20.11.2019 r. - Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu białostockiego.

Uchwała Nr 267/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 20 listopada 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu białostockiego.Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 668 tj. ze zm.) oraz Uchwały Nr 246/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu białostockiego.

§ 1
1. Dokonuje się wyboru oferty Caritas Archidiecezji Białostockiej z siedzibą w Białymstoku na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Kwota przyznanej dotacji wynosi 192 060 zł.
2. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Z podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu
Załącznik
do Uchwały Nr 267/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 20 listopada 2019 r.Uzasadnienie


Zarząd Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się z:
1. protokołem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na realizację
w roku 2020 zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
2. zbiorczą kartą oceny merytorycznej ofert,
postanowił przyznać dotację podmiotowi, który został  wymieniony w ww. uchwale oraz
w wysokości zarekomendowanej przez Komisję.
Oferta rekomendowana przez Komisję spełniła wszystkie wymogi formalne oraz uzyskała najwięcej punktów (wykaz uzyskanej punktacji znajduje się w protokole oraz zbiorczej karcie oceny merytorycznej ofert).
Zarząd pozytywnie ocenił możliwość realizacji zadania określonego w przedłożonej ofercie. Wyłoniona oferta jest zgodna z celami, założeniami oraz zadaniem objętym otwartym konkursem ofert.
W związku z powyższym oferta spełnia wymogi określone w ustawie oraz
w otwartym konkursie ofert.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta, Roman Czepe - Wicestarosta, Jan Gradkowski – Członek Zarządu, Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-11-2019

Data udostępnienia w BIP: 20-11-2019 14:13

Data modyfikacji informacji: 20-11-2019 14:13