńczego i Dyrektora Domu,
·          osobistych rozmów z Dyrektorem Domu w sprawie skarg i wniosków. Dni przyjęć: poniedziałek 1300 –1500 , czwartek 800 - 1100
 
2.                   Obowiązkiem mieszkańca jest:
·          dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, troska o mienie Domu a w szczególności będące w bezpośredniej jego dyspozycji,
·          uzyskanie zgody Dyrektora Domu na wszelkie zmiany w mieszkaniu związane z demontowaniem urządzeń i sprzętu,
·          niezwłoczne powiadomienie personelu Domu o awarii, uszkodzeniu sprzętu lub urządzeń Domu,
·          właściwe korzystanie z kuchenek, dbanie o ich stan i porządek oraz nie wynoszenie sprzętu,
·          terminowe zwracanie książek, kaset audio-wideo i płyt wypożyczonych z medioteki,
·          przestrzegania ustalonych godzin spożywania posiłków:
 
śniadanie – 730   –   930
obiad       - 1230  -  1430
kolacja    - 1800  -  2000
 
·          ponoszenie opłat za pobyt w Domu,
·          kulturalne i życzliwe zachowanie się w stosunku do innych mieszkańców i pracowników Domu,
·          przestrzeganie przyjętych zasad współżycia pomiędzy mieszkańcami i pracownikami oraz stosowanie się do zaleceń Dyrektora Domu, kierownika działu  terapeutyczno- opiekuńczego,
·          zachowania trzeźwości i kultury picia alkoholu,
·          zgłaszania pielęgniarce dyżurnej zamiaru przebywania poza Domem,
·          w przypadku nieobecności - pisemnego zgłoszenia trzy dni przed terminem  Dyrektorowi  Domu lub kierownikowi działu terapeutyczno - opiekuńczego,
·          powiadomienie Dyrektora  Domu  lub kierownika działu terapeutyczno - opiekuńczego o sytuacjach uniemożliwiających
 
   powrót do Domu w terminie wcześniej ustalonym. W takich     sytuacjach mieszkaniec ma obowiązek podać nowy termin powrotu,
·          zgłaszanie pielęgniarce dyżurnej faktu przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych,
·          współdziałanie z pracownikiem pierwszego kontaktu w zaspakajaniu swoich potrzeb,
·          przestrzegania ciszy w godzinach 2200  - 600 .
 
§ 8
 
                Przypadki nie stosowania się do niniejszego regulaminu, będą przedmiotem rozpatrywania przez Samorząd Mieszkańców i Dyrektora Domu, którzy wspólnie ocenią wagę naruszeń. W przypadku mniejszej wagi Samorząd Mieszkańców lub Dyrektor przeprowadzi z osobą winną naruszeń rozmowę w celu zwrócenia tej osobie na konieczność przestrzegania regulaminu i zasad współżycia społecznego.
W przypadku, gdy popełniony czyn nosi znamiona wykroczenia lub przestępstwa, Dyrektor Domu może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Kolegium ds. Wykroczeń lub organu ścigania. Wniosek do Kolegium lub zawiadomienie do Policji albo Prokuratury Powiatowej w Białymstoku ma prawo złożyć również każdy pokrzywdzony mieszkaniec. W takim przypadku, na prośbę mieszkańca Dyrektor DPS może zapewnić mu pomoc niezbędną dla sporządzenia wniosku.
 
