22.10.2019r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu białostockiego.

UCHWAŁA NR  246/2019

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia  22 października 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych
w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu białostockiego.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019, poz. 294 t.j.) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Powiatu Białostockiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Podpisali:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Roman Czepe - Wicestarosta

Sebastian Ptaszyński - Członek Zarządu

Jan Gradkowski - Członek Zarządu

Zdzisław Łukaszewicz - Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta, Romacz Czepe - Wicestarosta, Sebastian Ptaszyński - Członek Zarządu, Jan Gradkowski - Członek Zarządu, Zdzisław Łukaszewicz - Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-10-2019

Data udostępnienia w BIP: 22-10-2019 12:50

Data modyfikacji informacji: 22-10-2019 12:50