16.10.2018 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu białostockiego.

UCHWAŁA NR  906/2018
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych
w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu białostockiego.Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017, poz. 2030 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§ 1
1.    Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Powiatu Białostockiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
2.    Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Antoni Pełkowski- Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu


Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta, Jolanta Den - Wicestarosta, Jan Kaczan - Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-10-2018

Data udostępnienia w BIP: 17-10-2018 07:28

Data modyfikacji informacji: 17-10-2018 07:28