Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

UCHWAŁA NR 489/2020
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia  27 października 2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych
w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu białostockiego.Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019, poz. 294 t.j.
ze zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§ 1
1.    Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Powiatu Białostockiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
2.    Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Jan Gradkowski - Członek Zarządu
Zdzisław Łukaszewicz - Członek ZarząduZałącznik
do uchwały nr  489/2020
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 27 października 2020 roku


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021
zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019, poz. 294 t.j.
ze zm.), art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

I Rodzaj zadania objętego konkursem:
Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Michałowie oraz 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Choroszczy i w Białymstoku.
II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania w 2021 r. przeznacza się na rzecz wyłonionych organizacji pozarządowych kwotę 180 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) na wynagrodzenia oraz kwotę 11 880 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych) na zadania
z zakresu edukacji prawnej.
(Na prowadzenie 1 punktu przypada kwota 64 020 zł – w tym 3 960 zł na edukację prawną)

III Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
1.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub w art. 4 ust.1 pkt 22a.
2.     O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego,
w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych
do prowadzenia punktów na terenie Województwa Podlaskiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 t.j. ze zm.) i spełnia warunki
w zakresie prowadzenia  nieodpłatnej mediacji wynikające z art. 11 d ust. 4 ww. ustawy.
3.    O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie Województwa Podlaskiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 t.j. ze zm.).
4.    O powierzenie realizacji zadania nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która
w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

5.    Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.
6.     Nie dopuszcza się składania przez organizacje pozarządowe ofert wspólnych.

IV Zasady przyznawania dotacji:
1.    Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:
1)     ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 t.j. ze zm.),
2)     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
      (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.),
3)     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t.j. ze zm.)
2.    Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy
o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.

V Termin składania ofert:
    28.10.2020 r. – 17.11.2020 r.
VI Termin i warunki realizacji zadania:
1.    Zadanie musi być zrealizowane w całości  w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.
2.    Oferent zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w art. 4 ust. 1-3, art. 5 ust. 2-5, art. 7 oraz art. 8 ust. |2-13 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 t.j. ze zm.).
3.    W Powiecie Białostockim jest przyjęta elektroniczna forma dokumentowania usług.
4.    Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie powinny być świadczone w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w lokalach wyznaczonych przez powiat, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90 t.j. ze zm.).

5.    W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert.

6.    Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznczonych na realizację zadania w danym roku.

7.    Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt. W umowie starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
8.    W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja ma być przeprowadzana w razie potrzeby w każdej lokalizacji Punktu. Jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. w zakresie przeprowadzenia mediacji), podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

9.    Oferent winien wskazać osoby mające prowadzić nieodpłatną mediację oraz załączyć do oferty stosowne umowy. Osoby wskazane przez Oferenta muszą być wpisane na listę, stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia
27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 365 t.j. ze zm.) lub wpisane na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.
10.    Oferent, w ramach oferty może przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności
z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
11.    Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób, które będą wskazane do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu, a także do wskazania wykazu mediatorów.
12.    Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób z którymi zawarł porozumienia o wolontariacie w przypadku gdy deklaruje w ramach oferty dodatkowe świadczenia  wolontariuszy, o których mowa w art.11 ust. 6b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
13.    Oferent dołącza do oferty zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r., poz. 294 t.j. ze zm.) albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego o którym mowa w art. 11a ust. 2 ww. ustawy dotyczące osób wskazanych do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

14.    Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać może:
1)    adwokat i radca prawny,
2)    doradca podatkowy (w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),
3)    osoba, która:
a)    ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b)    posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c)    korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d)    nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
4)    mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji
15.    Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:
1)     posiada wykształcenie wyższe,
2)     ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego
i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
3)    spełnia wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d ustawy.VII Zasady składania ofert:
1.    Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego zał. nr 1
do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057). Druk do pobrania na stronie internetowej powiatu: www.powiatbialostocki.pl
(w zakładce Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej).

2.    Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (w przypadku kopii każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
1)    aktualny statut podmiotu,
2)    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodny
ze stanem faktycznym i prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3)    potwierdzenie wpisu na listę Wojewody Podlaskiego, o której mowa w art. 11d  ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 t.j. ze zm.),    
4)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
5)    zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z osobami, które będą świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz z mediatorem,
6)    dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości, świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego,
7)    organizacja pozarządowa ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza zaświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 t.j.
ze zm.) albo zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną,
o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego o którym mowa w art. 11a ust. 2 ww. ustawy
8)     organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia
o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

3.    Oferty wraz z załącznikami mogą być składane osobiście w Kancelarii Ogólnej w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, w godzinach pracy Urzędu lub przesłane pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok.
Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2020 r. W przypadku przesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.


VIII Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:
1.    Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu Białostockiego powoła Komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w Regulaminie pracy Komisji.

