22.11.2018 - Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu białostockiego.


Uchwała Nr 929/2018
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 22 listopada 2018 rokuw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu białostockiego.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr 906/2018 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu białostockiego.

§ 1
1. Dokonuje się wyboru oferty Caritas Archidiecezji Białostockiej z siedzibą w Białymstoku na realizację w roku 2019 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Kwota przyznanej dotacji wynosi 192 060 zł.
2. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Z podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podpisali:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek ZarząduZałącznik
do Uchwały Nr 929/2018
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia  22 listopada 2018 r.

Uzasadnienie
Zarząd Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się z:
1. protokołem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na realizację w roku 2019 zadań publicznych w sferze  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
2. zbiorczą kartą oceny merytorycznej ofert, postanowił przyznać dotację podmiotowi, który został  wymieniony w w/w uchwale oraz w wysokości zarekomendowanej przez Komisję. Oferta rekomendowana przez Komisję spełniła wszystkie wymogi formalne oraz uzyskała najwięcej punktów (wykaz uzyskanej punktacji znajduje się w protokole oraz zbiorczej karcie oceny merytorycznej ofert). Zarząd pozytywnie ocenił możliwość realizacji zadania określonego w przedłożonej ofercie. Wyłoniona oferta jest zgodna z celami, założeniami oraz zadaniem objętym otwartym konkursem ofert.  W związku z powyższym oferta spełnia wymogi określone w ustawie oraz  w otwartym konkursie ofert.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta, Jolanta Den – Wicestarosta, Jan Kaczan – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-11-2018

Data udostępnienia w BIP: 23-11-2018 09:05

Data modyfikacji informacji: 23-11-2018 09:05