 
UCHWAŁA NR 14 54/2004
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
Z DNI A 2 września2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 277/2001 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego
2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego
Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach
Na podstawie art. 36 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. l rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, póz. 929 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala co następuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach stanowiącym załącznik Nr l do uchwały Nr 277/2001 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach wprowadza się zmiany:
1.   W § 2 pkt 1 i 2 otrzymują  brzmienie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póz. 593 z późn. zm.),
 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, póz. 929 z późn. zm.),"
2.  § 6 otrzymuje brzmienie:
 „Odpłatność za pobyt w Domu:
1. Pobyt w Domu dla osób skierowanych po dniu 1 stycznia 2004 r. jest odpłatny zgodnie z art. 60, 61, 62, 63 i 64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, póz. 593 z późn. zm.).
2. Osoby skierowane do Domu przed dniem l stycznia 2004 r. ponoszą odpłatność zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 1998r., póz. 414 z późn. zm.).
3. Nie pobiera się opłaty za pobyt w Domu w okresie nieobecności mieszkańca nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym od osób skierowanych po dniu l stycznia 2004r.
4. Nie pobiera się opłaty za pobyt w Domu w okresie nieobecności mieszkańca nie przekraczającej 30 dni w roku kalendarzowym od osób skierowanych przed dniem l stycznia 2004r.
5. W przypadku, gdy opłatę za pobyt w Domu pobrano, jej zwrot za dni nieobecności, o których mowa wyżej następuje pod warunkiem pisemnego poinformowania Dyrektora Domu przez mieszkańca Domu lub jego przedstawiciela ustawowego o nieobecności co najmniej na 3 dni wcześniej, chyba że powiadomienie to było niemożliwe z powodów losowych, a fakt ten został udokumentowany."
3.  W § 7 ust. l dodaje się podpunkt o brzmieniu:
„korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów oraz pokrycia przez Dom opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia."
4.  § 8 otrzymuje brzmienie:
„Przypadki nie stosowania się do niniejszego Regulaminu będą przedmiotem rozpatrywania przez Samorząd mieszkańców i Dyrektora Domu."
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta                 Wicestarosta                  Członek Zarządu             Członek Zarządu
Wiasław Pusz           Damian Raczkowski          Romuald Wiszniewski         Bogdan Zdanowicz
 
 
 
Rejestry, ewidencje, archiwa.
Sposoby udostępniania danych w nich zawartych.
 
1.       Rejestry:
-          rejestr aktów wewnętrznych (zarządzeń Dyrektora),
-          rejestr zamówień publicznych Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach,
-          rejestr skarg i wniosków,
-          dziennik korespondencji.
 
2.       Ewidencje:
-          ewidencja osobowa, legitymacje własnych pracowników,
-          ewidencja osobowa mieszkańców,
-          ewidencja delegacji służbowych,
-          ewidencja emerytów i rencistów (pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach),
-          ewidencja czeków gotówkowych,
-          ewidencja druków ścisłego zarachowania,
-          ewidencja pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
 
3.       Archiwa:
-          Archiwum zakładowe.
 
Zasady udostępniania:
1.       Rejestry i ewidencje, za wyjątkiem ewidencji osobowej i legitymacji własnych pracowników są udostępniane w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach w obecności uprawnionego pracownika w godzinach pracy sekretariatu.
2.       Dokumentacja zgromadzona w archiwum zakładowym, poza dokumentami zawierającymi dane osobowe, jest udostępniana w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach  w obecności uprawnionego pracownika i w godzinach pracy sekretariatu.
 
 
Mienie Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach
 
Majątek DPS w Czerewkach według bilansu na dzień 31.12.2004 r.
1.       Środki trwałe                                                               - 3.976.641,23 zł,
W tym:
a) urządzenia techniczne i maszyny                            - 514.381,12 zł,
b) środki transportu                                                    - 135.483,00 zł,
c) budynki                                                                    - 3.326.777,11 zł.
Umorzenie środków trwałych wynosi 1.515.918,74 zł.
2.       Pozostałe środki trwałe w umorzeniu ( wyposażenie) – 369.228,74 zł.
 
 
 
Wykaz  kontroli  przeprowadzonych  w  Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach w 2004 roku :
 
1. w dniu 22 marca 2004r. - przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie stopnia realizacji programu naprawczego, struktury zatrudnienia, kwalifikacji zatrudnionych pracowników oraz sposobu podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych w okresie od 01.01.2002 r. do 29.02.2004. r.
 
2. w dniach 13 i 14 lipca br. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie przestrzegania praw mieszkańców, dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach oraz oceny stopnia i efektów realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców w okresie od 01.01.2003r. do 30.06.2004 r.
 
2. problemowa kontrola gospodarki finansowej, przeprowadzona w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za okres 2003 r. przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
 
Zalecenia pokontrolne znajdują się w załącznikach do niniejszej informacji.
 
 
Do niniejszej  informacji załączono :
1. Treść ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
2. Treść rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej;
3. Zarządzenie Nr 7/2005 Starosty Białostockiego z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu    utrzymania w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego na  2005 rok;
4. Informację dotyczącą  działalności Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach za 2004r.;
5. Program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach;
6. Schemat organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Dyrektor DPS w Czerewkach

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-10-2007

Data udostępnienia w BIP: 26-10-2007 00:00

Data modyfikacji informacji: 26-10-2007 09:42