2.    Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej w oparciu o wymagania wskazane
w niniejszym ogłoszeniu.

3.    Odrzuca się oferty i pozostawia bez rozpatrzenia:
1)    złożone na formularzach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
2)    złożone po terminie,
3)    których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
4)    dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
5)    złożone przez podmiot nieuprawniony,
6)    nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
7)    podpisane przez osoby nieupoważnione,
8)    złożone bez wymaganych dokumentów, o których mowa w dziale VII.

4.    Po odrzuceniu ofert niespełniających wymogów formalnych, Komisja dokona oceny merytorycznej pozostałych ofert według przedstawionych poniżej kryteriów, przyznając każdej ofercie odpowiednią ilość punktów:
1)    kwalifikacje i kompetencje zespołu osób realizujących zadnie, 1- 10 punktów;
2)    posiadane zasoby rzeczowe, 1- 5 punktów;
3)    liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jaką oferent zamierza prowadzić, 1- 3 punkty;
4)    dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, 1- 10 punktów;
5)    ocena kalkulacji kosztów przedstawionej oferty, 1- 5 punktów.

5.    Komisja konkursowa dokona wyboru oferty (maksymalnie 3) i ze swoich prac sporządzi protokół, który zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu Białostockiego.
6.    W przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub złożone oferty nie będą spełniać wymaganych kryteriów (w tym w zakresie niewykazania odpowiednich kwalifikacji do świadczenia takiego poradnictwa), prowadzenie punktów powierzy się organizacji, która przedstawi najwyżej ocenioną ofertę na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Organizacje pozarządowe składające oferty powinny zadeklarować czy będą zainteresowane prowadzeniem większej liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
IX Wybór ofert:
1.    Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Białostockiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z protokołem Komisji
w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

2.    Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu.

3.    Od uchwały Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie wyboru ofert nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
X Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków):
1.    Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2.    W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda  Zarządu Powiatu Białostockiego w formie aneksu do umowy.

3.    Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie.

4.    Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
XI  Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez Powiat   Białostocki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztach:

1.    Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 roku wynosiła 192 060 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na zadania
z zakresu edukacji prawnej.

2.    Na realizację zadania w 2021 r. planuje się przeznaczenie dotacji w kwocie 192 060 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
(Na prowadzenie 1 punktu przypada kwota 64 020 zł – w tym 3 960 zł na edukację prawną)

XII.      Zarząd Powiatu Białostockiego zastrzega niniejszym, iż w przypadku zmiany przepisów cytowanych wyżej ustaw organizacja pozarządowa wyłoniona w tym konkursie zobowiązana będzie do stosowania nowych uregulowań prawnych.

XIII.  Dane osobowe- klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

- Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.

- Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym
w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok,
adres e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

- cel przetwarzania danych: przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.


- informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

- okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.

- uprawnienia:
1) posiada Pani/Pan:
•    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
•    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
•    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
•    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO***;
2) nie przysługuje Pani/Panu:
•    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
•    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
•    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- podstawa prawna przetwarzania danych:
1) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie  obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 t.j. ze zm.),
2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
     (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.),
w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
***Wyjaśnienie: Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta


Uchwała Nr  520/2020

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 24 listopada 2020 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  
na terenie powiatu białostockiego.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j) oraz Uchwały Nr 489/2020 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu białostockiego uchwala się co następuje:

§ 1
1. Dokonuje się wyboru oferty Caritas Archidiecezji Białostockiej z siedzibą w Białymstoku
na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Kwota przyznanej dotacji wynosi 192 060 zł.
2. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Z podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Jan Gradkowski - Członek Zarządu


Załącznik
do Uchwały Nr 520/2020
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 24 listopada 2020 r.Uzasadnienie
Zarząd Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się z:
1. protokołem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na realizację
w roku 2021 zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
2. zbiorczą kartą oceny merytorycznej ofert,
postanowił przyznać dotację podmiotowi, który został  wymieniony w ww. uchwale oraz
w wysokości zarekomendowanej przez Komisję.
Oferta rekomendowana przez Komisję spełniła wszystkie wymogi formalne oraz uzyskała najwięcej punktów (wykaz uzyskanej punktacji znajduje się w protokole oraz zbiorczej karcie oceny merytorycznej ofert).
Zarząd pozytywnie ocenił możliwość realizacji zadania określonego w przedłożonej ofercie. Wyłoniona oferta jest zgodna z celami, założeniami oraz zadaniem objętym otwartym konkursem ofert.
W związku z powyższym oferta spełnia wymogi określone w ustawie oraz w otwartym konkursie ofert.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta, Roman Czepe - Wicestarosta, Jan Gradkowski - Członek Zarządu, Zdzisław Łukaszewicz - Członek Zarządu,

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-10-2020

Data udostępnienia w BIP: 27-10-2020 11:37

Data modyfikacji informacji: 24-11-2020 13:16